СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГНОСТИЧНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ГРУПИ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.21

Ключові слова:

гностична-пізнавальна група компетенцій, комунікативні компетенції, майбутні фахівці гуманітарного профілю, невербальна комунікація, показники психології спілкування, рефлексивність

Анотація

У статті представлені результати дослідження гностично-пізнавальної групи комунікативних компетенцій у майбутніх фахівців гуманітарного профілю. Представлено структуру комунікативної компетентності як детермінанти професійного становлення майбутнього фахівця гуманітарного профілю, у складі якої виділяються змістовно-смислова, гностично-пізнавальна і операціонально-діяльнісна групи компетенцій, що різняться за змістом функціонального навантаження. Стаття надає дослідження гностично-пізнавальної групи компетенцій, яка являє собою систему знань, що характеризують зміст і специфіку професійного спілкування фахівця-гуманітарія; сутність, структуру, функції, види, закономірності розвитку спілкування взагалі і професійного зокрема; стилі спілкування і особливості власного комунікативного стилю; методи і прийоми розвитку комунікативних умінь і їх самоаналіз з точки зору визначення ефективності; перцептивні вміння та інтелект. Надано розподіл кількісних результатів досягнень майбутніх фахівців гуманітарного профілю в галузі знань психології спілкування відповідно до їх рівня комунікативної компетентності, показники знань майбутніми фахівцями гуманітарного профілю основ невербального спілкування відповідно до рівня комунікативної компетентності та кількісний розподіл за рівнями вираженості рефлексивності.

Посилання

Бевзюк І. М. Психологічні особливості емоційного компоненту комунікативної компетентності майбутнього працівника прокуратури. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. 2013. Вип. 42. С. 278–285.

Бевзюк І. М. Окремі аспекти методологічних підходів психологічних знань у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх прокурорів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 12 : Психологічні науки. 2012. Вип. 37. С. 49–53.

Касаткіна О. В. Деякі аспекти вивчення комунікативної компетентності студентів. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. К., 2005. Т.7. Вип.6. С. 155–161.

Лабунская В. А. Невербальное поведение: структура и функции (социально-перцептивный подход). Р. : РГУ, 1986. С. 5–35.

Лобанов А. П. Практикум по общей и когнитивной психологии : практикум. Мн. : БГПУ. 2014. 144 с.

Лосієвська О. Г. Відповідальність як чинник адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі / Т. Г. Дріга, В. Ю. Завацький, О. Г. Лосієвська та ін. ; за ред. Н. Є. Завацької. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 240 с.

Лосієвська О. Г. Психологічні засади розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю : монографія. К.: ПВТП «LAT&K», 2020. 320 с.

Three Scientific Facts about Ukrainian and Polish Law-Students: Verification of Statistical Hypotheses about their Preferences of Learning at Lectures / V. Okulich-Kazarin, M. Zhurba, Yu. Bokhonkova, O. Losiyevska. European of Contemporary Education. 2019. № 8(3). P. 562–573. Published in the Slovak Republic. The journal is included in Scopus (Q2). DOI: 10.13187/ejced.2019.3.562

Savignon S.J. Evaluation of Communicative Competence: the ACFL Provisional Proficiency Guidelines. The Modern Language Journal. 2005. V. 69. Р. 129–134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21