ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.14

Ключові слова:

інформація, безпека, матеріальна шкода, моральна шкода, збитки, відшкодування шкоди

Анотація

У статті проаналізовано питання щодо визначення та порядку відшкодування шкоди, завданої за порушення інформаційної безпеки. В результаті аналізу нормативно-правових актів та наукових позицій у сфері, що досліджується, встановлено, що натепер практично сформована основна нормативно-правова база щодо попередження і припинення правопорушень в інформаційній сфері, зокрема, передбачається цивільно-правова, дисциплінарна (включаючи матеріальну), адміністративна і кримінальна відповідальність за здійснення правопорушень і злочинів в інформаційній сфері, розроблені і діють численні закони та підзаконні нормативно-правові акти в інформаційній сфері. Разом з тим їх практичне застосування досить слабке, відсутні конкретні механізми застосування і дотримання законодавства на практиці, наявні труднощі щодо накладення стягнень за його порушення, відсутня систематизація дій правоохоронних органів щодо здійснення своїх обов’язків і прав в інформаційній сфері.
Визначено, що за порушення інформаційної безпеки особа може отримати відшкодування за завдану їй матеріальну та моральну шкоду. Також цивільне законодавство України передбачає можливість відшкодування збитків особі у результаті порушення її цивільного права у разі завдання таких. Окрему роль відіграють адміністративна та кримінальна відповідальність у сфері порушення інформаційної безпеки.
Зроблено висновок, що в нинішніх умовах розвитку інформаційного суспільства та цифровізації інформаційна безпека має велике значення у сфері приватного права. Як наслідок, за порушення інформаційної безпеки може наступати адміністративна та кримінальна відповідальність. Важливою є й можливість настання цивільної відповідальності, зокрема, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, задля чого необхідно подати відповідну заяву до суду. Разом із тим варто відзначити, що реальне відшкодування може настати лише за умови відповідного доведення факту завдання шкоди та обґрунтованості сум, які містяться в позові.

Посилання

Ківалова Т. С., Давидова І. В. Відшкодування шкоди, завданої приватноправовими діями. Цивільне законодавство України : навчальний посібник. Одеса : Юридична література, 2013. С. 311–322.

Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення. Інформація і право. 2013. № 1(7). С. 151–157.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Електронне урядування та електронна демократія : навчальний посібник у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. Частина 13 : Захист інформації в системах електронного урядування. Київ : ФОП Москаленко О. М., 2017. 72 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Державний стандарт України «Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення». ДСТУ 3396.0-96. URL: http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/925/view/1043

Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-п

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.2019 р. № 8073-X . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995 р. № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10