ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ БІЗНЕСУ І ПРАВ ЛЮДИНИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.28

Ключові слова:

бізнес і права людини, господарське право, господарське законодавство, суспільний господарський порядок

Анотація

У статті було проаналізовано правову природу Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини (у роботах їх укладача, Дж. Раггі, Спеціального уповноваженого Генерального Секретаря ООН з питань прав людини та транснаціональних корпорацій та інших суб’єктів підприємницької діяльності щодо теоретичного підґрунтя даних Принципів). Здійснено гіпотезу щодо покладення в основу Керівних Принципів ООН ідеї, східної то концепції «суспільного господарського порядку», розробленої Г. Знаменським у рамках формування теоретичних основ господарського права. Виявлено такі спільні риси, як: вихід за межі усталеного бачення та введення додаткового елемента за для вирішення проблеми, яку неможливо вирішити в межах існуючою «системи координат»; забезпечення універсальності такого елементу та його спрямованість на вирішення ключових питань, чи то регулювання господарських відносин в цілому, чи то регулювання корпоративної поведінки; застосування систематизації та побудова взаємодії між різними складовими того чи іншого предмету, методу, принципу тощо, базуючись на загальному підпорядкуванні чи відсиланні до вказаного вище додаткового елемента. Сформульовано перспективи розвитку концепції бізнесу і прав людини у господарському законодавстві України. Запропоновано нові редакції статей 44 і 49 Господарського Кодексу України. Зокрема, надано пропозиції щодо внесення поваги бізнесу до прав людини до переліку принципів підприємницької діяльності. Cтосовно відповідальності суб'єктів підприємництва, запропоновано визначити, що підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права людини, права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави. Також, вони повинні уникати здійснення або сприяння здійсненню негативного впливу на права людини, який зумовлюється їх діяльністю, та усувати такий вплив, коли він виникає. Нарешті, підприємці повинні прагнути запобігти або зменшити негативний вплив на права людини, який безпосередньо пов’язаний з їх діяльністю, продукцією або послугами через їх господарські відносини, навіть якщо при цьому вони не сприяли настанню такого впливу.

Посилання

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution, adopted by the General Assembly of the United Nations on 25 September 2015 № A/RES/70/1. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

Про Національну стратегію у сфері прав людини: Указ Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021. Офіційний Вісник України. 2021. № 26. Ст. 1257.

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations «Protect, Respect and Remedy» Framework: Annex to the Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie on 21 March 2011 № A/HRC/17/31. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/31&Lang=E

Human rights and transnational corporations and other business enterprises: Resolution adopted by the Human Rights Council on 6 June 2011 № A/HRC/RES/17/4. URL: http://undocs.org/A/HRC/RES/17/4

Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. К. : Наукова думка, 1996. 56 с.

Господарський кодекс України вiд 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18; № 19–20; № 21–22. Ст. 144.

Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов [и др.]; под ред. В.К. Мамутова. К. : Юринком Интер, 2002. 897 с.

Ruggie, John G. The Social Construction of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Corporate Responsibility Initiative Working Paper No. 67, Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University. URL: https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/workingpaper_67_0.pdf

Конституція України : офіц. текст [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. зі змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. К. : Мін-во юстиції України, 2006. 124 с.

Мамутов В.К. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності. Право України. 2009. № 9. С. 85–94.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. За заг. ред. В.К. Мамутова; Академія правових наук України. Відділення екологічного, господарського і аграрного права. К. : Юрінком Інтер, 2004. 441 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21