ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛГБТ+ ОСІБ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.49

Ключові слова:

адміністративно-правові засоби, гендерна рівність, ЛГБТ , забезпечення, напрямки, права людини, людиноцентризм, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, дискримінація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття і сутності засобів адміністративно-правового забезпечення прав ЛГБТ+ осіб в Україні. Наголошено, що головним обов’язком України є належне забезпечення прав, свобод та законних інтересів всіх без виключення членів суспільства. Також, інструментом реалізації такого обов’язку має виступати саме право. Вказано на суперечливість підходів до розуміння правових засобів у вітчизняній теорії права. Під засобами адміністративно-правового забезпечення прав ЛГБТ+ осіб в Україні запропоновано розуміти сукупність інструментів нормативного, інституційного та процедурного характеру, що застосовуються суб’єктами публічного адміністрування для захисту, реалізації й відновлення порушених прав представниками і представницями ЛГБТ+ спільноти. Підкреслено, що засоби адміністративно-правового забезпечення втрачають ефективність через недосконалість, обмеженість або цілковиту відсутність тих чи інших норм і правил, пов’язаних із захистом прав ЛГБТ+ осіб. Внаслідок дефіциту правового регулювання, функції суб’єктів владних повноважень переймають на себе інституції громадянського суспільства (громадські об’єднання, правозахисні групи тощо). Напрямками реалізації засобів адміністративно-правового забезпечення прав ЛГБТ+ осіб в Україні визначені: 1) гуманістичний – гарантування всебічного дотримання Україною міжнародних стандартів прав людини; 2) соціальний – сприяння утвердженню пріоритету найвищої соціальної цінності, прав і свобод, життя і здоров’я людини; 3) організаційно-регулятивний – формування і підтримання за допомогою встановлених юридичних дозволів, заборон і зобов’язань належних умов для ефективного здійснення прав і свобод ЛГБТ+ особами на рівні з іншими громадянами, реалізації їхнього адміністративно-правового статусу; 4) заохочувальний – закріплення позитивних правових наслідків за покращення умов здійснення ними суб’єктивних прав; 5) охоронний – недопущення дискримінації за ознаками СОГІ, усунення наслідків, спричинених протиправними діями й відновлення порушених прав цих осіб.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення 14.01.2024).

Логвиненко Б .О. Здоров’я як правова категорія: до постановки питання. Форум права: електронне наукове фахове видання. 2017. № 5. С. 230-235. URL : https://zenodo.org/records/1202503 (дата звернення 14.01.2024).

Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 10.12.1948. ООН . URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 14.01.2024).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини): Міжнародний документ від 04.11.1950. Рада Європи URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 15.01.2024).

Авдюгін Р .Г. Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні. Держава і право. 2010. № 47. С. 148-152.

Вакарюк Л .В. Правові засоби як складова правового режиму з позицій інструментальної теорії права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 48. С. 15-18.

Павлюков І .І. Правові засоби: поняття, види, функції та взаємодія в процесі регулювання суспільних відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2023. № 1 (75). С. 41-46.

Кондратенко В .М. Адміністративно-правові засоби забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків. 2019. 43 с.

Плиска В .В. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. 18 с.

Куций О .А. Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2004. 20 с.

Переверзєв Д .М. Адміністративно-правові засади охорони прав дітей з інвалідністю: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Тернопіль. 2021. 23 с.

Приймак В .А. Адміністративно-правові засоби правового регулювання запобігання корупції в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Вип. 64. С. 265-269.

Стасюк О .Л. Стан наукової розробки адміністративно-правового регулювання реалізації правозахисної функції в Україні: основні положення, невирішені питання та перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2017. № 27. С. 45-48.

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення 15.01.2024).

ЄСПЛ зобов’язав Україну визнати стосунки ЛГБТ пар – авторка законопроєкту про реєстровані партнерства. Радіо Свобода від 02 червня 2023. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/news-espl-lhbt-pary-ukraina/32439862.html (дата звернення 15.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30