ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ (ЗБАЛАНСОВАНИМ, ТРИВАЛИМ, ВІДПОВІДАЛЬНИМ) РОЗВИТКОМ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6.1

Ключові слова:

Республіка Польща, концепція сталого розвитку, публічна адміністрація, дослідження, польські науковці, термінологія

Анотація

У статті розглянуто польський досвід дослідження проблематики управління сталим розвитком. Гіпотеза дослідження полягає у розумінні важливості публічного управління задля забезпечення сталого розвитку та визнанні необхідності його вдосконалення завдяки науковим дослідженням. Наукова новизна публікації полягає у виокремленні та систематизації досліджень польських науковців із питання управління сталим розвитком, виявленні рівня їхнього впливу на практику, узагальненні підходів і відкритті для українського читача. Авторами відзначено зростання ролі концепції сталого розвитку у Республіці Польща, що проявляється і в наукових працях. Дослідження польських науковців у 1980-1990-х роках стосувалися переважно вивчення теоретичних основ сталого розвитку і практики впровадження на основі зарубіжного досвіду. Помітним було переважання екологічного напряму досліджень і сприйняття сталого розвитку насамперед із погляду на збереження довкілля для майбутніх поколінь. Пізніше більше уваги стали надавати сталому розвитку бізнесу і зростанню рівня його відповідальності за реалізацію стратегій сталого розвитку. Помітним є і вдосконалення термінології питання: від перекладу поняття «Sustainable development» – «екорозвиток», «збалансований», «зрівноважений», «тривалий розвиток» тощо до «відповідальний розвиток». Використовується і поєднання термінів для відображення стабільності розвитку, його широти і публічності. Серед перепон для сталого розвитку польські науковці виділяють відсутність необхідних ресурсів для забезпечення екологічного розвитку економіки, обмежену суспільну свідомість із питань екологічного розвитку та наголошують на необхідності вдосконалення правового забезпечення розвитку, навчання кадрів, зростання відповідальності бізнесу тощо.

Посилання

Бабаєв В. М., Новікова М. М., Чернов С. І. та ін. Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : монографія. Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 238 с.

Бурик З. М. Державне регулювання сталого розвитку України: теорія та практика : монографія. Львів : Вид-во Простір, 2017. 384 с.

Драгомирецька Н. М., Дружинін С. С., Думинська С. В., Жилавська Р. П., Ковальова Ю. В. Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України : монографія / за заг. ред. проф. Н. М. Драгомирецької. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. 238 с.

U S T AWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062271658/U/D20061658Lj.pdf

Gorka K. Wdrazanie koncepcji rozwoju zrownowazonego i trwalego. Ekonomika i Srodowisko. 2007. №2(32). S. 8–20.

Adamowicz M. Koncepcje trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa. Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 2006. Nr. 38. S. 11–25.

Siuta-Tokarska B. Nauka a filosofia zrownowazonego rozwoju. Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy. 2020. Nr. 61. S. 167–183.

Skowroński A. Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego. PROBLEMY EKOROZWOJU. 2006. Vol. 1, No 2. S. 47–57.

Zarządzanie strategiczne rozwojem. Redakcja naukowa Jarosław Górniak, Stanisław Mazur. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2012. 338 s.

Zrównoważony rozwój: idea definicje mierniki. URL: http://www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Monika/ksiazka2011/r01.pdf

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Шаповал В. М. Конституція Польської Республіки. Київ : Москаленко О. М., 2018. 82 с.

Новий тлумачний словник української мови. Т. 1. А–К. Київ : 2008. 928 с.

Piontek F. Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały. Problemy Ekologii. 2003. R. 7. S. 3–12.

Luszczyk M. Kazimierza Gorki Niedzwiedz brunatny, czyli rzecz o terminologii rozwoju trwalego. Studia I Prace. 2016. Nr. 46/2. S. 345–358. URL: https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/238/article/3448/

Borys T. Wybrane problem metodologii pomiru nowego paradygmatu rozwoju – polski doswiadczenia. S. 3–21. URL: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2601/1/01_Tadeusz%20BORYS.pdf

Trzepacz P. Geneza I istota koncepcji rozwoju zrоwnоwazonego. URL: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/29384/trzepacz_geneza_i_istota_koncepcji_rozwoju_zrownowazonego_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa do 2030 r.) Warszawa. 2017. 417 s.

Lewandowska A. Wdrazanie zrownowazonego rozwoju w Polsce I krajach Unii Eiropejskiej. Acta elbingensia. Kwartalnik naukowy XXIII. 2014. Nr 4. S. 9–22.

Mazur-Wierbicka E. Miesce zrownowazonego rozwoju w polskiej I uniejnej polityce ekologicznej na poczatku XXI wieku. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2006. Nr 8. S. 317–328

Rosicki R. Miedzynarodowe I europejski koncepcji zrownowazonego rozwoju. Przeglad Naukowo-Metodyczny. 2010. Nr. 4. S. 44–56.

Teneta-Skwiercz D. Wkazniki pomiaru zrownowazonego rozwoju – Polska na tle krajow Unii Europejskiej. Prace naukowa Uniwersytetu ekonomicznego we Wroclawiu. 2018. Nr. 516. S. 121–132.

Zrownowazony rozwoj a globalne dobra publiczne w teorii I praktyce organizacii miedzynarodowych. Redaktorzy naukowi Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Monika Krukowska. Warszawa, 2016. 99 s.

Brendzel-Skowera K. Bariery w realizacji koncepcji zrownowazenego rozwoju w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2009. Nr. 14. S. 102–110.

Księżyk M. Bariery realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju występujące w Polsce. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 2014. Nr. 37. S. 142–162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ