ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДІЛУ ПРАВА НА ПУБЛІЧНЕ ТА ПРИВАТНЕ У НАЦІОНАЛЬНІЙ І ЗАРУБІЖНИХ ПРАВОВИХ ДОКТРИНАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.22

Ключові слова:

публічне право, приватне право, норма права, правова доктрина, публічно-правові відносини, приватноправові відносини

Анотація

У статті розглянуто підходи до розуміння публічного та приватного права, теорії поділу права на публічне та приватне у національній і зарубіжних правових доктринах. Існування різних точок зору щодо даного поділу залежить від різних методологічних підходів до розуміння права. Встановлено, що у зарубіжних правових доктринах континентального права відмежування публічного права від приватного є складним і спірним питанням, але практично необхідним стосовно питання про те, яким правовим шляхом слід рухатись під час вирішення юридичних спорів. На підставі розглянутих загальнотеоретичних аспектів поділу права на публічне та приватне вдалося виокремити та охарактеризувати його критерії. Зокрема, критеріями даного поділу є: критерій інтересів, підпорядкування суб’єкта права іншому суб’єкту владних повноважень, предмету і методу правового регулювання суспільних відносин, повноважень, критерій санкції та функціональний критерій. Визначено те, що поділ права на публічне і приватне має як теоретичну, так і практичну цінність. У теоретичному аспекті такий поділ відображає засади права, його місце та визначальні цінності в суспільстві. Практична цінність полягає в тому, що такий поділ права впливає на різні сфери юридичної практики, знаходячи своє використання у правотворчій, правозастосовній, правоохоронній та правоінтерпретаційній юридичній діяльності.

Посилання

Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum jus quod ad singulorum utilitatem (Ulpian. Dyhesty, 1, 1, 1, 2). URL: http://archive.org/details/digestaiustinia01kruegoog/page/n158/mode/2up?view=theater.

Банчук О. А. Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці України ХІХ – початку ХХ століття : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ. 2007. 214 с.

Добробог Л. М. Публічне і приватне право: проблеми розмежування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 2. С. 91-98.

Дронів Б. М. Взаємовплив приватного і публічного права: сучасна континентально-європейська теорія і практика : Монографія. Харків. 2018. 192 с.

Hans-Peter Haferkamp. Georg Friedrich Puchta // Enzyklopädie zur Rechtsphilosophie. URL: http://www.enzyklopaedie-rechtsphilosophie.net/autorenliste/19-beitraege/103-puchta-georg-friedrich.

Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Дихотомія «публічне право – приватне право» та деякі питання визначення структури національного права. Університетські наукові записки. 2005. № 3. С. 6-11.

Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. К. : НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

Погребняк С. П. Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти). Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 12. Харків. 2006. С. 3-17.

Банчук О.А. Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні. Публічне право. 2011. № 2. С. 143-151.

Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli / Markus Müller: Allgemeines Verwaltungsrecht. Stämpfli Verlag AG Bern. 2005. 630 s.

Maurer Н. Allgemeines Verwaltungsrecht. Beck, München. 2004. 852 s.

Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Cremo SA Fribourg contre Organisme intercantonal de certification, Commission de recours de l'Organisme intercantonal de certification et Office fédéral de l'agriculture (recours en matière de droit public) 2C_11/2010 du 25 novembre 2011. URL : https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-II-134%3Afr&lang=fr&zoom=&type=show_document

Берестова І. Е. Правова категорія «публічний інтерес» з позиції системного підходу. Правова держава. 2019. № 33. С. 19-28.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014. р. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.

Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text

Цивільний Кодекс України : Закон України в редакції від 28.10.2021 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 № 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008760-13#Text.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України в редакції від 05.08.2021 № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.

Шилінгов В.С. Поділ права на приватне та публічне як фундаментальна засада правової системи демократичного суспільства. Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 48-51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13