ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.28

Ключові слова:

адміністративний процес, адміністративна процедура, адміністративне провадження, електрона послуга, процедура надання електронних послуг

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню категорії процедури надання електронних послуг. Метою даної статті є формування поняття електронних послуг та з’ясування його сутності. Для вирішення поставленої мети, автором поставленні наступні завдання: 1) розглянути зв’язок категорії «електронні послуги» з наступними термінами: «адміністративні послуги», «державні послуги» та «муніципальні послуги»; 2) дати власне визначення електронних послуг. Методами статті склала сукупність сучасних методів і прийомів пізнання об’єктивної дійсності, що поєднує як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання. Підґрунтям дослідження є діалектичний метод пізнання, відповідно до якого проблеми представлені у вигляді єдності їх соціального змісту та юридичної форми. Результатами є порівняння категорій «адміністративний процес», «адміністративна процедура» і «адміністративне провадження». Розглядаються основні підходи щодо визначення поняття процедури надання електронних послуг органами виконавчої влади та виділення ознак вищевказаного поняття. В Україні при використанні категорії «послуги» головний акцент робиться на юридичних аспектах, і зокрема, на адміністративній процедурі їх надання. Пояснити це можна тим, що головними ідеологами запровадження теорії послуг в Україні є, насамперед, представники науки адміністративного права. Через те, що головними опонентами цієї теорії є також представники юридичної науки, які ставлять під сумнів саму можливість вживання категорії «послуги» стосовно діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, це зумовило особливо жваві дискусії із цього питання в юриспруденції. Висновки. Електронні послуги – це послуги, які надаються за допомогою системи «Електронний Уряд» у зв’язку з тим, що «одним з пріоритетних завдань щодо розвитку інформаційного суспільства є надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», яка забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій». Зроблено висновок, електронна послуга – це регламентована правовими актами діяльність органів публічної адміністрації за допомогою сучасних інформаційних комунікаційних технологій з розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акту (дозволу (ліцензії), посвідчення, сертифіката тощо), спрямованого на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків.

Посилання

Тимощук В. П. Оцінка якості адміністративних. К. : Факт, 2005. 88 с.

Гаращук В. Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка? Вісник АПрН України. 2001. № 3. С. 109-114.

Тимощук В.П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України. Факт, 2003. 496 с.

Концепція «Адміністративні послуги – нова якість держави» (проект) : Матер. семінару «Реформування основних адміністративно-правових інститутів: проблеми теорії і практики». Центр політико-правових реформ, 28 листопада 2003 р. К. 58 с.

Коломоєц Т.О. Управлінські послуги в контексті взаємодії особи й органів місцевої влади в Україні: концептуальний і нормативний аспекти. Актуальні проблеми державного управління : Зб. наук. праць / Редкол. С.М. Серьогін та ін. Дніпропетровськ. 2002. Вип. 1(7). С. 178-182.

Концепція адміністративної реформи в Україні. К. : Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи, 1998. 62 с.

Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. К. : Факт, 2003. 384 с.

Авер’янов В. До питання про поняття так званих «управлінських послуг». Право України. 2002. № 6. С. 125-127.

Пиcapенко Г.М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти : дис. … канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. 195 с.

Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Іщенко Ю.В., Чабан В.П. Адміністративне право: Навчальна програма. К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2010. 27 с.

Аналітичний звіт щодо корупційних ризиків у сферах надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації в Україні URL: http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=198893

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р. Офіційний вісник України. 2006. № 7. С. 168-170.

Про заходи упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.09 № 737 URL: http://rada.gov.ua/

Концепція реформування публічної адміністрації в Україні (проект). Адміністративна реформа в Україні: необхідність і перспективи проведення : матер. Міжнар. конференції. 7 грудня 2005 р. Київ. С. 3-37.

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI р. URL: http://rada.gov.ua.

Легеза Є.О. Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 Дніпропетровськ, 2011. 263 с.

Ємельяненко О. Традиційний та електронний уряд: концептуальні відмінності. URL: http://www.viche.info/journal/811/.

Вишнякова С. С. Формування сфери електронних послуг в Росії: дис. … канд. економічних наук : 08.00.05. М., 2007. 187 с

Загаєцька О. А. Проблеми та перспективи надання електронних послуг в Україні. Міжнародний науковий фаховий журнал «Електронне урядування», 2010. № 1. С. 45-47.

Куспляк І.С. Електронне урядування як інструмент формування прозорої та відкритої політичної влади : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Одеса, 2012. 206 с.

Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-

Тищенкова І.О. Електронні послуги у діяльності публічної адміністрації України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпропетровськ, 2015. 20 с.

Легеза Є. О. Теорія публічних послуг : адміністративно-правова складова. Монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 452 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13