КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ МІСТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.5

Ключові слова:

реформування житлово-комунального господарства, комунальна інфраструктура, відновлення та розвиток, кластерний та проєктний підходи, стейкхолдери, житлово-комунальні послуги, оцінювання потреб, комунальна послуга, місто

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність запровадження кластерного підходу як одного з інноваційних інструментів управління розвитком житлово-комунальної сфери міста у повоєнний період. Показано, що проблема реформування житлово-комунального господарства залишалася актуальною протягом понад 30-річного мирного періоду розвитку незалежної української держави, а з початком повномасштабної збройної агресії рф актуальність її розв'язання багатократно зросла внаслідок руйнування об’єктів критичної та іншої інфраструктури. Підкреслено, що пошкоджень зазнали об’єкти не тільки у районах ведення бойових дій, а майже по всій території України, тому відновлення та розвиток житлово-комунальної сфери у повоєнний період є надзвичайно актуальною задачею національного масштабу, її вирішення сприяє забезпеченню стійкості, ревіталізації та розвитку територій і громад в Україні. Доведено, що однією з найбільш ефективних моделей інноваційного розвитку територій та/або суб'єктів економіко-господарської діяльності на території є кластерна модель. Досліджено понятійно-категоріальний апарат у цій сфері, надано власну дефініцію поняття «житлово-комунальний кластер». Здійснено аналіз основних стейкголдерів житлово-комунального кластеру, охарактеризовано їх цілі та обґрунтовано переваги, які вони отримають внаслідок розвитку житлово-комунального господарства міста за кластерною моделлю. У якості механізму створення житлово-комунального кластеру міста пропонується застосовувати проєктний підхід – визнаний у світі інструмент ефективного впровадження інновацій. Запропоновано методико-технологічну модель формування житлово-комунального кластеру міста, яку побудовано на основі ключових положень методології управління проєктами. Розроблено методику вимірювання поточного та бажаного стану потреб територіальної громади щодо якості та кількості житлово-комунальних послуг, на основі якої планується склад учасників кластеру, основні напрямки інвестування тощо.

Посилання

Чикаренко І.А. Формування системи управління інноваційним розвитком територіальних громад : монографія. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. 338 с.

Alfred Marshall Principles of Economics Prometheus Books, 1997. URL: https://mind.ua/books/63-principiekonomichnoyi-nauki

Структура і основний зміст «Принципів економікс» Альфреда Маршалла. URL: https://library.if.ua/book/39/2636.html

Портер М. Конкурентна стратегія. Техніки аналізу галузей і конкурентів. Київ: Наш формат. 2020. 424 с.

Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ: Видавництво НаУКМА, 2011. 244 с.

Димченко О.В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія. Харків : ХНАМГ, 2009. 356 с.

Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці: монографія. Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. 502 с.

Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці – тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена. Економіст. 2008. № 10. С. 10–11.

Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці. Київ : Логос, 2004. 848 с.

Тищенко О.М., Кизим М.О. та ін. Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи : монографія / за заг. ред. О.М. Тищенко; НАН, Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. 368 с.

Чужиков В.І., Лук’яненко О.Д. Кластерна політика Європейського Союзу. Економіка України. 2013. №2 (615). C. 81–91.

Чикаренко І.А. Теоретико-методологічні засади формування системи управління інноваційним розвитком територіальних громад : автореф. дис…д-ра наук з держ. упр. : 25.00.04 / Чикаренко Ірина Аркадіївна ; Класичний приватний ун-т. Запоріжжя. 2016. 40 с.

Меліхов А.А., Дьяченко В.Р. Соціально орієнтований кластер як інструмент забезпечення сталого розвитку підприємств комунальної сфери. Reporter of the Priazovskyi Statавторe Technical University. Section: Economic sciences. 2018. № 35. С. 47–52.

Баженов С.І. Кластерний підхід у розвитку житлово-комунального господарства регіону. Економика України. 2012. №1. С. 27–32.

Khozhylo I., Lipovska, N. et al. Implementation of smart-city tools as a response to challenges in sociohumanitarian field in Ukrainian metropolises. Acta logistica, Vol. 9 2022 Issue: 1 P.23-30. URL: https://actalogistica.eu/issues/2022/I_2022_03_Khozhylo_Lipovska_Chernysh_Antonova_Diegtiar_Dmytriieva.pdf

Гавриличенко Є.В. Кластеризація регіонів України за рівнем розвитку житлово-комунального комплексу. Харківська національна академія міського господарства : Наук.-техн. збірник. № 108. с. 18–25.

Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с.

Геєц В. М. Інноваційні перспективи України : монографія / В. М. Геєц, В. П. Семиноженко. Х. : Константа, 2006. 272 с.

Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2011. 624 с.

Гусєв В.О., Горник В.Г. Кластерна модель інноваційної реструктуризації регіональної економічної систем. Управління містом. 2004. № 10–12 (16). С. 140–146.

Академічний бізнес-інкубатор: організаційно-методичне забезпечення впровадження інновацій : практ. посіб. / за заг. і наук. ред. С. М. Серьогіна. Дніпропетровськ : Принта, 2013. 120 с.

Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 448 с.

Шаров Ю.П. , Чикаренко І.А. , Маматова Т.В. Науково-методичне забезпечення управління місцевим розвитком на засадах інноваційного менеджменту : наук. розробка. Київ : Вид-во НАДУ, 2013. 56 с.

Шаров Ю.П., Чикаренко І. А. Інституційно-організаційні аспекти створення муніципальних кластерів. Держ. упр. та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. № 1 (12). С. 179–191.

Чикаренко І.А. Кластерна модель інноваційного розвитку території: сучасний стан, проблеми та кращі практики. Вісн. акад. митної служби України : зб. наук. пр. Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2013. № 1 (8). С. 112–120.

Безус В.О. Енергетичний менеджмент як інструмент підвищення ефективності функціонування господарського комплексу міста. Стратегія сучасного розвитку України: синтез правових, освітніх та економічних механізмів : колективна монографія / за заг. ред. професора Г.В. Старченка Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. С. 50–66.

Серьогін С.М., Шаров Ю.П. [та ін.] Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. 278 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ