РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА «СУД, ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОМ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.29

Ключові слова:

право на справедливий суд, право на «суд, встановлений законом», кримінальне провадження, рішення Європейського суду з прав людини, юрисдикція, склад суду

Анотація

У статті вирішується актуальна наукова проблема щодо визначення змісту та особливостей реалізації права на «суд, встановлений законом» у кримінальному провадженні як елементу права на справедливий суд. Вимога розгляду справ «судом, встановленим законом» досліджена, виходячи з положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та її тлумачення у рішеннях Європейського суду з прав людини, які є джерелом права в Україні. Значна увага приділена аналізу національного законодавства, зокрема, Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Кримінального процесуального кодексу України, в частині нормативного регулювання права на «суд, встановлений законом». З урахуванням положень зазначених законодавчих актів та практики Європейського суду з прав людини обґрунтовано, що організаційні аспекти права на «суд, встановлений законом» передбачають дотримання вимог закону щодо порядку утворення суду та формування суддівського корпусу. Процесуальні аспекти права на «суд, встановлений законом» розглянуті згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України, що передбачають загальні положення кримінального провадження і спеціальними нормам, які визначають особливості здійснення правосуддя в сучасних умовах воєнного стану. З’ясовано, що до процесуальних аспектів права на «суд, встановлений законом» належать: виконання вимог закону щодо юрисдикції та порядку визначення судді для розгляду конкретної справи, застосування положень процесуального закону щодо складу суду, а також дотримання судом норм, які регулюють його діяльність. Беручи до уваги організаційні та процесуальні аспекти, зроблено загальний висновок, що реалізація права на «суд, встановлений законом» у кримінальному провадженні передбачає здійснення правосуддя спеціально створеним згідно з законом юрисдикційним органом – судом, який уповноважений на підставі норм Кримінального процесуального кодексу України вирішувати питання у межах його компетенції.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Хотинська-Нор О. З. Право на «суд, встановлений законом» як структурний елемент права на справедливий суд: український контекст. Адвокат. 2015. № 1. С. 24–28.

Ткачук О.С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія. Харків : Право, 2016. 600 с.

Виноградова А.І. Право на «суд, встановлений законом» у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства України. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 129–135.

Посібник зі статті 6 Конвенції – Право на справедливий суд (кримінально-процесуальний аспект). Оновлено 31 грудня 2019 року. URL : https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_6_criminal_UKR

Огляд рішень Європейського суду з прав людини (2020). Рішення за період із 01.01.2020 по 24.12.2020 / Відпов. за вип.: О. Ю. Тарасенко, Д. П. Мордас, Р. Ш. Бабанли. Київ, 2021. 96 с.

Zand v. Austria, no. 7360/76, 12 October 1978. HU DOC . URL : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87873

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n199

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сокуренко і Стригун проти України» (Заяви N 29458/04 та N 29465/04) від 20 липня 2006 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_115#Text

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Верітас проти України» (Заява N 39157/02) від 13 листопада 2008 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_418#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30