ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ «СТАЛОГО РОЗВИТКУ» В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ПЕРЕКЛАД, КОМУНІКАЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6.4

Ключові слова:

публічне управління та адміністрування, поняття «сталий розвиток», понятійно-термінологічний апарат, Національні добровільні звіти щодо сталого розвитку, переклад понять

Анотація

У цій роботі узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії щодо тлумачення поняття «сталий розвиток» в українських політичних документах, що ґрунтується на розумінні цього поняття в політичних колах, його перекладі з англійської мови українською, наданні йому власного значення, яке не завжди відображає результати наукових досліджень. Основною метою дослідження є розгляд поняття «сталий розвиток», розуміння його значення в діяльності урядів, досвід яких запроваджується в Україні, та порівняння з українською науковою думкою та практикою. Різниця в трактуванні цього поняття призводить до розбіжностей у практичній реалізації сталого розвитку, зокрема в залученні населення, побудові партнерських стосунків та комунікацій та використанні сучасних можливостей електронного урядування. Актуальність вирішення наукової проблеми полягає в тому, що вузьке розуміння сталого розвитку в українській науці та практиці призводить до неможливості повного впровадження досвіду зарубіжних країн, відсутності державних стратегічних документів зі сталого розвитку та інформаційного розриву між Україною та іншими країнами. Період дослідження – 2017–2020 роки. Об’єктом дослідження є добровільні національні огляди країн, досвід яких впроваджується в Україні. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що в українській науці, зокрема в державному управлінні та політиці, необхідно переоцінити науково-прикладні підходи до сталого розвитку та розробити нові напрями досліджень, які можна застосувати в практиці державного управління. Наявна багатозначність поняття «сталий розвиток» викликає когнітивний дисонанс, що веде до відсутності чіткої стратегії та цілей сталого розвитку, постійної зміни його векторів сталого розвитку.

Посилання

Nuno, M.L., Ornelas, M. The Influence of Economic Theories on Sustainable Development. Master thesis. Porto: Catholic University [in Portuguese]. 2017. URL: https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/23613/1/Tese.pdf (дата звернення 20.01.2021).

Gladwin, T.N., Kennelly, J.J., Krause, T.-S. Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for Management Theory and Research. Academy of Management. 1995. № 4. Vols 20. P. 874–907. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/e1a6/fb6476f22e8794912e9f3d614377a3c88dd0.pdf (дата звернення 20.01.2021).

Basiago, A.D. Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice. The Environmentalist. 1999. № 19. P. 145–161. URL: https://www.amherst.edu/system/files/media/0972/fulltext.pdf (дата звернення 20.01.2021).

Cabezas, H., Fath, B.D. Towards a theory of sustainable systems. Fluid Phase Equilibria/ 2002. № 194–197. P. 3–14. URL: http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucessjb/S3%20Reading/cabezas%20and%20fath%2002.pdf (дата звернення 20.01.2021).

Jabareen, Y. A new conceptual framework for sustainable development. Environ Dev Sustain. 2008. № 10. P. 179–192. URL: https://www.researchgate.net/publication/227033081_A_New_Conceptual_Framework_for_Sustainable_Development (дата звернення 20.01.2021).

Mulder, P., Cjm, Van Den Bergh, Jerome. Evolutionary Economic Theories of Sustainable Development. Growth and Change. 2011. Vol. 32. P. 110–134. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/15469644.pdf; http://www.blackwellpublishing.com/content/BPL_Images/Journal_Samples/GROW0017-4815~32~1~147/152.PDF (дата звернення 20.01.2021).

Counsell, D., Haughton, G. Sustainable development in regional planning: The search for new tools and renewed legitimacy. Geoforum. 2006. 6. Vol. 37. P. 921–931. URL: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2006.02.001 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718506000315 (дата звернення 20.01.2021).

Enders, J.C. Abstract to book Theories of Sustainable Development. London. 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/269669746_Theories_of_Sustainable_Development (дата звернення 20.01.2021).

Urteaga, E. The Alternative Theories of Sustainable Development. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 2011. № 55. URL: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3606701/2.pdf (дата звернення 20.01.2021).

Harris, J.M. G-DAE Working Paper No. 00-04: “Basic Principles of Sustainable Development”. USA: Global Development and Environment Institute, Tufts University. 2000. URL: https://sites.tufts.edu/gdae/files/2019/10/00-04Harris-BasicPrinciplesSD.pdf (дата звернення 20.01.2021).

Деркач М.І. Концепт сталого розвитку як домінанта ідеологія людської цивілізації у ХХІ ст.: Комітет з питань бюджету Верховної Ради України. Вісник Дніпропетровського університету. 2009. Вип. 3/1. С. 185–191.

Гречко А.В., Волок О.О. Сутність категорії «сталий розвиток». Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2018. Випуск 22. С. 14–20. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/135130 (дата звернення 20.01.2021).

Сокіл О.Г. Концептуальні основи сталого розвитку в економічних та облікових теоріях. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5194 (дата звернення 20.01.2021).

Новікова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П. та ін. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія / НАН України, Інститут економіки промисловості. Донецьк, 2012. 534 с. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2012/2012_mono_Novikova_Amosha_Antonyuk.pdf (дата звернення 28.01.2021).

Смирнова І.І., Михайлюта Є.І. Сталий розвитку в Україні: теоретичні аспекти. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 10–14.

Бобровська О.Ю. Сталий розвиток регіонів України: проблеми і шляхи їх розв’язання. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2016. Вип. 1(15). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-01(15)/index.html ; http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-01(15)/15.pdf (дата звернення 28.01.2021).

Марушевський Г., Тимочко Т., Руденко Л. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року: розробка і шлях до визнання. Світогляд. 2017. 1(63). С. 20–25.

Молоканова В.М. Моніторинг практичної реалізації стратегії сталого розвитку в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 11–12. С. 85–92.

Лазарєва О.В., Рощенко В.А. Розвиток екологічної складової сталого розвитку економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 19–22.

Григорук П.М., Федорова Т.Ю. Національні та регіональні особливості сталого розвитку України. Економіка: реалії часу. Проблемні питання економіки України та її регіонів. 2015. № 1. С. 25–29.

Кравченко Ю.М., Антощенкова В.В. Фактори сталого розвитку економіки аграрного сектору. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2019. Вип. 200 «Економічні науки». С. 174–183.

Бурик З.М. Концептуальні підходи до державного регулювання сталого розвитку в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2017. № 2(52). C. 45–52.

Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1(48). С. 85–89.

Омаров Ш.А.О. Науково-практичні аспекти впровадження концепції сталого розвитку: зарубіжний і вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 61–67.

Дем’янюк А.В. Сучасні підходи до забезпечення сталого розвитку територій в Україні. Гроші, фінанси і кредит. 2017. Вип. 13. С. 1083–1087.

Піддубна О.О. Динамічна модель сталого розвитку територіальної громади. Причорномоські економічні студії. 2017. Вип. 13-1. C. 187–190.

Гороховець Є.В., Жаліло Я.А., Ковалівська С.В., Максюта А.А. та ін. Аналіз державних стратегічних документів України щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року. Аналітична доповідь. Київ : Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. 84 с.

Інститут соціально-економічних досліджень: Чи досягне Україна Цілей сталого розвитку? 2017. URL: https://iser.org.ua/analitika/chi-dosiagne-ukrayina-tsilei-stalogo-rozvitku (дата звернення 30.01.2021).

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Towards Sustainable Development. Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 – Development and International Co-operation: Environment. (Vols. 1–2). Paper presented of the Conference of NGOs. Geneva. Switzerland. June 1987. URL: http://www.congo-education.net/ ; http://www.un-documents.net/ocf-02.htm (дата звернення 30.01.2021).

Beder S. The Role of Technology in Sustainable Development. IEEE Technology and Society Magazine. 1994. № 13(4). Р. 14–19. URL: https://www.researchgate.net/publication/3226564_The_Role_of_Technology_in_Sustainable_Development (дата звернення 10.02.2021).

Wu J., Guo S., Huang H., Liu W. Information and Communications Technologies for Sustainable Development Goals: State-of-the-Art, Needs and Perspectives. Computers and Society. 2018. URL: https://arxiv.org/pdf/1802.09345.pdf (дата звернення 10.02.2021).

Vergragt Ph.J. How Technology Could Contribute to a Sustainable World. Boston: Tellus Institute. 2006. URL: https://greattransition.org/archives/papers/How_Technology_Could_Contribute_to_a%20Sustainable_World.pdf (дата звернення 10.02.2021).

Nolin J. Sustainable information and information science. Information research. 2010. № 2. VOL. 15. URL: http://informationr.net/ir/15-2/paper431.html (дата звернення 10.02.2021).

Walker N. Sustainable development goals are everyone’s business. 2017. URL: https://www.prostir.ua/?focus=nilvoker-tsili-staloho-rozvytku-tse-sprava-kozhnoho (дата звернення 10.02.2021).

How the UN is supporting The Sustainable Development Goals in Ukraine: Sait United Nations in Ukraine. 2017. URL: https://ukraine.un.org/en/sdgs (дата звернення 10.02.2021).

Сьомич М.І. Миргородський субрегіон як об’єкт місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/3.pdf (дата звернення 10.02.2021).

Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 р. URL: http://myrgorod.pl.ua/files/images/Economika/Strategiya/strategiya.pdf (дата звернення 5.02.2021).

Програма сталого розвитку туризму в Сумській області 2018–2022 роки. URL: http://sm.gov.ua/images/docs/turizm/17-session-37_7-skl.pdf (дата звернення 5.02.2021).

Стратегія сталого розвитку Доманівської об’єднаної територіальної громади Миколаївської області на 2018–2026 роки. URL: https://domanivska-gromada.gov.ua/strategiya-stalogo-rozvitku-domanivskoi-ob%E2%80%99

ednanoi-teritorialnoi-gromadi-mikolaivskoi-oblasti-na-2018-%E2%80%93-2026-roki-1521720761/ ; https://drive.google.com/file/d/1lXkTYI4u7eR-AB2L0IZgyat0wLxswNmz/view (дата звернення 5.02.2021).

Асоціація міст України: Розробляється стратегія сталого розвитку АСМС. 6 червня 2018 р. URL: https://auc.org.ua/novyna/rozroblyayetsya-strategiya-stalogo-rozvytku-asms (дата звернення 5.02.2021).

Звіт зі сталого розвитку корпорації «Оболонь» за 2015 рік. URL: http://obolon.kiev.ua/ua/corporateresponsibility/social-reporting (дата звернення 5.02.2021).

Sustainable development report «Nova Poshta». (2018). URL: https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/NOVA_POSHTA_CSR_report_2018_ENG.pdf (дата звернення 5.02.2021).

Sustainable development report «Nova Poshta». (2019). URL: https://novaposhta.ua/zvit_zi_stalogo_rozvitku_2019_en (дата звернення 5.02.2021).

Sustainable development FUIB. (2019). URL: https://about.pumb.ua/en/growth (дата звернення 12.02.2021).

UN E-GOVERNMENT SURVEYS. (2020). URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020 (дата звернення 12.02.2021).

Громадянське суспільство України: цифри і факти. 13.04.2018. URL: https://www.prostir.ua/?news=hromadyanske-suspilstvo-ukrajiny-tsyfry-i-fakty (дата звернення 12.02.2021).

Яблонський В.М., Андріученко Т.В., Бекешкіна І.Е. та ін. Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку. Аналіт. доповідь. Київ : НІСД, 2018. 128 с.

Australia’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 9–18 July 2018. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/australia (дата звернення 12.02.2021).

Bulgaria’s Voluntary National Review. Paper presented for the High-level Political Forum under the auspices of ECOSOC. 7–16 July 2020. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=2052&menu=3170 (дата звернення 12.02.2021).

Canada’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 9–18 July 2018. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=1049&menu=3170 (дата звернення 12.02.2021).

Denmark’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 10–19 July 2017. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=378&menu=3170 (дата звернення 12.02.2021).

Estonia’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum on Sustainable Development 2016 – Ensuring that no one is left behind. 11–20 July 2016. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/estonia (дата звернення 12.02.2021).

France’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum on Sustainable Development 2016 – Ensuring that no one is left behind. 11–20 July 2016. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/france (дата звернення 12.02.2021).

Germany’s Voluntary National Review. (2016). Paper presented of the High-level Political Forum on Sustainable Development 2016 – Ensuring that no one is left behind. 11–20 July 2016. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/germany (дата звернення 12.02.2021).

Latvia’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 9–18 July 2018. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/latvia (дата звернення 12.02.2021).

Lithuania’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 9–18 July 2018. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/lithuania (дата звернення 12.02.2021).

Netherlands’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 10–19 July 2017. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/netherlands (дата звернення 12.02.2021).

Poland’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 9–18 July 2018. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=804&menu=3170(дата звернення 12.02.2021).

Romania’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 9–18 July 2018. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/romania (дата звернення 12.02.2021).

Sweden’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 10–19 July 2017. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/sweden (дата звернення 12.02.2021).

Switzerland’s Voluntary National Review. Paper presented of the High-level Political Forum. 9–18 July 2018. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/switzerland (дата звернення 12.02.2021).

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’s Voluntary National Review. Paper presented for the High-level Political Forum under the auspices of ECOSOC. 9–18 July 2019. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/unitedkingdom (дата звернення 12.02.2021).

Ukraine’s National Baseline Report. Sustainable Development Goals: Ukraine. Paper presented of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine at the press conference of the Cabinet of Ministers of Ukraine. 15 September 2017. Kyiv. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/sustainabledevelopment-report/sustainable-development-goals--2017-basseline-national-report.html (дата звернення 12.02.2021).

Estonia’s Voluntary National Review. Paper presented for the High-level Political Forum under the auspices of ECOSOC. 7-16 July 2020. New York. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=68&menu=3170 (дата звернення 12.02.2021).

Ukraine’s Voluntary National Review. Paper presented at the Regional Forum on sustainable for the unece region. 19 March 2020. Geneva. URL: https://www.unece.org/rfsd.html (дата звернення 12.02.2021).

Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк Е 644 (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України. Київ : НАДУ, 2011. Т. 8 : Публічне врядування / наук.-ред. кол. : В.С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) [та ін.] ; Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 630 с.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ