ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ САМОРОЗВИТКУ ЯК СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КАР’ЄРИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ (на прикладі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.15

Ключові слова:

управлінська кар’єра менеджера освіти, планування саморозвитку, стратегія саморозвитку менеджерів освіти, мотивація саморозвитку

Анотація

Робота присвячена вивченню системи саморозвитку як складової управлінської кар’єри менеджерів освіти на прикладі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського». Показано підвищення вимог до менеджерських кадрів у зв’язку з такими рисами сучасного управління як нестабільність, непередбачуваність, непрогнозованість та збільшення складності в освітній галузі через постійне та різнорівневе реформування. Зазначено, що саморозвиток на сьогодні, повинен стати повсякденною практикою та складовою управлінської кар’єри менеджера освіти. Досліджено наукові підходи щодо виявлення сутності базових понять саморозвитку менеджера освіти, що визначається як свідома самопізнавальна та самопроєктувальна діяльність, спрямована на вдосконалення своєї особистості, відповідно до вимог професії в освітньому середовищі закладу освіти, та самореалізація себе як особистості в тій соціальній сфері діяльності, яка визначає професію. Зазначено, що саморозвиток менеджера освіти − це свідома діяльність, спрямована на удосконалення своєї особистості відповідно до вимог професії, а, отже, зорієнтована на підвищення якості управлінської діяльності. Проаналізовано основні характеристики концептуальних складових саморозвитку менеджера освіти, серед яких: самовиховання, самопізнання, самоосвіта, самовизначення та самореалізація. Всі вони є взаємозумовленими і завжди проявляються у взаємодії як комплекс рушійних сил розвитку особистості. Впливаючи на одну з них – ми можемо поглиблювати результати і в інших, проте найвищою формою їх взаємовпливу є самореалізація. Результати емпіричного дослідження дозволили дійти висновку, що існуючий в Університеті комплекс організаційно-педагогічних умов праці має як позитивні, так і негативні впливи на саморозвиток кадрового складу, зокрема менеджерів освіти. До ресурсів можемо віднести потужний кадровий потенціал, що має значні наукові, професійні надбання та глибокий практичний досвід, розуміння значущості саморозвитку в професійній діяльності та готовність до змін, ініціативність співробітників. До питань, що викликають найбільше занепокоєння, можна віднести питання матеріально-технічного забезпечення, створення умов щодо саморозвитку, покращення взаємодії та підвищення кваліфікації, що вказує на зону розвитку Університету.

Посилання

Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. К : Академвидав, 2012. 256 с.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. 608 с.

Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: монографія. Київ.: Ніка-Центр, 2002. 332 с.

Конституція України: офіц. текст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 11.12.2021).

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К. : Радянська школа, 1989. 608 с.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. К. : ТОВ «Знання» України, 2010. 520 с.

Макарец Н. Ф. Самосовершенствование как фактор социализации индивида : автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.01. К., 1987. 19 с.

Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. № 1757 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/59237922 (дата звернення: 21.11.2021).

Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210/2020): Президент України. (2020, 3 червня). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/2020 (дата звернення: 11.12.2021).

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 17.10.2021).

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text (дата звернення: 21.11.2021).

Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Кабінет Міністрів України від 04.09.2013 р. № 686-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2013-р (дата звернення: 19.11.2021).

Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення: 17.11.2021)

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення: 11.11.2021).

Про освіту: Закон України від 05.12.2017 р. № 2145. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 17.11.2021).

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 21.10.2021).

Сисоєва С. О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: моногр. К. : ТОВ «Видавниче підприємство ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 400 с.

Фрицюк В. А. Професійний саморозвиток майбутнього педагога: монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. 364 с.

Цокур Р. М. Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки : дис. … канд. пед. наук. О., 2004. 245 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12