ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.34

Ключові слова:

кадрова політика, органи місцевого самоврядування, публічне управління, службовці, кадри, персонал

Анотація

У статті розглянуто особливості формування і реалізації кадрової політики в органах місцевого самоврядування. З’ясовано, що організація кадрового забезпечення покликана реалізовувати політику набуття персоналом нових компетентностей, яким повинен відповідати сучасний працівник публічної сфери стосовно стратегічних пріоритетів реформування державного управління в Україні. Розглянуто шляхи кадрового забезпечення, відповідно до цілей та завдань органів місцевого самоврядування. Підкреслено, що Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» розмежовує дві форми публічної служби – муніципальну та державну. Аргументовано, що норми цього Закону спонукають до реалізації комплексних дій функціонування муніципальної служби на стабільних організаційних та правових засадах. Виокремлено завдання кадрового забезпечення та розробки нової кадрової політики в органах місцевого самоврядування в умовах вітчизняного державотворення. Підтверджено проблему “старіння” кадрів в органах місцевого самоврядування. Зауважено, що відсутність процедур залучення молоді на роботу до муніципальних органів влади викликає потребу розробки нової системи формування кадрів у цій сфері. Показано, що стабільність кадрового складу органів місцевого самоврядування в поєднанні з його цілеспрямованим оновленням є одним із пріоритетних напрямків формування кадрів. Розглянуто послідовність збереження та збагачення кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано напрями формування кадрової політики в органах місцевого самоврядування України. Доведено обов’язковість формування кадрів у органах місцевого самоврядування на засадах дотримання законності, компетентності, професіоналізму та справедливості. Підсумовано, що ефективність управління кадрами в органах місцевого самоврядування зумовлюється насамперед результатами здійснення ними низки фінансово-економічних, правових, організаційних та інших заходів. При цьому акцентовано увагу на тому, що одну з основних ролей у процесі підвищення ефективності управління кадрами відіграє професіоналізм та компетентність кадрів.

Посилання

Антонова Л.В., Козлова Л.В. Професіоналізація державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування як напрям реалізації теорії лідерства в публічному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. URL : http://www.dy.nayka.com.ua (дата звернення 18.01.2024)

Дробот І.О. Гарантування місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аспект: монографія.. Львів : ЛРІДУ НАДУ , 2010. 312 с. (С. 204–221)

Дубенко С.І. Ефективна кадрова політика – ключове завдання посилення дієздатності держави. 3б. наук. пр. УАДУ. К. : Вид-во УАДУ , 2019. Вип. 2. Ч. 3. С. 50–57.

Костенко О.О., Грущинська Н.М. Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економічний простір. 2020. № 158. С. 77–82.

Мосумова А.К. Кадрове забезпечення ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. Харків, 2021. URL : https://ipk.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/04/Dysertatsiia_Mosumava-A..pdf (дата звернення 18.01.2024)

Сорока О. В. Забезпечення кадрової безпеки як функція управління персоналом. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 4 (68). С.53–63

Формування персоналу органів місцевого самоврядування: монографія / О.Г.Вагонова, О.В.Горпинич, С.М.Ісіков, Л.В.Касьяненко; М-во освіти і науки України, Нац. Техн. Ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП », 2019. 59 с.

Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 33, ст. 175.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ