ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • М. О. Маланчій

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.2.3

Ключові слова:

професійна соціалізація, прикордонна служба, персонал, чинники професійної соціалізації

Анотація

У статті досліджуються чинники професійної соціалізації персоналу Державної прикордонної служби України. Обґрунтовано, що формування особистості посадової особи прикордонної служби здійснюється під впливом низки об’єктивних і суб’єктивних чинників. Об’єктивні чинники автор поділяє на чотири групи: глобальні, загальні, локаль- ні і специфічні. Глобальні чинники формуються під впливом світових політичних, економічних, соціальних і духовних процесів. Загальні чинники обумовлюються розвитком конкретної держави та характером суспільних відносин у кон- кретному суспільстві. Локальні чинники формуються залежно від особливостей проходження служби в прикордонних військах України й визначаються особливостями інституціонального розвитку Державної Прикордонної служби. Спе- цифічні чинники обумовлені дією мікроінститутів – сім’ї, референтної групи, військового колективу. Наголошено на ролі суб’єктивного чиннику в процесі професійної соціалізації. Взаємодія між особою й соціальним середовищем здійснюється двопланово. З одного боку, особа є результатом розвитку конкретно-історичних відносин, що індивідуалізується, а з іншого − вона є творчим суб’єктом, який не тільки переробляє «зовнішнє», «соціальне» в «осо- бисте», а й уносить щось «від себе самого» в соціальне й у свій внутрішній світ. Об’єктивні та суб’єктивні чинники не тільки детермінують зміст наявних і належних соціальних якостей посадової особи прикордонних органів і військ, а й визначають зміст та ефективність процесу формування необхідних якостей, інтенсивність професійної соціалізації.

Посилання

Андрощук О.Ю. Професійна компетентність як невід’ємна складова готовності майбутнього офіцера – прикордонника до професійної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2020. № 5. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Vnadps/2012_5/12aoudpd.pdf.

Будник С.М. Професійне становлення як найважливіший етап соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника. Збірник наукових праць. Серія «Педагогічні та психологічні науки» / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2009. № 51. С. 113–117.

Іщенко Д.В., Філіпов А.Ф. Основи військової педагогіки. Хмельницький : Вид-во Нац. акад. прикордон. військ України, 2002. 106 с.

Іщенко Д.В., Царенко В.І. Шляхи формування правової культури майбутніх офіцерів–прикордонників як складової їх професійної компетентності. Збірник наукових праць. Хмельницький : НАДПСУ, 2008. № 46. Частина ІІ. С. 117–119.

Каменюк Ю.В. Соціально-психологічні аспекти військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія «Педагогічні та психологічні науки». 2015. № 1. С. 429–442.

Катковський А.В. Удосконалення професійного виховання військовослужбовців за контрактом у Прикордонних військах України : автореф. дис. … канд. пед. наук : 20.02.02 «Військова педагогіка та психологія». Хмельницький, 2000. 18 с.

Ковальова Д.В. Професійна соціалізація державних службовців як складова суспільного розвитку. Проблеми сучасного державного управління: збірник наукових праць. Донецьк : ДонДУУ, 2011. С. 90–102.

Козяр М.М. Формування особистості професіонала у процесі оволодіння професійно-екстремальною діяльністю. Психолого-педагогічні основи професійної адаптації майбутніх фахівців : монографія. Львів : Вид-во «Сполом», 2008. С. 139–146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22