ПРАВО ДІТЕЙ (ПАСИНКА, ПАДЧЕРКИ) НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИКОНАННЯ ВІТЧИМОМ, МАЧУХОЮ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.24

Ключові слова:

батьківські права та обов’язки, право на охорону здоров’я, законні представники, вітчим, мачуха, пасинок, падчерка

Анотація

В статті наголошено, що право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичний догляд є конституційним, і невід’ємним правом особи, зміст якого визначено на рівні закону. Зокрема, що стосується права дитини на охорону здоров’я, то Законом України «Про охорону дитинства», визначено, що держава гарантує дитині право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування, формування навичок здорового способу життя. Авторами підкреслено, обов’язок батьків та осіб, що їх замінюють, зокрема – вітчима, мачухи піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток є невід’ємною частиною виховання і пов’язаний із створенням для дітей належних матеріально-побутових умов. Низькі демографічні показники народжуваності та високі показники дитячої смертності, особливо в умовах повномасштабного вторгнення рф в Україну, роблять право на охорону здоров’я дитини, поряд із її правом на життя, найціннішими правами та зумовлюють актуальність даної наукової розвідки. Визначена мета статті, яка полягає у ґрунтовному аналізі легальних та доктринальних засад права дитини на охорону здоров’я, належний фізичний, духовний та моральний розвиток, реалізація якого повною мірою залежить від виконання цього обов’язку батьками та іншими особами, які їх замінюють, зокрема вітчимом, мачухою. Обґрунтовано, що вітчим, мачуха є фактичними вихователями пасинка, падчерки, які мають не лише право брати участь у вихованні пасинка, падчерки. На них поширюються і обов’язки, встановлені законодавством, в тому числі – обов’язок дбати про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Посилання

Мироненко В.П. Забезпечення права дитини на сімейне виховання. Нотаріат для вас. 2008. № 3. С. 60–64.

Калінюк А.Л. Право вітчима, мачухи на виховання пасинка, падчерки за сімейним законодавством України. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 2. С 37-41. DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(31).561

Children’s Rights: International Laws. URL: https://www.loc.gov/law/help/child-rights/internationallaw.php#introduction (дата звернення: 01.07.2020).

General Comments of the Committee on the Rights of the Child. A Compendium for child rights advocates, scholars and policy makers. January 2014. 228 p. Compiled by Andre Viviers. URL: https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_crcgeneralcomments. pdf (дата звернення: 01.01.2023).

Karpachova Nina. State of Observance and Protection of the Rights of the Child in Ukraine. Special Report of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights. On the occasion of the 20th anniversary of ratification by Ukraine of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Kyiv, 2010. 216 p. URL: https://www.unicef.org/ukraine/State_Report_on_Rights_of_the_Child_ Ombudsman.pdf (дата звернення: 01.01.2023).

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96ВР (в ред. від 01.01.2020). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про охорону дитинства. Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. URL: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення: 01.01.2023).

Сімейний кодекс України від 10.01.2001 р. № 2947-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст. 135.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 01.01.2023).

Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. І. В. Жилінкової. Х.: Ксилон. 2008. 855 с.

Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій : Постанова Кабінету Міністрів від 25.04.2018 № 410. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/view/KP180410?an=26&q=

Сенюта І. Правочин як підстава виникнення цивільних правовідносин у сфері надання медичної допомоги. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 66–70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21