ТИПОЛОГІЯ КРЕАТИВНОСТІ СУБ’ЄКТА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.18

Ключові слова:

суб’єкт, професійна підготовка, структура, креативність, типологія, чинник, кластер

Анотація

Дане дослідження присвячене актуальній проблемі теоретико-методологічного обґрунтування, діагностики та психологічної інтерпретації типології креативності суб’єкта на завершальному етапі професійної підготовки в умовах сучасного вітчизняного вишу. Реалізація основної мети дослідження забезпечується за рахунок опису науково-теоретичних підстав вивчення креативності суб’єкта навчальної діяльності, використання відповідних діагностичних процедур, кластерного аналізу емпіричного матеріалу дослідження та аналізу типології креативності суб’єкта на завершальному етапі професійної підготовки. Показано, що повноцінне психологічне дослідження креативності суб’єкта в процесі професійної підготовки доцільніше здійснювати лише враховуючи мікровікову специфіку становлення креативності, різнобічний розгляд вербальної та невербальної компоненти креативності, аналіз типології вербальної та образної креативності (чинники, предиктори, кореляти) тощо. За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що суб’єкта навчально-професійної діяльності характеризують здатність до створення принципово нових об’єктів матеріальної та нематеріальної культури, спроможність до самостійного, превентивного, ієрархізованого цілеутворення у різних ситуаціях життєдіяльності, досконале володіння широким арсеналом необхідних вмінь, засобів та інструментів діяльності, усвідомлення своєї значущості в очах оточуючих, почуття відповідальності за ефективність власної діяльності, спроможність проявляти розвинену рефлексію, здатність до діяльнісної та поведінкової інтеграції. Встановлено, що наприкінці навчання вербальна та образна креативність студентів узгоджені між собою, переважаючими типологічними профілями для вербальної креативності виступають помірний рівень, помірно високий повільний та високий рівень, а для невербальної креативності помірний рівень, помірно високий та високий рівень прояву тощо.

Посилання

Агулов М. В. Психологічні чинники динаміки суб’єктності майбутнього вчителя : дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Харків, 2010. 214 с.

Гриненко І.В. педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки : автореф. дис… канд. пед. наук. 13.00.04. Хмельницький, 2008. 20 с.

Дьяков С. І. Психосемантичний підхід у визначенні методу аналізу та оцінки суб'єкта. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2011. Вип. 40. С. 56-68.

Кирилюк І. М. Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу : автореф. дис. ... канд. психол. наук. К., 2006. 20 c.

Корнієнко С. В. Розв’язування психологічних задач як засіб становлення творчої активності майбутнього учителя : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. К., 2008. 22 c.

Костенко М. А. Педагогічні умови професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2004. 17 c.

Куцевол О. М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02. К., 2007. 421 с.

Макаренко Н.М. Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. К, 2008. 20 с.

Олефір В.О. Психологія саморегуляції суб’єкта діяльності : дис…. докт. психол. наук : 19.00.01. Х., 2016. 428 с.

Остафійчук Т.В. Розвиток педагогічної креативності викладачів-лінгвістів засобами психологічного тренінгу: автореф. дис. … канд. психол. наук. 19.00.07. Івано-Франківськ, 2007. 20 с.

Розова Т. М. Креативність як чинник розвитку професійно комунікативних здібностей майбутніх психологів : автореф. дис… канд. психол. наук. 19.00.07. К., 2007. 18 с.

Тарасюк Л. С. Креативність як феномен людського буття в культурі : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 26.00.01. К., 2011. 20 c.

Татенко В.О. Суб’єкт психічної активності в онтогенезі : автореф. дис…. докт. психол. наук: 19.00.01. К., 1997. 44 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12