ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

Автор(и)

  • З. М. Бурик
  • А. В. Лисачок

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.1.2

Ключові слова:

сталий розвиток, принцип взаємозалежності, принцип різноманітності, екологічний чинник, економічний чинник, соціальний чинник

Анотація

У статті визначено, що в процесі державного регулювання повинен здійснюватись перехід до сталого розвитку, який забезпечує збалансоване розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, збереження сприятливого навко- лишнього середовища і природно-ресурсного потенціалу, задоволення потреб сьогодення й майбутніх поколінь людей. Розглянуто принципи забезпечення сталого розвитку держави. Виокремлено, що серед основних чинників, що забезпе- чують сталий розвиток, можна виділити такі: екологічні – визначають умови й межі відновлення екологічних систем унаслідок їх експлуатації; економічні – передбачають формування економічної системи, гармонізованої з екологічним чинником розвитку; соціальні – забезпечення прав громадян на високий життєвий рівень в умовах екологічної безпеки й благополуччя. Зазначено, що політика сталого розвитку повинна передбачати механізми раціонального використан- ня наявних ресурсів і можливості їх залучення в разі дефіциту; принцип об’єднання галузевого і територіального під- ходів до формування політики передбачає органічне поєднання інтересів галузі і території під час реалізації політики; принцип зворотного зв’язку: проведення будь-якої політики не принесе результатів без контролю за її виконанням, з одного боку, і її коригування відповідно до результатів реалізації, з іншого; принцип етапності полягає в поступо- вості реалізації цілей політики, виходячи з наявних можливостей, пріоритету цілей і інших чинників. Зазначено, що важливим є принцип соціальної справедливості, який використовується під час розподілу коштів програм соціальної підтримки.

Посилання

Бурик З.М. Регулювання національної економіки на засадах сталого розвитку. Вісник Мукачівського державного університету. 2016. № 4. С. 79–82

Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. Київ : Знання, 2006. 262 с.

Панчук Н.А. Повышение эффективности государственного регулирования экономики отраслей АПК : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05. Москва, 2011.

Антонова Н.Б., Хорошко О.Б. Государственное регулирование национальной экономики. Минск : Акад. Упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2009. 253 с.

Гриньова В.М. Державне регулювання економіки. Київ : Знання, 2008. 398 с.

Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Київ : Знання, 2006. 213 с.

Третяк Г.С., Бліщук К.М. Державне регулювання економіки та економічна політика. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 128 с.

Ковтун О.І. Державне регулювання економіки. Львів : «Новий Світ – 2000», 2006. 432 с.

Миргородський Д.Ю. Теоретичні основи до дефініції поняття «державне регулювання економіки». Вісник НТУ “ХПІ”. 2012. № 49(1022). С. 90–98.

Орел Ю.Л. Сучасні підходи та принципи державного регулювання регіонального економічного розвитку. Актуальні проблеми державного управління. 2013. № 1(43). С. 202–210.

Рутинський М.Й. Сталий розвиток: від вербальної концепції до концептуальної моделі. Український географічний журнал. 2000. № 1. С. 35–40.

Какутич Е.Ю. Устойчивое развитие как концептуальная основа трансформации мировой экономики. Механізм регулювання економіки. Ч. 1. 2010. № 1. С. 62–74.

Підліснюк В., Рудик І., Кириленко В., Вишенська І., Маслюківська О. Сталий розвиток суспільства: роль освіти: путівник. Київ : Вид-во СПД «Ковальчук», 2005. 88 с.

Стоян О.В. Міська політика: сучасна економічна теорія і практика сталого розвитку. Економіка будівництва і міського господартва. 2007. № 1. С. 5–15.

Про Концепцію переходу України до сталого розвитку : Проект Закону України від 19.12.2001 р. № 3234-1. URL : w1.c1.rada.gov.ua › pls › zweb2 › webproc34. (дата звернення: 17.11.2020).

Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 634. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=634-2003-%EF (дата звернення: 17.11.2020).

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 р.

№ 722/2019. URL : https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення: 17.11.2020).

Національна доповідь. Цілі сталого розвитку: Україна. URL : http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 15.11.2020).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (дата звернення: 15.11.2020).

Доповідь щодо цілей сталого розвитку «Перетворення нашого світу: Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року» від 11.05.2018 р. URL : https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainabledevelopment-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html (дата звернення: 15.11.2020).

Європа-2020: Стратегія від 04.01.2012 р. URL : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economicand-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en дата звернення: 15.11.2020).

Данилишин Б., Веклич О. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку. Економіка України. 2008. № 7. С. 13–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22