ВПЛИВ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ НА ПОЧУТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.5

Ключові слова:

життєва перспектива, емоції, психологічне благополуччя, юнацький вік, психологічний комфорт

Анотація

Стаття розкриває вплив життєвих перспектив на психологічне благополуччя особистості. Визначено, що жит- тєва перспектива в структурі психологічного благополуччя відіграє роль прискорювача реалізації бажаних почуттів, станів психологічного комфорту. Життєва перспектива містить обставини й умови життя, що створюють для особистості, за інших рівних умов, можливість оптимального життєвого просування. Вона відкривається тому, хто має власну життєву позицію, яка цілісно визначає майбутнє особистості. Аналізуються особливості характеристик груп молоді з низьким і високим рівнем психологічного благополуччя. Був визначений рівень психологічного благополуччя в групі студентів, і розділено її на дві групи: з високим і низьким рівнем розкриття ролі, місця та впливу життєвих перспектив особистості на психологічне благополуччя саме в цей віковий період. Створено висновки, пов’язані з інтер- претацією, поясненням, тлумаченням зібраної інформації, відтворенням загальної картини розвитку психологічного благополуччя та впливом життєвих перспектив на цей процес. Життєва перспектива – це цілісна картина май- бутнього. Вона формується в складному суперечливому взаємозв’язку очікуваних і планованих подій, розглядається в єдності ціннісно-смислових та організаційно-діяльнісних аспектів. Психологічне благополуччя формується в ціліс- ності зв’язку минулого, теперішнього й майбутнього життя людини. Фактор сприйняття позитивного минулого показує рівень сприйняття її власного минулого. Це допомагає розвитку психологічного благополуччя. На різних жит- тєвих етапах змінюються життєві цілі й стратегії їх досягнення, що й формує цю гнучкість у поведінці людини. Зміна цілей у житті формує життєвий план особистості.

Посилання

Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Апробация русскоязычных версий двух шкал экспресс-оценки субъективного благополучия. Материалы III Всероссийского социологического конгресса. Москва : Институт социологии РАН, Российское общество социологов, 2008.

Шамионов Р.М. Психология субъективного благополучия людей. Мир психологии. № 2. Москва, 2012. С. 143–148.

Лущ У.І., Пурій Р.О. Планування щасливого життя. Київ : Літопис, 2018. 203 с.

Сердюк Л.З. Фактори психологічного благополуччя студентів. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2018. Том VI. Вип. 14. С. 51–59.

Володарська Н.Д. Почуття благополуччя у контексті психології цінностей особистості. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019. Том VІ. Вип. 15. С. 145–155. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i15/17.pdf.

Гуляс І.А. Життєва перспектива особистості як предмет теоретико–методологічного аналізу. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2011. Випуск 12. С. 315–324.

Абульханова-Славская К.А. Жизненные перспективы личности. Психология личности и образ жизни / Под ред. Е.В. Шороховой. Москва : Наука, 1987. 301с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Москва : Мысль, 1976. 320 с.

Мартынюк И.О. Проблемы жизненного самоопределения молодёжи. Опыт прикладного исследования. Киев : Наукова думка, 1993. 116 с.

Серенкова В.Ф. Типологические особенности планирования личностного времени : автореф. дисс. … канд. психол. наук : 19.00.01. Москва, 1991. 20 с.

Мудрак В.И. Павлова Т.А. Процессы целеполагания в организации времени. Психология личности и время : Тез. Всес. конф. Черновцы, 1991. Т. 2. С. 37–39.

Ральникова И.А. Жизненные перспективы личности: психологический контекст : Монография. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. 152 с.

Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Москва : Смысл, 2008. 267 с.

Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ). Журнал практического психолога. Москва, 2007. № 3. С. 93–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12