МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Сергій Петрович Потеряйко

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.5

Ключові слова:

державне управління, єдина державна система цивільного захисту, надзвичайна ситуація, організаційно-функціональні структури, цивільний захист, органи державного управління

Анотація

У статті наведено методологічний підхід до оцінювання організаційно-функціональних структур органів державного управління у сфері цивільного захисту. Проведено аналіз законодавства сфери державного управління загалом, і цивільного захисту зокрема, попередніх наукових праць, обґрунтовано актуальність наукового завдання щодо пошуку методологічного підходу до оцінювання організаційно-функціональних структур органів державного управління у сфері цивільного захисту. Проаналізовано структуру та функції єдиної державної системи цивільного захисту, запропоновано методологічний підхід до оцінювання організаційно-функціональних структур зазначеної системи, що передбачає виокремлення її складо- вих частин із більш загального рівня управління до нижчого, встановлення особливостей їхнього функціонування, поділу на підсистеми відповідно до рівнів ієрархії та взаємозв’язків між складниками. Під час вивчення зв’язків між рівнями організаційно-функціональних структур, підсистемами, органами управління визначаються їхні властивості, упорядко- ваність та характер зв’язків, обсяги, зміст потоків інформації, що забезпечує опис структур, які досліджуються. Подано зазначений підхід у вигляді схеми, що включає виконання певних кроків щодо оцінювання організаційно- функціональних структур єдиної державної системи цивільного захисту на декількох рівнях, зокрема на структурно- му, функціональному, організаційному та нормативно-правовому. Розроблено процедуру оцінювання, що передбачає: визначення сукупності показників та критеріїв, що мають від- повідати меті дослідження організаційно-функціональних структур єдиної державної системи цивільного захисту та її складників, вивчення їхніх характеристик на загальносистемному, системному й елементному рівнях. Обґрунтовано доцільність використання програмних продуктів, інструментально-програмних комплексів та інте- грально-програмних середовищ, орієнтованих на розв’язання завдань аналізу і синтезу складних систем, що функціо- нують в умовах невизначеності та конфлікту, для розроблення структурних і прогнозних форм моделей організаційно- функціональних структур, оцінювання їхніх параметрів у поточний час.

Посилання

Деякі питання реформування державного управління України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#Text (дата звернення: 31.03.2021).

Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 61-р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 31.03.2021).

Мухин В. Основы теории управления : учебник. Москва, 2002. 256 с.

Боделан В. Організаційно-функціональні структури: особливості впливу чинників їх побудови на ефективність функціонування організаційного механізму державного управління : Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць ХарІДУ НАДУ. Харків, 2013. Вип. 3. С. 53–59.

Покатаєв П. Організаційно-функціональний напрям реалізації органів місцевого самоврядування в Україні. Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Серія «Державне управління». Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. № 2 (38). С. 183–189.

Кравченко Р. Організаційно-правові засади державного управління зниженням ризику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні : автореф. дис. … канд. держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2021. 20 с.

Засунько С. Місце та роль державного управління у системі забезпечення цивільного захисту в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Юридична». 2011. № 3. С. 101–111.

Лещенко О. Трансформація системи цивільного захисту України в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів гібридного типу : автореф. дис. … канд. політ. наук: 21.01.01. Київ, 2020. 21 с.

Костенюк Н. Теоретичні засади організаційно-функціональної структури органів місцевого самоврядування України. Актуальні проблеми державного управління. Місцеве самоврядування : збірник наукових праць. Одеса : ОРіДУ НАДУ. 2020. № 1 (81). С. 114–117.

Клименко Н. Єдина державна система цивільного захисту: складові, завдання та режими функціонування. Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. 2015. № 3. С. 95–100.

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту : постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 31.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06