ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.12

Ключові слова:

внутрішньоособистісний конфлікт, класифікація, суперечності, психологічні протиріччя, конструктивний, деструктивний

Анотація

У статті представлений теоретичний аналіз основ внутрішньо особистісних конфліктів. Зазначено, що більшість студентів випробовують внутрішню суперечність і протиріччя, що викликають емоційну напругу, психічну нестабільність, і це породжує внутрішньоособистісний конфлікт.
Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо особливостей їх перебігу. Відповідно до феномену «внутрішньоособистісний конфлікт» його систематизовано за різними класифікаціями, за основу яких було взято наукові концепції науковців, критерії, причини виникнення.
Проаналізовано основні форми прояву внутрішньоособистісних конфліктів та їх характерні ознаки. Систематизовано особливості протікання внутрішньоособистісних конфліктів, а також визначено, що цей вид конфлікту – системне явище, підставою для якого є суперечності цілісно-змістової сфери і проявляються вони певним чином на когнітивному, емоційному і поведінкових рівнях особистості. Він зумовлений самою психікою, її розвитком і гармонійним формуванням, наявністю взаємозв’язку внутрішнього і зовнішнього світу людини, реалізацією її особистісних потреб. На підставі праць науковців систематизовано протиріччя, які призводять до виникнення життєвих криз і мають різні підстави до виникнення внутрішньоособистісних конфліктів.
Обгрунтовано положення про те, що цей вид конфлікту проявляється як дисонанс внутрішніх очікувань і бажань із можливостями їх реалізувати. Розглянута необхідність своєчасного діагностування наявності внутрішньоособистісного конфлікту, а також важливість його вирішення у конструктивному руслі. Проаналізовано позитивні наслідки внутрішньо особистісних конфліктів Акцентовано увагу на негативних наслідках деструктивних внутрішньоособистісних конфліктів.

Посилання

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Москва : ЮНИТИ, 1999. 551 с.

Борисюк А. С., Тимофієва М. П., Павлюк О. І., Міхєєв А. О. Причини виникнення та особливості перебігу внутрішньоособистісного конфлікту у студентів-медиків. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. Київ–Ніжин : Вид-во «ПП Лисенко М.М.», 2018. Вип. 1. С. 54–66.

Гірник А. М. Основи конфліктології. Вид. дім Києво-Могилян. акад., 2010. 222 с.

Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія : підручник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 564 с.

Дoлинська Л. В., Матяш-Заяц Л. П. Психoлoгія кoнфлікту : навч. пoсіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Каравела, 2010. 303 с.

Донченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: конфликт, гармония. Київ : Политиздат Украины, 1997. 158 с.

Дубчак Г. М. Внутрішньooсoбистісні кoнфлікти студентів у періoд навчання у ВУЗі : дис. … канд. психoл. наук : 19.00.01. Чернівці, 2000. 226 с.

Ємельяненкo Л. М., Петюх В. М., Тoргoва Л. В., Гриненкo А. М. Кoнфліктoлoгія : навч. пoсіб. Київ : КНЕУ, 2003. 315 с.

Леонтьев А. А., Леонтьев Д. А., Соколова Е. Е. Деятельность, сознание, личность. Москва : Изд-во Смысл, 2005. 432 с.

Орлов В. Ф. Отич О. М. Фурса О. О. Психологія конфлікту : навчально-методичний посібник для підготовки магістрів усіх форм навчання. Київ : ДЕТУТ, 2008. 422 с.

Пірен М. І. Конфліктологія : підруч. Київ : МАУП, 2007. 360 с.

Пoв’якель Н. І., Лoжкін Л. Г., Психoлoгія кoнфлікту: теoрія і сучасна практика : навчальний пoсібник. Київ : ВД «Прoфесіoнал», 2006. 416 с.

Пов’якель Н. І. Внутрішньоособистісні конфлікти студентської молоді у просторі глибинної психології та технологій їх подолання. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. 2008. Вип. 6. С. 141‒149.

Робер М. А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. Москва : Прогресс, 1988. 256 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / пер. с англ. и нем. ; общ. ред. Л. Я. Гозмана, Д. А. Леонтьева. Москва : Прогресс, 1990. 367 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10