ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ Й УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНОГО МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • Світлана Ігорівна Заболоцька
  • Марія Ігорівна Заміщак

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.9

Ключові слова:

професійна компетентність, психологічні чинники, психологічні умови, майбутній педагог, компетентнісний підхід

Анотація

У статті проаналізовано психологічні чинники й умови становлення компетентного майбутнього педагога. Кон- статується, що професійна компетентність формується, розвивається, проявляється та поглиблюється. Таке розу- міння є надзвичайно важливим для створення моделі компетентного випускника закладу вищої освіти у сфері навчання й самонавчання, розвитку й саморозвитку, виховання й самовиховання, формування критеріїв оцінки досягнень суб’єктів освітнього процесу, здорової педагогічної діяльності майбутнього вчителя. Зазначається, що компетентність педагога розглядається як система внутрішніх психічних властивостей і станів особистості вчителя, його готовності до здій- снення професійної діяльності й здібності виробляти необхідні для цього дії. Охарактеризовано та виділено два види компетентності: професійну й психологічну. Підкреслено, що психолого-педагогічний підхід у структурі професійної компетентності педагога виділяє чотири блоки: професійні знання, професійні уміння; професійні позиції; установки вчителя й особистісні особливості, що забезпечують оволодіння вчителем професійними знаннями та професійними вміннями. Стверджується, що перспективи розвитку вищої педагогічної освіти передбачають поступовий перехід від пояснювально-репродуктивного типу навчання до створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку студен- та, творчого застосування ним засвоєних знань, оволодіння методами самостійної пізнавальної діяльності, усвідомлення потреби постійно розвиватися й самовдосконалюватися. Майбутній педагог повинен здобути достатні навички само- стійної роботи, уміння раціонально планувати свій робочий час і займати активну позицію щодо педагогічної діяльності. Пропонуються провідні чинники й умови, що забезпечують становлення компетентного майбутнього педагога щодо педагогічної діяльності. Констатується, що відповідні складники в структурі підготовки майбутніх педагогів сприяти- муть оволодінню повноцінною здоровою педагогічною діяльністю студентом-педагогом.

Посилання

Безносова А.В. Формирование социально-психологической компетентности в конфликте в подростковом возрасте. Толерантность и проблемы идентичности. Ижевск, 2005. С. 64–66.

Бреславська Г.Б. Формування культури дозвілля, як складової професійної компетентності майбутніх вчителів. Формування професійної компетентності вчителя в умовах вищого навчального закладу : науковий посібник / під заг. ред. проф. С.І. Якименко. Київ : Видав. дім «Слово», 2011. С. 381.

Варданян Ю.В., Кильмяшкина Т.А. Модель вузовской образовательной системы становления психологической компетентности педагога. Психология в вузе. 2008. № 2. С. 5–17.

Жуков Ю.М. Петровская Л.А., Растенников П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении. Москва : МГУ, 1990. 104 с.

Загайнов Р.М. Проклятие профессии: бытие и сознание практического психолога. Москва : Смысл, 2001. 574 с.

Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности. Москва : МГУ, 1987. 207 с.

Кабардов М.К., Арцишевская Е.В. Типы языковых и коммуникативных способностей и компетенций. Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 259–288.

Кузнецова Н.С. Метапредметный подход в транскультурном образовании иностранных студентов как единство модульного обучения и внеаудиторной деятельности. Проблемы и перспективы развития образования : материалы Междунар. заоч. науч. конф. Пермь : Меркурий, 2012. С. 16–19.

Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва : Просвещение, 1996. 254 с.

Митина Л.M. Психология труда и профессионального развития учителя. Москва : Издат. центр «Академия», 2004. 320 с.

Обозов Н.Н. Психологическая культура взаимных отношений : учебное пособие. Москва : Высшая школа, 1986. 45 с.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие, реализация. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с.

Ромек В.Г. Предпосылки и критерии профессионализации психолога-тренера. Профессиональное становление специалиста : сборник науч. трудов. Ростов-на-Дону : Фолиант, 2006. С. 99–110.

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. 280 с.

Савчин М.В. Теоретико-методологічні засади створення та реалізації програми особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога. Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога : монографія / за ред. проф. М.В. Савчина. Дрогобич : ВВДДПУ ім. І. Франка, 2014. С. 9–18.

Сивкова Г.И. Социальная компетентность. Вакансия. 2001. № 13 (71). С. 10–12.

Словарь практического психолога / сост. С.Ю. Головин. Минск : Харвест, 1998. 799 с.

Спиридонов В.Ф. Психологические механизмы профессионального развития. Проблемы психологии развития. Москва, 2000. С. 364–380.

Шуляр В.І. Модель професійно-фахової компетентності сучасного вчителя в умовах неперервної освіти. Формування професійної компетентності вчителя в умовах вищого навчального закладу : науковий посібник / під заг. ред. проф. С.І. Якименко. Київ : Видав. дім «Слово», 2011. С. 106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06