УПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ В НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ СУДОВОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Наталія Олександрівна Бойко

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.2

Ключові слова:

верховенство права, ефективність публічного управління, європейські стандарти, права людини, правова держава, публічне управління, судовий захист

Анотація

У статті проаналізовано базові європейські стандарти становлення сучасної системи публічного управління з огляду на гарантії судового захисту прав людини. Проведено науково-теоретичне дослідження формування та реалі- зації європейських стандартів захисту прав людини, визначено оптимальні шляхи імплементації їх у сучасну систему публічного управління в Україні. Аргументовано необхідність дотримання прав людини та їх належного захисту державою як критерію показника ефективності влади. Зазначено про нагальну потребу подальшої адаптації чинного національного законодавства від- повідно до європейських стандартів як вагомих чинників успішної реалізації європейських прагнень держави, оскільки європейська інтеграція України є довгостроковим стратегічним орієнтиром. Наголошено на тому, що належне забезпечення захисту прав людини, гарантування й механізми захисту форму- ють гуманістичний характер відносин людини і держави, їх взаємовплив, а також реальну перспективу подальшого розвитку в напрямі запровадження нових європейських стандартів захисту прав людини, тому впровадження пози- тивного досвіду європейських країн у забезпеченні прав людини є надтерміновим завданням держави, яка проголосила себе демократичною, соціальною та правовою державною й визнала права людини та їх гарантії такими, що визна- чають зміст і спрямованість її діяльності. Проаналізовано європейські стандарти у сфері захисту прав людини, що дає підстави для висновку про наявність міжнародних стереотипів у сфері захисту прав людини, які одержали міжнародне визнання й закріплені в міжнарод- них нормативно-правових актах як угодах зобов’язального характеру. Наголошено, що важливим напрямом у становленні сучасної моделі публічного управління є напрацювання й упро- вадження такої парадигми управління, яка б мала на меті належну реалізацію судового захисту прав людини в публіч- но-правових відносинах.

Посилання

Пушкар О.В. Реалізація європейських стандартів публічного управління щодо забезпечення прав людини та напрями їх упровадження в Україні. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-01(1)/Pushkar.pdf.

Рабінович П. Основні права людини: поняття класифікації, тенденції. Український часопис прав людини. 1995. № 1. С. 16.

Мельник М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Закони і коментарі : навчальний посібник / авт. і упоряд. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. Київ : Атіка, 2000. С. 13–14.

Старуха Б.І. Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33956/4/dysertaciya.pdf.

Constitutional Topic: Due Process. URL: https:// www.usconstitution.net/consttop_duep.html.

Добрянський С.П. Хартія Європейського Союзу про основні права як втілення здобутків загальної теорії прав людини. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2003. № 5. С. 42–48.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Олійник А. Забезпечення європейських стандартів права людини на судовий захист в Україні в доктрині державного управління. Науковий вісник. Серія «Демократичне врядування». 2013. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_11_9.

Петров Р.А. Право Європейського Союзу. Київ : Істина, 2011. С. 66–68.

Кашкин С.Ю. Хартия Европейского Союза об основных правах. Москва : Юриспруденция, 2001. 208 с.

Ледях И.А. Хартия основных прав Европейского Союза. Государство и право. 2002. № 1. С. 51–58.

Богачова Л.Л. Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3235/1/Bogacheva_56.pdf.

Негодченко О., Баштанник В. Міжнародні правові інструменти захисту прав і свобод людини. Чернігів : Доброчинь, 2004. 40 с.

Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: теорія і практика. Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. 384 с.

Про основні напрями зовнішньої політики України : Постанова Верховної Ради України від 02.07.1993 № 3360-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3360-12.

Про приєднання до Статуту Ради Європи : Закон України від 31.10.1995 № 398/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини : Указ Президента України

від 24.03.2021 № 119/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06