ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.27

Ключові слова:

Конституційний Суд України, рішення Конституційного Суду України, виконання рішень Конституційного Суду України, обов’язкова сила рішень Конституційного Суду України, конституційна юрисдикція

Анотація

У статті розглянуті правові аспекти виконання рішень Конституційного Суду України. Автор детально аналізує законодавчі засади, теоретичні розробки та судову практику у цій сфері, розкриваючи ключові аспекти їхньої реалізації та важливість для правового середовища. Стаття висвітлює теоретичні та практичні особливості виконання рішень Конституційного Суду України та акцентує увагу на проблемах, які можуть виникнути у зв’язку з цим. Автор пропонує можливі шляхи вдосконалення цього процесу з метою підвищення його ефективності. Зроблені у ході дослідження висновки висвітлюють стратегічне значення ефективної реалізації рішень Конституційного Суду України для забезпечення правової стабільності та довіри до правосуддя в країні. Автором визначаються проблемні аспекти, такі як недосконалість правового регулювання, невизначеність суб’єктів виконання та відсутність ефективного механізму, які вимагають уважного розгляду та системного вирішення. Підкреслюється важливість конституційної легітимності рішень та їх ролі в забезпеченні законності та верховенства права. Зазначається, що невиконання рішень може підірвати авторитет правової системи та загрожувати ефективності конституційного контролю. Звертається увага на важливість подальших зусиль у вдосконаленні законодавства та механізмів виконання рішень, які визначають успішний шлях розвитку правової системи. Результати дослідження важливі для розуміння ефективності системи правосуддя в Україні та сприяють подальшій дискусії щодо удосконалення правового регулювання виконання рішень Конституційного Суду з метою забезпечення стабільності та правової визначеності в країні.

Посилання

К онституція України : Закон від 28.06.1996. № 254к/96-ВР : Редакція від 01.01.2020. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

П ро Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017. № 2136-VIII : Редакція від 20.08.2023. URL : https://zakon.rada.gov.ua-/laws/show/2136-19#Text

Б єлов Д.М., Мишанич К.С., Проблеми виконання рішень Конституційного Суду України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Серія ПРАВО . Випуск 30. Том 1. С. 70–74.

Р омців О.І., Проблеми реалізації рішень Конституційного Суду України. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2022. № 12. С. 97–102. DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.18

В исновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень. URL : court.gov.ua/userfiles/visn_11_2008.pdf

Р ішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України(справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00#Text

С права «Горнсбі проти Греції» (Case of Hornsby v. Greece). Заява 18357/91. Рішення від 19.03.1997. https://zakon.rada.gov.ua/laws-/show/980_079#Text

Р ішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 111-13 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-12#Text

С еліванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України. Право України. 2004. № 9. С. 35–36.

Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України від 2 грудня 2019 року № 11-р/2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-19#Text

Савчин М. Юридична сила рішень Конституційного Суду України та їх імплементація в адміністративному судочинстві. Юридичні наслідки визнання нормативного акта неконституційним для захисту прав людини в адміністративному судочинстві : зб. матеріалів Міжнар. семінару-практикуму (м. Київ, 31 лип. 2020 р.). Касац. адмін. суд у складі Верховного Суду.Харків : Право, 2020. С. 65–71.

Постанова Конституційного Суду України про Регламент Конституційного Суду України від 22.02.2018 № 1-пс/2018. Редакція від 12.09.2018. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18#Text

Gunars Kütris. Authority of еhe Constıtutıonal Court аs the precondition of execution of the decisions. Execution of the decisions of Constitutional Courts: a cornerstone of the process of implementation of Constitutional Justice. 2008. 8 c. URL : https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?-pdffile=CDLJU(2008)028-e

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30