ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.9

Ключові слова:

промисловість, еволюційний шлях, формування стратегії, стратегічне планування, напрями, складники, державне управління, розвиток, методологічні засади, шляхи, заходи, підвищення якості управління

Анотація

У статті наведено узагальнені результати аналізу змісту і методології розробки державних стратегій і стратегічних планів розвитку промисловості України з позиції їх відповідності можливостям відновлення діяльності галузей промисловості для відтворення і нарощення економічного базису країни. Охарактеризовано особливості еволюційного шляху формування функцій держави зі стратегічного й поточного управління промисловим комплексом України за роки незалежності. Доведено, що процеси стратегічного прогнозування і планування промисловості України в глобальному середовищі конкуренції і в умовах трансформаційних змін не повністю відображають потреби її розвитку і недостатньо використовують нові методичні підходи й моделі державного управління промисловим комплексом країни та організаційно-правові форми його складників. Показано необхідність пошуку нових критеріїв оцінювання національних і галузевих стратегій розвитку промисловості в площині доповнення інститутів державного управління і місцевого самоврядування та інноваційних моделей публічного управління. Під час аналізу досвіду розробки промислових політик в країнах Євросоюзу, які вивчаються і застосовуються в Україні, відмічено позитивні результати його запровадження і вплив на зростання якості методологічного й інституційного забезпечення розробки та реалізації планів стратегічного розвитку в різних галузях. Зазначено особливості цього процесу в Україні порівняно з країнами Європи. Підкреслено, що успішні країни мають власну економічну специфіку, інфраструктуру й практично сформований надійний економічний базис, що дозволяє їм планувати та застосовувати більш прогресивні інструменти розробки й реалізації планів, які повністю відповідають новим умовам розвитку суспільства і Четвертій промисловій революції «Індустрія-4». В існуючих довоєнних стратегіях розвитку промисловості в Україні також передбачено кроки, спрямовані на розвиток у європейському напрямі, але, на жаль, руйнівна війна суттєво зменшила можливості їх застосування. Сьогодні стан промисловості в економічній системі України перш за все потребує відновлення і створення перш за все умов для запровадження Індустрії-4 за рахунок формування багатокомпонентної промислової політики відродження її базису, відтворення інфраструктурних і промислових комплексів, побудови нового інституційно та організаційного управлінського середовища шляхом застосування нових моделей технологічної організації та управління. Запропоновано перелік передумов і нових елементів у структурі державної промислової політики, спрямованих на його відтворення і розвиток шляхом відновлення промислового базису і запровадження умов Четвертої промислової революції.

Посилання

План відновлення України. Національна рада відновлення. Липень 2022. URL: https://ua.urc2022.com/planvidnovlennya-ukrayini

Про Концепцію державної промислової політики України: Постанова КМУ від 29 лютого 1996 р. № 272. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/272-96-п#Text

Про Концепцію державної промислової політики України: Указ Президента України від 12 лютого 2003 р. № 102/2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102/2003#Text

Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02#Text

Державна програма розвитку промисловості на 2003 – 2011 роки: схвалено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1174. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1174-2003-п?find=1&text=мікроелектроніки#Text

Разумков Центр: офіційний сайт. URL: https://razumkov.org.ua/pro-nas/istoriia-tsentru

Інформаційно-аналітичний центр «Громадський простір»: офіційний сайт. URL: https://www.prostir.ua/about-us

Український інститут майбутнього: офіційний сайт. URL: https://uifuture.org/pro-institut

Виклики майбутнього для промислового розвитку України : наукова доповідь / за ред. Л.В. Дейнеко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України». Київ : 2022. 184 с.

Колодійчук А. В. Середовищні теорії розвитку промисловості. Ефективна економіка. 2012. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1146

Про схвалення стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року: проект розпорядження та пояснювальна записка до проекту розпорядження КМУ, 17.04.2018. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10ef5b65-0209-4aa1-a724-49fd0877d8d6&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiRozvitkuPromislovogoKompleksuUkrainiNaPeriodDo2025-Roku

Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління: монография / О.І. Амоша, Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ : 2018. 300 с.

Стратегія розвитку високотехнологічних галузей України до 2025 року: проект. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c9b6f0b0-1ed5-4aba-a25e-f824405ccc64&

Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2018-р#Text

Стратегія розвитку цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України до 2025 року: проект. URL: https://armyinform.com.ua/2021/02/17/strategiyu-rozvytkuczyfrovoyi-infrastruktury-strategichnyh-galuzej-promyslovosti-opk-obgovoryly-v-minstrategpromi

Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року: проект. URL: https://mtu.gov.ua/news/33077.html

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: схвалено розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 10 липня 2019 р. №526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р#Text

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686

Стратегія імпортозаміщення в стратегічних галузях промисловості: проект. URL: https://mspu.gov.ua/news/minstrategprom-pidgotuvav-proyekt-strategiyi-importozamishchennya-v-strategichnih-galuzyah-promislovosti

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: схвалено Указом Президента України від 12 січня 2015 р. №5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text

Цілі Сталого розвитку: Україна: національна доповідь. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; НТУ України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 136 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ