СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.12

Ключові слова:

ідентичність територіальної громади, ідентифікація, місцева ідентичність, типи ідентичнос- тей, спроможність територіальної громади

Анотація

У статті окреслено актуальність вивчення поняття ідентичності й різноманіття ідентичностей територіаль- ної громади як фактору згуртованості її членів і необхідної складової частини територіального розвитку й досягнення спроможності територіальної громади з урахуванням сучасного етапу реалізації заходів реформи місцевого самовря- дування та територіальної організації влади. Розглянуто визначення ідентичності як набору взаємопов’язаних ознак, явищ, традицій, принципів, об’єктів реального світу й іншого, що використовуються для позначення унікальності територіальної громади серед інших подібних спільнот. Узагальнено наявні в науковій вітчизняній і зарубіжній літературі класифікації ідентичності, проаналізова- но й описано типи ідентичності за вказаними у відібраних класифікаціях критеріями, а саме за типом культурного матеріалу (легітимуюча, проєктивна, ідентичність опору), за генезисом (природна, штучна, вроджена, набута), за масовістю залучення індивідів (особистісна, колективна), за цінностями, що лежать в основі формування ідентич- ності територіальної громади (соціальна, територіальна (територіально-просторова), за проявами в певній сфері (соціальна, політична, етнічна, релігійна, культурна, соціокультурна, громадянська, мілітарна, економічна і так далі), за часом прояву (існуюча й стратегічна). Проаналізовано й детально описано критерії класифікації та типи ідентичності, які можуть бути застосовані для аналізу формування ідентичності територіальної громади з метою досягнення нею спроможності. Установлено, що різні типи ідентичності територіальної громади можуть втрачати або набувати актуальності, видозмінюва- тись і ставати домінантними чи маргінальними залежно від різних обставин. Аргументовано необхідність ураху- вання варіативності ідентичностей територіальної громади для вироблення політики, спрямованої на досягнення громадою спроможності.

Посилання

Мигович Т.М. Місцеве самоврядування в забезпеченні сталого розвитку країни. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ, 2019. Т. 2. Вип. 15. С. 160–166. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1270/1/4186-12431-1-PB.pdf.

Raszkowski A. Towards local development based on territorial identity. Regional Economy and Policy. Territories and Cities. Ústí nad Labem, 2014. P. 32–37.

Публічне управління : термінологічний словник / В. С. Куйбіда та ін. ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.

Кармазіна М.С. Ідентичності у сучасному науковому дискурсі. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. Київ, 2013. Вип. 3. С. 4–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2013_3_3.

Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. 272 с.

Козловець М.А. Ідентичність: поняття, структура і типи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2011. Вип. 57. С. 3–9.

Котенко Я.В. Локальна ідентичність як умова розвитку об’єднаних територіальних громад : навчальний модуль. Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 44 с.

Кудря І.Г. Концептуальні підходи до розуміння ідентичності в інформаційному суспільстві. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Культурологія. Острог, 2010. Вип. 6. С. 116–127.

Панченко Т.В. Регіональна і локальна ідентичності як складові культури субсидіарної демократії. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Київ, 2010. Вип. 4. С. 72–77.

Пашина Н.П. Політика ідентичності: сутність та функції. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Київ, 2015. Вип. 17. С. 88–93.

Угрин Л.Я. Сутність та основні виміри політичної ідентичності: теоретичний аналіз. S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe. Одеса, 2017. № 3. С. 9–13. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7925/Ugrin.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Щербата В.Г. Ієрархія територіальних ідентичностей сучасної молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. Чернігів, 2015. Вип. 128. С. 298–301.

Яценко Н.В. Політична ідентичність: концептуалізація поняття. Evropský politický a právní diskurz. 2020. Vol. 7 Issue 6. С. 130–135. DOI: 10.46340/eppd.2020.7.6.15.

Castells M. The Power of Identity. 2nd ed. Cambridge, MA; Oxford, UK : Blackwell, 2010. Vol. II. 538 p.

Perry S. The Origin of Local Identity. Identity and Political Behaviour: The ECPR General Conference. Glasgow, 2014. P. 1–20. URL: https://www.researchgate.net/publication/265915381_The_Origins_of_Local_Identity.

Smith A.D. National identity and the idea of European unity. International Affairs. Oxford, 1992. Vol. 68. Issue 1. P. 55–76. URL: https://academic.oup.com/ia/article-lookup/doi/10.2307/2620461.

Калач В.М. Форми та рівні релігійної ідентичності: теоретико-методологічний аналіз. Українська полоністика. 2018. Вип. 15. С. 31–40.

Childers J.P. Cowboy Citizenship: The Rhetoric of Civic Identity among Young Americans, 1965–2005. Austin : The University of Texas at Austin, 2006. URL: https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/3759/childersj 59137.pdf.

Артеменко А.Б. Мілітарна ідентичність у контексті соціальної (ре)адаптації ветеранів АТО/ООС : дис. ... док. філософії : 054. Харків 2020. 269 с.

Возьний К.З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 5 (95). C. 3–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ