ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автор(и)

  • Х. В. Машталір
  • О. І. Капітан

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.2.9

Ключові слова:

юридична відповідальність, правопорушення, охорона здоров’я, фармацевтичний працівник, професійна діяльність

Анотація

Стрімкий розвиток фармацевтичної діяльності зумовлює збільшення навантажень на практичних працівників у цій галузі, що в майбутньому може призвести до менш ретельного виконання ними своїх обов’язків і застосування відповідно до них заходів юридичної відповідальності. Тому цілком очевидно, що альтернативним шляхом запобігання наявним проблемам може бути ґрунтовне й усебічне дослідження юридичної відповідальності в практичній діяльності фармацевта. Сьогодні високий ступінь відповідальності, що покладається на фармацевтичного працівника, переваж- но пов’язаний із тим твердженням, що тією чи іншою мірою йому довірено життя і здоров’я людини. Унаслідок цього суспільство намагається встановити жорсткий контроль за їхньою діяльністю, у тому числі шляхом використання механізмів юридичної відповідальності. Саме тому в дослідженні пропонуємо дослідити зміст інституту юридичної відповідальності в такій важливій сфері, як фармація, зокрема конкретно зупиняючи свою увагу на фармацевтичному працівникові як суб’єкті юридичної відповідальності. Розглянемо детальніше особливості видів юридичної відповідальності фармацевтів за ті чи інші порушення: – адміністративна відповідальність – вид юридичної відповідальності за адміністративне правопорушення. Роз- глянемо види вчинених або невчинених дій фармацевтом, що тягнуть за собою згідно з КУпАП адміністративну від- повідальність; – дисциплінарна відповідальність – фармацевтичні працівники, що працюють за трудовим договором, підпадають під сферу дії законодавства про працю; – цивільну або цивільно-правову відповідальність – вид юридичної відповідальності, при якій до правопорушника використовуються заходи, що встановлені законом або угодою; – кримінальна відповідальність – вид відповідальності, який регулюється Кримінальним кодексом України. Усвідомлюючи необхідність належного правового регулювання механізму реалізації юридичної відповідальності фармацевта, можемо констатувати, що постала гостра потреба в унесенні доповнень до Кримінального кодексу України в його Особливій частині з розробленням окремого розділу «Злочини проти публічного здоров’я».

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. С. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Основи законодавства України про охорону здоров’я. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Щукін О.С. Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Одеса, 2005. 20 с.

Сенюта І.Я. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичної допомоги : метод. рекомендації для адвокатів. Харків : Фактор, 2018. 64 с.

Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 1999. 736 с.

Навроцький В.О., Брич Л.П. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів вчинених нею. Підприємництво, господарство і право. 2001. № 1. С. 61.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25–26. Ст. 131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22