АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.15

Ключові слова:

Україна, військовий стан, військові адміністрації, адміністративний статус, повноваження, суверенітет, права і свободи особи

Анотація

У статті аналізуються особливості адміністративно-правового статусу військових адміністрацій в Україні. Зазначено, що адміністративно-правовий статус військових адміністрацій є спеціальним адміністративно-правовим статусом, який виникає на основі законодавства як наслідок державної волі, створюються розпорядчим способом уповноваженими інституціями влади за наявності підстав і у порядку, визначному законом. основними елементами адміністративно-правового статусу пропонуємо вважати мету (предмет відання) функціонування органу влади, компетенцію (права і повноваження). Зміст адміністративно-правового статусу підкреслює функціональну роль та місце суб’єкта публічної адміністрації в системі суспільних управлінських відносин. Автором виокремлено та охарактеризовано такі особливості адміністративно-правового статусу: багатомірність предмету відання, тимчасовість функціонування військових адміністрацій, чітке розмежування обсягу адміністративних повноважень військових адміністрацій в залежності від територіальних меж здійснення компетенції, специфіка передбачених законодавством повноважень, відмінність військових адміністрацій від військово-цивільних адміністрацій. Наведені вище особливості адміністративно-правового статусу військових адміністрацій не є вичерпними. Юридичне положення військових адміністрацій дозволяє виокремити також і особливий порядок взаємовідносин з органами державної влади та військового командування, і роль представників системи Збройних Сил України та вищих органів керівництва Збройними Силами у процесі функціонування і формування військових адміністрацій, і особливості фінансового забезпечення, кадрового комплектування та ін. Зазначено, що застосування повноважень військово-цивільними адміністраціями в умовах правового режиму воєнного стану створює певні передумови для порушення прав і свобод громадян навіть в умовах конституційно визначених обмежень правового статусу особи. У зв’язку з цим, перспективним напрямом досліджень для вітчизняної юридичної науки є напрацювання пропозицій щодо додаткових гарантій дотримання прав особи у діяльності військових адміністрацій в умовах воєнного стану.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення: 10.01.2023)

Про утворення військових адміністрацій : Указ Президента України № 68/2022 від 24.02.2022. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/682022-41405 (дата звернення: 10.01.2023)

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. Ст. 250.

Коротун О. М. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що забезпечують охорону прав інтелектуальної власності. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2019. Випуск 4 (44). С. 114–118.

Пушкарьова Н. Поняття та види спеціального адміністративно-правового статусу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. № 68. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/253997 (дата звернення: 11.01.2023)

Безпалова О. І., Горбач Д. О. Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/dmje9H09skJCwvW1Has03xtZgsrML_8t.pdf (дата звернення: 10.01.2023)

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Бабанли Расім. Навіть в умовах воєнного стану має забезпечуватися максимальне дотримання прав людини, гарантованих конвенцією. Інтернет-сайт інформаційного агентства «Аdvokatpost». URL: https://advokatpost.com/navit-v-umovakh-voiennoho-stanu-maie-zabezpechuvatysia-maksymalne-dotrymannia-pravliudyny-harantovanykh-konventsiieiu-babanly/ (дата звернення: 15.01.2023)

Ткаченко О. А. Поняття компетенції державного органу. Часопис Київського університету права. 2009. № 4. С. 192–197

Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03.02.2015 № 141-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 87.

Чепель Ольга. Військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації України: що в них спільного та відмінного в умовах воєнного стану? Інтернет-сайт Юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. URL: https://law.chnu.edu.ua/viiskovi-administratsii-ta-viiskovo-tsyvilniadministratsii/(дата звернення: 10.01.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО П