ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Орест Якубович Красівський
  • Олена Анатоліївна Форкуца

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.4

Ключові слова:

державне управління, освіта, якісна освіта, інституційний аудит

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи до забезпечення якості середньої освіти засобами інституційного ауди- ту. Зроблено акцент на необхідності надання якісних освітніх послуг у цивілізованому суспільстві, відповідно до чого визначено важливість здійснення інституційного аудиту в українському законодавстві. Аудит покликаний забезпечу- вати якість освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти, тому його активне впровадження в освітній процес є запорукою ефективного розвитку освітньої сфери. Якість освіти є основою забезпечення й підвищення якості життя людини як головної мети існування держави. У статті проаналізовано наукові погляди на поняття «якість освіти», розглянуте законодавче трактування якості освіти й інструменти для її забезпечення. У процесі розгляду наукового поняття «якість освіти» з’ясовано, що якість освіти – багатогранна модель соці- альних норм і вимог до особистості, що із плином часом змінюється; освітнього середовища, у якому відбувається її розвиток і удосконалення; системи освіти, що реалізує її на визначених етапах навчання особистості. На законодавчому рівні складовими частинами системи забезпечення якості освіти є: − система забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти); − система зовнішнього забезпечення якості освіти; − система забезпечення якості освіти в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забез- печення якості освіти. Інституційний аудит, як інструмент забезпечення «якості освіти», покликаний допомогти школам стати більш якісними і в майбутньому сформувати та підтримувати культуру якості освіти, що базується на прозорості, іннова- ційності та партнерстві всіх учасників освітнього процесу.

Посилання

Бульба В. Соціальні функції держави в умовах глобалізаційних трендів сучасності: державно-управлінський аспект : дис. … докт. наук з держ. упр.: 25.00.01. Харків, 2012. 399 с.

Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти. Вища школа України. 2006. № 1. С. 54–59.

Вікторов В. Управління якістю освіти (соціально-філософський аналіз) : монографія. Дніпропетровськ : Пороги, 2005. 286 с.

Головань М. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3. С. 23–30.

Про освіту : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua//laws/show/2145-19 (дата звернення: 19.04.2020).

Зінченко В. Моніторинг якості навчального процесу у вищому навчальному закладі : монографія ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 360 с.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 19.04.2020).

Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі : монографія. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС Лтд.», 2010. 172 с.

Ляшенко О. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти. Вісник академії педагогічних наук України : науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. Серія «Педагогіка і психологія». 2005. № 1. С. 5–12.

Національна доктрина розвитку освіти України. Освіта України. 2002. № 33. 23 квітня. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002?find=1&text=%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8#w11 (дата звернення: 19.04.2020).

Поберезька Г. Тенденції розвитку вищої освіти країн Західної Європи та України : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 2005. 217 с.

Системы менеджмента качества ISO 9000:2005 : основы и словарь. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:ru:term:3.3.1 (дата звернення: 20.04.2020).

Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/main/tt4003y2002 (дата звернення: 21.04.2020).

Шпак І. Інновації, педагогічні технології та якість освіти в підготовці викладачів-економістів. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за заг. ред. В. Сипченка. Слов’янськ : СДПУ, 2010. Вип. LІ. С. 115–211.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06