КЛЮЧОВІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.16

Ключові слова:

державна молодіжна політика, інститут, інституційне забезпечення, категоріальний ряд, публічне управління, суб’єкти управління молодіжною політикою

Анотація

У статті визначено ключові положення теоретико-методологічних засад наукового дослідження інституційного забезпечення державної молодіжної політики.
На підставі умовного розмежування теоретичного трактування категорій «інститут» й «інституція» авторкою визначено їх взаємозв’язок як цілого і частки. Виявлено, що у ході еволюційного розвитку суспільства потребують зміни й інститути публічного управління молодіжною політикою, або виникає необхідність створення нових інститутів. Натомість, інститути за своєю побудовою та, власне, й інституції, є доволі інертними і не виявляють гнучкості у відповідь на зміни й нові виклики, а тому відстають від трендів і не відповідають нагальним потребам суспільства.
Доведено, що теоретична метаморфоза теорії інституціоналізму щодо перенесення акценту з інституту на особистість, індивіда, стала ключовою у формуванні проактивної ролі молоді у суспільстві в умовах трансформації соціально-економічної системи, постійного реформування окремих систем публічного управління, затвердження геополітичного вектору розвитку України тощо.
Наведено авторське визначення категорії «інституційне забезпечення молодіжної політики» як суспільного явища, яке об’єднує статичні й динамічні складові та передбачає одночасну наявність, існування і функціонування певних інститутів молодіжної політики в певних умовах і їх зміну, трансформацію чи створення нових інститутів у відповідь на еволюційні виклики суспільства й геополітичні тренди. Складовими інституційного забезпечення молодіжної політики є інститути, інституції і процес інституціоналізації.
Авторка довела, що державна молодіжна політика як об’єкт публічного управління має формуватися і реалізовуватись як комплекс управлінських впливів. Цей комплекс передбачає залучення у процес формування державної молодіжної політики двох узагальнених груп суб’єктів молодіжної політики: суспільства і інститутів публічного управління. При цьому ключовим фактором дієвості публічного управління і забезпечення комплексності управлінських впливів на формування і реалізацію молодіжної політики є система інструментів і механізмів взаємодії цих груп суб’єктів управління молодіжною політикою на різних рівнях і у різних масштабах.

Посилання

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Київ : Основи, 2000. 198 с. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/6310/6323

Несинова С. В. Правовий інститут: ґенеза виникнення та перспективи розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Т. 1. Вип. 1. URL: http://www.lо.kherson.ua/2014/pravo01/part_1/02.pdf

Веблен Т. Теория праздного класса / под ред. В. В. Мотылева ; пер. с англ. С. Т. Сорокина. Москва : Прогресс, 1984, 348 с. URL: https://socioline.ru/pages/t-veblen-teoriya-prazdnogo-klassa

Commons R. John. Institutional Economics. American Economic Review. 1931. Vol. 21. P. 648–657.

Фоміцька Н. Підходи до розкриття змісту поняття «інституціональні засади». Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Вип. 4(35). Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2011. С. 99–104.

Іншаков О. В., Фролов Д. П. Інституція – ключ до розуміння економічних інститутів. Економічна теорія. 2011. № 1. С. 52–62.

Гриценко В. В. Сутність і категоріальна відмінність понять «інститут» та «інституція», 2009. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/Vdnuet/econ/2009_4/6.pdf

Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку. Київ : ННЦ «ІАЕ» УААН, 2009. 479 с.

Обушна Н. Особливості категоріального апарату інституціональної теорії у площині державного управління. Державне управління: зб. наук. праць Дон ДУУ. 2016. № 1(70). С. 41–48. URL: http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/1709/1/2016_8.pdf

Барабаш В. Інституціалізація молодіжного руху України. Політичний менеджмент. 2004. № 3. С. 98–111. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/barabash_instytualizatsia.pdf

Козак І. П. Інституційні зміни в публічному управлінні як тренд сучасного розвитку. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2020. № 2(70). С. 95–100. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2020/17.pdf

Сухорукова М. О., Педь І. В. Прояви глобальної інституціоналізації фіскальної політики у світовій системі господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 8, ч. 2. С. 94–97. URL: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Nvuumevcg_2016_8(2)__25.pdf

Словник UA – портал української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

Інституціоналізація публічного управління в Україні : Науково-аналітична доповідь / голов. редактор Куйбіда В. С. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Спеціальний випуск. Київ : НАДУ, 2019. № 2(93). 210 с. URL: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/189962-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-422709-1-10-20191227-1.pdf

Каретна О. О. Механізми сучасної державної молодіжної політики України: еволюція та тенденції : автореф. дис. … к.п.н. 23.00.02 − політичні інститути та процеси. Одеса, 2012. 19 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1685/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%9E.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Бень О. Т. Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному українському суспільстві (на прикладі м. Львова) : автореф. дис. … к.с.н. : 22.00.04 − спеціальні та галузеві соціології. Запоріжжя. 2008. 19 с.

Валентюк І., Сухенко В., Сич Н. Інституційне забезпечення розвитку територій України, Регіональне управління та місцеве самоврядування. Вісник Національної академії державного управління. Київ : НАДУ, 2013. № 11. С. 119–130. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-18.pdf

Яремко Л. Проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку регіону. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. 2006. Випуск 103-3. С. 164–169. URL: a.donntu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1307/1/ Проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку регіону.pdf

Шпикуляк О. Г. Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 150–157.

Про затвердження Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм : Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16.03.2005 р. № 62. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.17747.0

Колєснікова Г. В. Інституційне забезпечення розвитку фінансово-інвестиційної інфраструктури промислового регіону. 2013. С. 149 170. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/88947/11-Kolesnikova.pdf?sequence=1

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ