КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ І ТИПОЛОГІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.31

Ключові слова:

культурно-креативні індустрії, креативні індустрії, UNESCO, UNCTAD, DIMS, регіональний розвиток, місцевий розвиток, публічне управління

Анотація

У статті вивчено декілька підходів до визначення категорії «креативні індустрії» провідними міжнародними організаціями, що підтримують розвиток креативних індустрій, виокремлено відмінності між цими визначеннями, базуючись на інформації з першоджерел. Запропоновано авторську модель типологізації креативних індустрій з чотирьох рівнів на основі визначення UNESCO. Надано стислий опис етапів розвитку практик та нормативного регулювання у сфері креативних індустрій в Україні в період 2014-2022 років. Як результат узагальнення визначень авторитетних міжнародних організацій і норм вітчизняного законодавства запропонований авторський підхід до розуміння «креативних індустрій як об’єкту публічного управління»: комплекс видів економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць на певній території чи у громаді через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, які поєднують у собі створення, виробництво та комерціалізацію творчого змісту, що має нематеріальний та культурний характер, як правило, захищений авторським правом і може мати форму товару або послуги. За результатами дослідження стану культури та креативних індустрій під час війни встановлено, що: креативні індустрії мають шанс стати двигуном відновлення України після війни; до пріоритетних заходів від держави і донорів, які можуть допомогти креативним індустріям вижити під час війни та відновитися після неї належать «гранти на проєкти», розроблення Державної стратегії розвитку креативних індустрій, промоція українського креативного продукту за кордоном; пріоритетність сектору культури має бути наряду з повоєнним відновленням міст та інфраструктури. Викладені у статті матеріали є основою для подальших досліджень щодо формування комплексу методико-технологічного забезпечення процесів розвитку креативних індустрій на регіональному та локальному рівнях.

Посилання

Horkheimer M., Adorno T. W. Dialektik der Aufklaerung, Philosophische Fragmente. Sonderausgabe. S. Fischer Veriag GmbH Frankfurt am Main, 2022. 320 s.

Флорида Р. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Київ: Наш формат, 2018. 432 с.

Білецька Т. Ф., Петраков Я. В., Сизоненко О. В. Перспективи нематеріальної культурної спадщини в бізнес-ланцюжки креативних індустрій в Україні в контексті інтеграції: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2017. № 3. С. 29–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2017_3_8.

Диндар А. С. Позиції культурно-креативної індустрії в економіці ЄС. Інвестиції: практика та досвід. № 1/2019. С. 53–59. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2019/11.pdf.

Пакуліна А. А., Євсєєв А. С. Інноваційна та креативна економіка як умова модернізації національного господарства України. Економіка та управління національним господарством. 2018. № 16. С. 192–200.

Леонова С. В. Креативізація як вектор сталого розвитку сучасної економіки. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 3 (69). № 2 С. 133–138. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_2/27.pdf.

Кукса М. І., Пєтухова Т. О. Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6555.

Лук’яненко Д. Г., Галахова Т. О. Феномен креативізації глобальної економіки і менеджменту. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2016. Вип. 23(3). С. 12–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2016_23%283%29__4.

Диндар А. С. Позиції культурно-креативної індустрії в економіці ЄС. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 53–59. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2019/11.pdf.

Салій Ю., Кайдан Т. Від сквотів до хабів: звідки береться креативна економіка. Українська правда : веб-сайт. 21.10.2015. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2015/10/21/202073/ (дата звернення 03.08.2022).

Холодницька А. В. Актуальні тенденції розвитку креативних індустрій в Україні в умовах глобалізації. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. C. 151–157. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/19.pdf.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) : web-site. URL: https://www.unesco.org/en (access date 09.08.2022)

United Nations Conference on Trade and Development (UNESCO) : web-site. URL: https://unctad.org/ (access date 09.08.2022).

Creative industries definition. David Parrish. Helping creative entrepreneurs world-wide become even more successful : web-site. URL: https://www.davidparrish.com/creative-industries-definitions/ (access date 29.07.2022).

The Orange Economy: how to define it. ConnectAmericas : web-site. URL: https://connectamericas.com/content/orange-economy-how-define-it (access date 29.07.2022).

World Intellectual Property Organization (WIPO) : web-site. URL: http://www.wipo.int/portal/en/ (access date 29.07.2022).

Department of Culture, Media and Sports of the United Kingdom (DCMS) : web-site. URL: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-culture-media-sport (access date 29.07.2022).

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) : web-site. URL: http://www.cepal.org/en (access date 29.07.2022).

Культурні індустрії в сучасному місті. Creative Cities в Україні : веб-сайт. 05.02.2011. URL: http://www.creativecities.org.ua/uk/creative-industries/texts/?newsid=22 (дата звернення 14.08.2022).

Прокопенко С. Креативні індустрії – радикальні зміни. GWARA MEDIA : веб-сайт. 15.03.2022. URL: https://gwaramedia.com/kreatyvni-industriyi-shho-de-yak/ (дата звернення 10.07.2022).

Buitrago Restrepo P. F., Duque Márquez I. The Orange Economy. Inter-American Development Bank, 2013. 242 р. URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Orange-Economy-An-Infinite-Opportunity.pdf.

The Culture and Creativity website : web-site. URL: https://www.culturepartnership.eu/en (access date 19.08.2022).

Альянс культури: для чого об’єдналися культурні ініціативи. Велика Ідея : веб-сайт. 24.09.2015. URL: https://biggggidea.com/practices/1469/ (дата звернення 06.08.2022).

Креативні індустрії мають шанси врятувати економіку України, у тому числі завдяки експорту. Український кризовий медіа-центр : веб-сайт. 08.07.2015. URL: http://uacrisis.org/ua/28293-creativite-l-entreprise-pourrait-sauverleconomie-de-lukraine-particulier-exportations-experts (дата звернення 08.07.2022).

В ЄС зростає попит на українську продукцію з високою доданою вартістю. УНІАН : веб сайт: URL: https://www.unian.ua/eurobusiness/2051781-v-es-zrostae-popit-na-ukrajinsku-produktsiyu-z-visokoyu-dodanoyu-vartistyutorgpred.html (дата звернення 07.08.2022).

Український культурний фонд : веб-сайт. URL: https://ucf.in.ua/ (дата звернення 17.08.2022).

В Україні поки немає розуміння, що креативна економіка – це сектор економіки – Анна Харламова. Gazeta.ua : веб-сайт. URL: https://gazeta.ua/articles/economics/_v-ukrayini-poki-nemaye-rozuminnya-scho-kreativna-ekonomikace-sektor-ekonomiki-anna-harlamova/804888 (дата звернення 17.07.2022).

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Вид. друге. Львів: Кальварія, 2017. 164 с. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf.

Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України : аналітичний звіт / авт. кол. : П. Яворський, О. Ніколаєва, С. Таран, А. Онопрієнко, Ю. Шоломицький. Центру аналізу міжнародної торгівлі Trade+ при Київській школі економіки у партнерстві з Кімонікс Інтернешнл Інк. на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України. 2019. 111 с. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/04/KSE-Trade-Kreativniindustriyi-Zvit.pdf.

Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій : Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квіт. 2019 р. № 265-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text (дата звернення 10.08.2022).

Про культуру : Закон України від 14 груд. 2010 р. № 2778-VI (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (дата звернення 10.08.2022).

Економічна привабливість української культури : аналітична доповідь. Київ : ФОП Лопатіна О. О. 2019. 112 с. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.pdf.

Стан культури та креативних індустрій під час війни – результати дослідження. Громадський Простір : веб-сайт. 15.08.2022. URL: https://www.prostir.ua/?news=stan-kultury-ta-kreatyvnyh-industrij-pid-chas-vijny-rezultatydoslidzhennya (дата звернення 17.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ