ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ СЕЛФІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.12

Ключові слова:

селфі, селфізм, самопізнання, самопризентація, особистість, селфі-залежність, кібербулінг, лайкінг, фріранінг

Анотація

У статті презентовано результати аналізу наукової джерельної бази щодо історії виникнення феномену селфі та його змісту, наукові підходи до його вивчення. Підкреслено, що зазначений феномен не одноразово був обраний предметом вивчення як вітчизняних, так і закордонних дослідників. Під поняттям «селфі» науковці розуміють зроблений суб’єктом фотознімок самого себе, спільно з певною особою (або твариною) або групою осіб за допомогою фотокамери, на відстані витянутої руки (або через дзеркало), як правило, в момент емоційно-значущої події або ситуації, і представлені на огляд в умовах інтернет-простору з метою самопрезентації та самопізнання, за допомогою отримання соціальної думки (оцінки) про себе. Зазначено, що поширення феномену селфі набуває стрімких обертів і причин для цього є достатньо (візуальні комунікації; нескінчена еволюція нарцисизму; людина як медіа; прагнення до саморедагування; гуманізація техології тощо). Діагностичним інструментарієм дослідження зазначеного явища слугують такі методики як: багатовимірний опитувальник дослідження самоставлення (С. Пантілєєв); тест-опитувальник для визначення рівня самооцінки (С. Ковальов); тест оцінки нарцисизму (F.-W. Deneke і B. Hilgenstock, адаптована Н. Залуцкою, А. Вукс); методики «Діагностика особистісного егоцентризму» (Н. Фетіскін, Г. Мануйлов, В. Козлов) та ін. Автором представлено погляди наукової спільноти до феномену селфі та його вплив на психічне здоров’я особистості. Визначено, що поряд з позитивними моментами (отримання приємних спогадів, додаткової уваги з боку інших людей, позитивне сприйняття себе та креативність у передачі інформації, саморозвитком, самопрезентацією, розширенням кола спілкування), дослідники виділяють цілу низку негативних моментів (відхід від реального світу, поверхневе сприйняття реальності, втеча від самотності тощо). Нажаль, констатують вчені, за останній час набули широкого поширення такі негативні явища як селфі-залежність, кібербулінг, лайкінг, але при цьому вони зауважують, що помірне використання селфі може дати шанс людині в її розвитку як особистості, фахівця, а надмірне захоплення може стати причиною багатьох проблем зі здоров’ям.

Посилання

Щербатюк В. В. Селфі як засіб репрезентації ціннісної спрямованості особистості. Актуальні проблеми психології. Т. ХІ. Вип. 17. С. 273- 289. URL : http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i17/21.pdf (дата звернення: 20.09.2022).

Калька Н. М. Феномен селфі як спосіб презентації «Я» у віртуальному просторі. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 2, 2015. С. 156-164.

Кононенко А. О. Психологічна природа селфі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Вип. 4 Том 1. 2017. С. 64-69.

Абрамова М. Феномен селфі: новий вид мистецтва чи інструмент селфмаркетингу. Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 18. Ч. 1. 2022. С. 72-78.

Богиня Я. О., Пасько К. М. Проблема «селфі» в житті сучасної людини. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : зб. наук. праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. Суми : Видво СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 2016. С. 302-305.

Бриль М. М. Селфі як соціально-психологічне явище. Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 44. 2016. С. 62-67.

Шевцов А. А., Гупаловська В. А. Психологічна парадигма селфі у віртуальних соціальних мережах: позитиви та негативи благополуччя особистості. Вісник НАПН України. № 3(1). 2021. С. 1-8.

Макаренко Н. М., Павленко А. Г. Селфі як форма самопізнання. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць. Вип. 37 / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; наук. ред.: С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 207-216.

Максим О. В. Деформація ціннісних орієнтацій інтернет-залежних підлітків. URL : https://lib.iitta.gov.ua/718019/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0% BD.pdf (дата звернення: 20.09.2022)

Силка О. О. Селфі-адикція: теоретичний огляд проблеми. Молодий вчений. Серія: Психологічні науки. № 2(66), 2019. С. 163-165.

Фоменко К., Дереповська М. Психодіагностика селфі-залежності як заміщення психологічного дефіциту. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. Випуск 65. 2021. С. 275-292.

Сосин И. К., Гончарова Е. Ю., Чуев Ю. Ф. Селфи как субкультура и новая форма зависимости: идентификация проблемы. URL : https://accemedin.com/material/1560 (дата звернення: 30.09.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12