ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРИНЦИПУ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАВОСЛУХНЯНОЇ ПОВЕДІНКИ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.25

Ключові слова:

комплексне сприйняття, складносурядний принцип, елемент раціонального застосування примусових заходів, примусове годування, примусове лікування

Анотація

У статті розглянуто елементи сутнісної складової принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки у кримінально-виконавчому праві України. Проаналізовано теоретичні позиції щодо визначення вказаної галузевої засади. Розглянуто позиції науковців щодо поділу вказаного принципу на дві відокремленої засади, а саме засади раціонального застосування примусових заходів та засади стимулювання правослухняної поведінки. Висловлено авторську позицію щодо сприйняття досліджуваного принципу виключно у редакції визначеної в чинному кримінально-виконавчому законі. Наголошено, що лише визначення й сприйняття вказаного принципу в комплексі створює передумови для належного визначення його сутності. Висловлено авторську позицію щодо сприйняття засади, що досліджується як складносурядної. Попри це зазначено на можливості відокремленого дослідження окремих елементів вказаного принципу. У межах статті звернуто увагу, що окремий елемент досліджуваної засади у вигляді раціонального застосування примусових заходів потребує окремого аналізу. Зосереджено увагу на абсолютно домінуючої точки зору серед науковців, дослідників кримінально-виконавчого права щодо ототожнення вказаного елементу досліджуваного принципу із заходами дисциплінарного характеру стосовно засуджених. Підтримано позицію щодо віднесення до цієї категорії також заходів фізичного примусу стосовно засуджених, а саме кайданків, гумових кийків тощо. Зазначено, що вищевказаний елемент досліджуваного принципу також має додаткового враховувати й інші аспекти примусової практики, що містяться у кримінально-виконавчому праві. Висловлено авторський погляд, що заходи з примусового годування цілком регламентуються досліджуваною галузевою засадою. При цьому категорія раціональності також є цілком актуальною для примусових заходів медичного характеру, яка визначає факт та характер їх застосування. Також наголошено, що за вказаних умов до примусових заходів доцільно віднести й примусове лікування засуджених.

Посилання

Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : підручник / О.М. Литвинов та ін. Київ : Дакор, 2015. 632 с.

Михалко І.С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених : монографія. Х. : Право, 2013. 200 с.

Карелін В.В. Забезпечення дотримання принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки при застосовуванні до засуджених заходів стягнення і заохочення. Форум права, 2013. № 2. С. 216–222.

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України : дис. … доктора юрид. наук 12.00.08. Івано-Франківськ, 2019. 512 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-практ. комент. / А. Х. Степанюк та ін. Харків : ТОВ «Одіссей», 2008. 560 с.

Гнот Х.Я. Принципи забезпечення виконання судових рішень установами виконання покарань в Україні. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки, 2016. № 837. С. 441–446.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування. Закон України від 19.07.2022 № 2428-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2428-20#Text

Кримінально-виконавчий кодекс України Кодекс України. Закон від 11.07.2003 № 1129-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Жук І. В. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування у кримінальному праві України : дис. … кандидата юрид. наук 12.00.08. К., 2009. 293 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / М.І. Мельник та ін. Київ : Юридична думка, 2004. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21