ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Н. О. Бойко

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.2.1

Ключові слова:

конституційний зміст, механізм забезпечення прав людини, належне врядування, публічне управління

Анотація

У статті досліджено особливості здійснення механізму захисту прав людини Конституційним Судом України в умовах сучасних державно-управлінських реформ. Проаналізовано визначальні особливості органу конституційної юрисдикції України. Вказано на необхідність забезпечення взаємодії органу конституційної юрисдикції з іншими органами публічної влади, що має на меті забезпечення функціонування єдиного механізму у сфері забезпечення захисту прав людини. Наголошено на тому, що для забезпечення ефективного механізму захисту прав і свобод людини діяльність органів державної влади має ґрунтуватися на таких основних засобах належного врядування (Good Governance), як погодження намірів і дій, встановлення цілей та їх реалізація, правил, норм поведінки, які впливають на спосіб здійснення владних повноважень інститутами, прийняття дієвих рішень, обмін інформацією, відповідальність за свої дії, забезпечення гласності, участі суспільства та інше. Вказано на необхідність забезпечення належного нормативно-правового регулювання діяльності Конституційного Суду України, визначення повноважень суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду України, встановлення взаємодії між такими суб’єктами, яка б виключала вплив на суддів органу конституційної юрисдикції. Також у статті зазначено, що нові вимоги суспільства однозначно зумовлюють необхідність у змінах, при цьому акцент варто робити на реформуванні управлінських процесів, які вже відбулися в розвинутих демократичних країнах світу та зарекомендували себе успішними. В умовах активних суспільно-політичних і правових змін в Україні роль Конституційного Суду України є вагомою, що потребує значної державної підтримки, довіри суспільства та беззаперечного врахування тенденцій розвитку традицій державотворення. Тільки за таких умов Конституційний Суд України зможе й надалі гарантувати верховенство права та Конституції України, конституційність законів, інших нормативно-правових актів, а отже, захист прав і свобод людини на належному рівні.

Посилання

Авер’янов В. Державне управління: теорія і практика. Київ : Юрінком Інтер, 1998.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про Конституційний Суд України : Закон України № 2136-VIII від 13 липня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text.

Кравченко О.О. Захист прав і свобод людини та громадянина Конституційним Судом України: доктринальні, прикладні та компаративні аспекти : автореф. дис. … к. ю. н. 2011. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM= 2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11KOOPKA.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

Головін А. Захист основоположних прав людини і громадянина під час надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень. Віче. 2011. № 17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2011_17_9.

Петришин О.В. Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні. Монографія / О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова. Київ : Атіка-Н, 2010.

Дяченко О.П., Ніколюк О.В. Конституційний контроль у механізмі державного управління. Наукові записки Інституту Верховної Ради України. 2020. № 4. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1836/1715.

Москалец Н.В. Перспективы обеспечения прав и свобод человека в Украине в контексте надлежащего управления (GOOD GOVERNANCE). Публічне управління. Республіка Вірменія. 2016. № 3. С. 116–126.

Селиванов А.А., Стрижак А.А. Вопросы теории конституционного правосудия в Украине. Київ : Логос, 2010. 274 с.

Луспеник Д. Касаційні фільтри у цивільних справах: проблемні питання судового правотлумачення та правозастосування. Судебно-юридическая газета. 2020. 15 червня. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/171319-kasatsiynifiltri-u-tsivilnikh-spravakh-problemni-pitannya-sudovogo-pravotlumachennya-ta-pravozastosuvannya.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22