ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.7

Ключові слова:

повноваження представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування, військова адміністрація, військово-цивільна адміністрація, місцеві лідери, правовий режим воєнного стану, елементи військової організації управління

Анотація

У статті розкрито організаційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування в умовах правового режиму воєнного стану та виявлено основні наслідки його впливу на місцеве самоврядування. Досліджено зміни сучасного українського законодавства щодо визначення повноважень органів місцевого самоврядування у галузі оборонної роботи, їх ролі як суб’єкту цивільної складової територіальної оборони. Простежено основні кроки зі створення тимчасових державних органів влади: військово-цивільних та військових адміністрацій, як елементів військової організації управління. Особливу увагу приділено розгляду компетенції військових адміністрацій на різних рівнях адміністративно-територіального устрою щодо реалізації повноважень органів місцевого самоврядування. Підтверджено, що одним із найбільш гострих питань, зумовлених воєнним станом, є визначення чіткого переліку підстав припинення діяльності органів місцевого самоврядування. Розкрито напрями наукового дискурсу щодо розгляду особливостей функціонування місцевого самоврядування в цей період: обмеження місцевого самоврядування; запровадження нових форм місцевого самоврядування на основі створення військових елементів управління, залучених до вирішення питань місцевого значення; можливості реалізації права територіальних громад на місцеве самоврядування в демократичній державі в умовах війни. Серед головних наслідків війни виявлено активізацію підтримки місцевого самоврядування в Україні на європейському рівні, зростаючу роль місцевих лідерів, зростання рівня довіри населення до влади під впливом патріотичного, морального лідерства виборних осіб органів місцевого самоврядування. Підкреслено важливість зосередження уваги на формуванні відповідних воєнному стану організаційно-правових основ діяльності органів місцевого самоврядування як засобу посилення оборонної ефективності держави та забезпечення необхідних умов життєдіяльності місцевого населення. Подальші наукові пошуки пов’язуються з визначенням перспектив розвитку системи місцевого самоврядування в повоєнний період.

Посилання

Тітко Е. В. Цивільно-військові адміністрації як основна форма місцевого самоврядування в зоні конфлікту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. 2017. Вип. 1(2). С. 180–184. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_1(2)__45.

Сікорський О. Військово-цивільні адміністрації, як спосіб забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції. Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Право. 2017. Вип. 1. С. 160–164. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_1_30.

Ануфрієв М. І. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій в зоні проведення антитерористичної операції. Наукові праці МАУП. 2016. Вип. 50. С. 73–76. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_50_15.

Шевченко В. Роль військово-цивільної адміністрації в забезпеченні виконання військовослужбовцями обов’язків у зоні АТО. Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 2. С. 120–127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_2_19

Бериславська О. Цивільно-військове співробітництво як вид суспільно-правових відносин у системі публічного управління. Social development & Security. 2019. Vol. 9, Iss. 2. С. 23–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2019_9_2_5.

Ященко В. А. Діалектика цивільно-військових відносин. Інформація і право. 2021. № 3. С. 184–191. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2021_3_24.

Мельник С. М. Ознаки військового управління: адміністративно-правовий аспект. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 65. С. 41–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_65_8.

Мельник С. М. Повноваження Президента України у сфері військового управління. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2019. Т. 30(69). № 4. С. 141‑145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_4_25.

Про основи національного спротиву: Закон України від 16 липня 2021 р. № 1702-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#n325.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 27 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Про введення воєнного стану в Україні: указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397.

Про продовження строку дії воєнного стану в Україні: указ Президента України від 14 березня 2022 р. № 133/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2022#Text.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 3 лютого 2015 р. № 141-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text.

Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Луганській області: указ Президента України від 19 лютого 2021 р. № 62/2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/2021#Text.

Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області: указ Президента України від 19 лютого 2021 р. № 61/2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61/2021#Text.

Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області: указ Президента України від 30 березня 2022 р. № 188/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1882022-41917.

Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області: указ Президента України від 31 березня 2022 р. № 192/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192/2022#Text.

Про утворення військових адміністрацій: указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 68/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text.

Про призначення начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу: розпорядження начальника обласної військової адміністрації. Дніпропетровська обласна державна адміністрація. URL: https://kr.gov.ua/ua/news/pg/260222758456600_n.

Висновок Головного науково-експертного управління 25 січня 2021 р. на проект Закону України «Про територіальну оборону України» № 4504 від 16 грудня 2020 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70682.

Resolution CM/Res(2022)2 on the cessation of the membership of the Russian Federation to the Council of Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 16 March 2022 at the 1428ter meeting of the Ministers' Deputies). Council of Europe. Committee of Ministers. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5da51.

Єднання місцевого самоврядування світу задля благополуччя людей і миру: онлайн-серія марафону між українськими місцевими лідерами та їхніми іноземними колегами. Офіс Ради Європи в Україні. 8 квітня 2022 р. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/m9nDZlgeFMpW/content/local-governments-unite-for-welfare-and-peace-online-marathon-series-between-ukrainian-local-leaders-and-theirinternational-

counterparts?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%

Fkyiv%2Fnews-event%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m9nDZlgeFMpW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1.

Cities4Cities: започаткування онлайн-платформи для підтримки органів місцевого самоврядування України. Офіс Ради Європи в Україні. 29 березня 2022 р. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/cities4cities-newmatchmaking-platform-launched-to-support-ukrainian-local-and-regional-authorities.

Заява президента Європейського комітету із запобігання катуванням. Офіс Ради Європи в Україні. 31 березня 2022 р. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/statement-from-the-cpt-president.

Заява Європейського комітету з питань демократії та врядування (CDDG) про поточну агресію Російської Федерації проти України. Офіс Ради Європи в Україні. 28 березня 2022 р. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/zaava-evropejs-kogo-komitetu-z-pitan-demokratii-ta-vraduvanna-cddg-pro-potocnu-agresiu-rosijs-koi-federacii-protiukraini.

Президент Конгресу Ради Європи засуджує злочини проти українських громадян та місцевих лідерів. Офіс Ради Європи в Україні. 6 квітня 2022 р. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/council-of-europe-congresspresident-condemns-the-crimes-against-ukrainian-citizens-and-elected-local-leaders.

Заява Генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич щодо нелюдських злочинів у Бучі. Офіс Ради Європи в Україні. 5 квітня 2022 р. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/statement-by-council-of-europesecretary-general-marija-pejcinovic-buric-on-the-atrocities-in-bucha.

Президент ПАРЄ відреагував на повідомлення про вбивства російськими військами поблизу Києва. Офіс Ради Європи в Україні. 4 квітня 2022 р. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/pace-president-reacts-to-reportsof-civilian-killings-by-russian-forces-around-kyiv

Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи рішуче засуджує викрадення українських мерів та обраних представників. Офіс Ради Європи в Україні. 30 березня 2022 р. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/congress-president-strongly-condemns-abductions-of-ukrainian-mayors-and-elected-representatives

Залізняк Л. Л. Україна між Сходом і Заходом. Про витоки і суть російсько-української війни 2014 р. Київ : Шлях, 2014. 168 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12