ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ У ЖІНОК З РІЗНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.8

Ключові слова:

емоційна сфера, жіноча депресія, чинники депресії, когнітивна модель депресії, депресивні симптоми, соціальні фактори депресії

Анотація

У статті представлено результати вивчення депресивних проявів у жінок з різним соціальним статусом та рівнем прибутків. Проведено порівняння показників безробітних жінок, працюючих жінок з прибутком менше 10 000 гривень на місяць (середній соціальний статус) та працюючих жінок з прибутком понад 10 000 гривень на місяць (високий соціальний статус). Представлено матеріал стосовно поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців на феномен депресії, зокрема, жіночої. Вказано фактори та причини виникнення депресії, її найбільш поширені симптоми та ознаки. Зроблено короткий аналіз передумов виникнення депресії у жінок, пов’язаних з психологічними та фізіологічними характеристиками. Зокрема, описано психологічні, фізіологічні та соціальні детермінанти.
Метою статті було висвітлення результатів дослідження того, який вплив має соціальний статус, у даному випадку наявність чи відсутність роботи та рівень прибутку, на депресивні прояви у жінок. Необхідність такої спроби обумовлено тим, що аналіз наукової літератури не виявив системних досліджень на вказану тему. Експеримент проводився за допомогою методики «Шкала депресії А. Бека». Було застосовано такі емпіричні методи, як спостереження, опитування, тестування, математична обробка даних. Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів дав змогу виявити відмінності депресивних виявів за групами досліджуваних.
Висновки. Було поглиблено та систематизовано теоретичний матеріал з проблеми жіночої депресії. З’ясовано, що жінки з нижчим соціальним статусом мають вищий рівень депресії та певні особливості в її проявах у порівнянні з жінками, які мають вищий соціальний статус. Можна констатувати, що наявність чи відсутність роботи у жінки не впливає на специфіку депресивних проявів. Доведено, що рівень заробітної платні може обумовлювати деякі симптоми депресії у групі жінок з нижчим прибутком.

Посилання

Психологічна енциклопедія. Київ : Вид-во «Академвидав», 2006. 424 с.

Зубцов Д. Депресія : визначення та симптоматика. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Психологічні науки. Миколаїв, 2016. № 1. С. 77–81.

Бігун Н. І. Психологічні засоби формування особистісної захищеності щодо дії депресогенних факторів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Кам’янець-Подільськ, 2011. Вип. 3. С. 3–7.

Шакар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2005. 640 с.

Смулевич А. Б. Депрессии при психических и соматических заболеваниях. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : МИА, 2015. 640 с.

Тювина Н. А., Воронина Е. О., Балабашова В. В. Гендерные особенности депрессивных расстройств у женщин. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Москва : из-во «Медиа Сфера», 2015. № 7(2). С. 75–79.

А. Бек, А. Раш, Б. Шо, Г. Эмери. Когнитивная психотерапия депрессии. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 304 с.

Еллис А. Когнитивный элемент депрессии, которым несправедливо пренебрегают. Московский терапевтический журнал. Москва, 1994. № 1. С. 23–29.

Молотокас А. А. Особливості прояву депресивного стану у жінок за шкалою Гамільтона. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. Херсон, 2017. С. 181–185.

Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Голубев В. Л. и др. Депрессия в неврологической клинике. Москва, 1998. 124 с.

Бунькова К. М. Депрессии и неврозы : руководство для врачей / под ред. М. А. Кинкулькиной. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 176 с.

Воронова Е. И., Дубницкая Э. Б. Реактивные (психогенные) депрессии. Журнал неврологии и психиатрии им. C. C. Корсакова. Москва : из-во «Медиа Сфера», 2015. № 2. С. 75–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10