ЕКСТРЕМАЛЬНІ УМОВИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.17

Ключові слова:

Національна поліція, особиста безпека, екстремальні умови, адміністративно-правове регулювання, повноваження, принципи, поліцейські заходи, реалізація, удосконалення, оптимізація

Анотація

Реформування соціально-економічних відносин, переоцінка цінностей у різних сферах суспільного життя породили низку раніше невідомих негативних явищ і процесів у практичній діяльності органів поліції. Пояснюється це тим, що у злочинному середовищі посилюється агресивність, жорстокість та озброєність, суттєво зростають випадки непокори та опору працівникам поліції з боку правопорушників та злочинців. У цілому ж за останні роки спостерігається стійка тенденція підвищення екстремальності правоохоронної діяльності, пов’язана із застосуванням зброї, забезпеченням правопорядку під час масових заходів, стихійних лих і надзвичайних ситуацій. Як наслідок, усе частіше трапляються події, пов’язані із загибеллю та пораненнями поліцейських, заподіянням їм тілесних ушкоджень під час виконання ними своїх службових обов’язків. Слід зауважити, що участь поліцейських у забезпеченні цілісності держави та відбиття збройної агресії країни-окупанта лише підкреслює актуальність піднятого у статті питання. Вимушені констатувати, що питанням особистої безпеки поліцейських приділяється недостатньо уваги, що обумовлено непоодинокими негативними чинниками у зазначеній сфері. По-перше, недосконалість чинного законодавства, що регулює питання забезпечення особистої безпеки поліцейських. По-друге, відсутність належних правових, соціальних та медичних гарантій забезпечення особистої безпеки поліцейських. По-третє, відсутність належного матеріально-ресурсного забезпечення поліцейських. По-четверте, ігнорування проблем, які пов’язанні із ризиками для особистої безпеки поліцейських, як з боку керівництва так і громадськості, що ускладнює процес виконання покладених на поліцейських завдань. Слід визнати, що проблеми адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах досі не отримали належного висвітлення на сторінках наукової літератури. Комплексний аналіз нормативно-правових актів у цій сфері також засвідчив факт того, що значна кількість законодавчих норм містить суттєві недоліки та «слабкі» місця, а деякі з них взагалі не відповідають зміненим умовам розвитку України та реаліям сьогодення.

Посилання

Толок А.О., Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. Дніпродзержинськ, 2011. 215 с.

Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ: підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 336 с.

Мамай К.В. Організація охорони громадського порядку та безпеки під час проведення масових заходів. Держава і право. 2011. № 54. С. 263–267.

Фатхутдінов В.Г. Особиста безпека працівників органів внутрішніх справ при проведенні масових заходів. Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. 2011. Т. 24 (63). № 2. С. 179–185.

Власенко И.В., Федоркин А.Ю. Анализ эмоционального стимулирования работника милиции в экстремальных условиях. Право і безпека. № 4 (3). 2005. С. 177–179.

Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуаці : наказ МВС України від 31 серпня 2017 р. № 747. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1390-17/ed20170831#n18 (дата звернення: 20.12.2018).

Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями : постанова Кабінету міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF (дата звернення: 20.12.2018).

Джафарова О.В. Щодо визначення категорії «Екстремальні умови проходження служби в органах внутрішніх справ». Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 грудня 2015 р.). Харків : ХНУВС, 2015. С. 73–74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО П