ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІМПЛІЦИТНИХ ТЕОРІЙ ІНТЕЛЕКТУ ТА ОСОБИСТОСТІ З КОПІНГ-СТРАТЕГІЯМИ

Автор(и)

  • Ірина Федорівна Аршава
  • Марина Анатоліївна Салюк

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.5

Ключові слова:

імпліцитні теорії інтелекту, імпліцитні теорії особистості, копінг-поведінка, копінг-стратегії, самоефективність, життєстійкість, психологічне благополуччя

Анотація

У статті представлено огляд проблеми взаємозв’язку імпліцитних уявлень про інтелект та особистість із копінг-стратегіями. Узагальнено, систематизовано та розширено теоретичні відомості про імпліцитні теорії, копінг-стратегії особистості та особливості взаємозв’язку даних явищ. Представлено результати емпіричного дослідження природи взаємозв’язку особливостей імпліцитних уявлень людини про інтелект та особистість та стратегій подолання.
Дослідження проводилося із залученням емпіричної вибірки кількістю 70 осіб віком від 19 до 46 років. Для операціоналізації теоретичних конструктів та емпіричної перевірки гіпотез використано шість психодіагностичних методик (Опитувальник імпліцитних теорій і цілей навчання К. Двек (в модифікації Т. В. Корнілової та С.Д. Смірнова); Опитувальник способів копінг-поведінки Р. Лазаруса, С. Фолкмана (в адаптації Т.Л. Крюкової, О.В. Куфтяк, М.С. Замишляєвої, 2004); Тест життєстійкості Мадді; Шкала психологічного благополуччя К. Ріфф (в адапатації Т. Шевелєнкової та Т. Фесенко, 2005); шкала загальної самоефективності Р. Шварцера і М. Єрусалема (в адаптації В.Г. Ромека); П’ятифакторний опитувальник особистості «Локатор великої п’ятірки» в адаптації Л.Ф. Бурлачука, Д.К. Корольова.). Результати емпіричного дослідження оброблені за допомогою коефіцієнту кореляціі r-Пірсона, кри- терію U-Манна-Уітні для порівняння груп та кластерного (метод k-середніх) аналізу.
Згідно з результатами дослідження, припущення, що імпліцитні переконання людини про можливості інтенсив- ного розвитку та зміни суб’єкта протягом життя визначають прагнення взяти на себе відповідальність за події власного життя та пов’язані з вибором проблемно-орієнтованих стратегій копінг-поведінки.

Посилання

Аршава І. Ф. Особистісні детермінанти вибору людиною конструктивної та неконструктивної форм проактивної копінг-поведінки. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди»: тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». Київ : Гнозис, 2013. Т. 4, дод. 1 до Вип. 29. С. 42–50.

Аршава І. Ф., Носенко Е. Л. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості : підручник. Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. 261 с.

Битюцкая Е. В. Современные подходы к изучению совладания с трудными жизненными ситуаціями. Вестник Московского университета. Сер. 14 : Психология. 2011. № 1 С. 100–111.

Дуэк К. Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей. Москва : Изд-во Манн, Иванов и Фербер. 2013. 400 с.

Корнилова Т. В. Интеллектуально-личностный потенциал человека в стратегиях совладания. Вестник Московского университета. Сер. 14 : Психология. 2010. № 1. С. 46–57.

Корнилова Т. В., Новикова М. А. Самооценка в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека. Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 2. C. 25–35.

Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения. Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова – Студия оперативной полиграфии, Авантитул, 2004. 473 с.

Либина А. В., Либин А. В. Стили реагирования на стресс: психологическая защита или совладание со сложными обстоятельствами? Стиль человека: психологический анализ / под ред. А. В. Либина. Москва, 1998. С. 190–204.

Носенко Д. В. Особистісні чинники психологічного феномену самоінвалідизації як форми проактивної копінг-поведінки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Дніпро, 2015. 183 с.

Салюк М. А. Роль імпліцитних теорій у забезпеченні психічної саморегуляції діяльності та адаптаційного потенціалу особистості. Молодий вчений. 2020. № 12. С. 288–292. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/88/

Arshava I. F. Personality-mediated differences in coping behavior as precursors of the subjective well-being. European Scientific Journal. 2013. Special Edition, Vol. 2. Р. 548–558.

Billings A. G., Moos R. H. Coping, stress and social resources among adults with unipolar depression. J. of Pers. and Soc. Psychol. 1984. Vol. 46. P. 877–891.

Bolger N. Coping as a personality process: A prospective study. J. of Person. and Soc. Psychol. 1990. Vol. 59. № 3. P. 525–537.

Carver C. S., Scheier M. F., Weintraub J. K. Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Vol. 56(2). P. 267–283.

Dweck C. S. Can Personality Be Changed? The Role of Beliefs in Personality and Change. Current directions in Psychological Science. 2008. Vol. 17. №. 62. Р. 391–394.

Florian V., Mikulincer M., Taubman O. Does hardiness contribute to mental health during a stressful real-life situation? Journal of personality and social psychology. 1995. Vol. 68. P. 687–695.

Hong Y., Chiu C., Dweck C. et al. Implicit theories, attributions, and coping: A meaning system approach. J. of Person. and Soc. Psychol. 1999. Vol. 77. № 3. P. 588–599.

Lazarus R. S., Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York : Springer Publishing Company, 1984. 445 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10