ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.25

Ключові слова:

електронна комерція, криптоелектронна комерція, криптовалюта, глобальний платіжний засіб, правове регулювання

Анотація

Електронну комерцію розглянуто у контексті розвитку цифрової економіки, появи її нових різновидів. Невпинний розвиток цифрового середовища розширює сфери застосування криптовалют, зокрема в електронній комерції. Наголошено на появі терміну «криптоелектронна комерція», поява якого відображає використання для здійснення торгових онлайн-транзакцій за надані товари та послуги не традиційних способів оплати, наприклад, кредитних карт або Paypal, а криптовалют. Використання криптовалюти в електронній комерції передбачає унікальні можливості, що виходять за межі можливостей традиційних способів оплати. Це відкриває шлях до більш швидкого, безпечного та гнучкого способу онлайн-торгівлі, стимулює конкуренцію в електронній комерції за рахунок відкриття нових ринків, залучення нових клієнтів тощо. Наголошено, що незважаючи на зростання кількості щоденних криптоінвесторів та зростання обговорення переваг віртуальних валют, їх використання в електронній комерції залишається обмеженим. Розглянуто проблеми використання криптовалют в електронній комерції, серед яких правова невизначеність, їх волатильність та технічні бар’єри. Але, враховуючи цифрові інновації та визнання криптовалют, ці перешкоди можна подолати. Доведено, що криптовалютна електронна комерція може стати наступним етапом еволюції електронної комерції. Розширення практики застосування криптовалют в електронній комерції пропонується розглядати як один визначальних чинників нової парадигми торговельних відносин. Правове регулювання криптоелектронної комерції має базуватися на збалансованому підході до унормування цього різновиду торговельних відносин, який враховуватиме потенційні ризики та переваги віртуальних цифрових активів. Специфіка електронної комерції, як сфери цифрової економіки, та криптовалют, як важливого її елементу та платіжного засобу глобального характеру, обумовлює необхідність створення нормативно-правової бази регулювання криптоелектронної комерції на різних рівнях її функціонування – національному, регіональному, глобальному. Наголошено, що правове регулювання криптоелектронної комерції, як і електронної комерції загалом, розвиватиметься швидше на національному рівні та регіональному рівнях.

Посилання

К риптовалюти у світі електронної комерції: як вони змінюють пеймент-простір / Acceptcoin [Інтернет-платформа]. URL : https://acceptcoin.io/ua/blog/cryptocurrencies-in-the-world-of-ecommerce-transforming-thepayment-landscape (дата звернення: 15.01.2024)

Л огойда В М. Криптовалюти як об’єкт цивільних прав: порівняльно-правовий аналіз : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філос. за спец. 081 «Право» / Ужгород.нНац. ун-т. Ужгород, 2022. 282 с.

О мельчук О. С., Новиченко М. Ю. Зарубіжний досвід правового регулювання відносин у сфері обігу криптовалют. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 644–647. URL : http://lsej.org.ua/9_2022/159.pdf (дата звернення: 15.01.2024)

О мельчук О. С., Новиченко М. Ю. Унормуванням обігу криптовалют (до питання визначення основних проблем і ризиків). Перспективні напрямки наукових досліджень – 2023 : матеріали XXІХ міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф. (м. Київ, 21 серп. 2023 р.). Вінниця, 2023. С. 76–79.

П етруненко Я. В., Сиротко М. В., Тройніков В. В. Правове регулювання електронної комерціії в умовах цифрової економіки в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2023. Вип. 79, ч. 1. С. 278–285. URL : http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/288619/282275 (дата звернення: 15.01.2024)

C ryptocurrency–statistics & facts / Statista.com [Global statistical platform]. URL : https://www.statista.com/topics/4495/cryptocurrencies/ (date of access:15.01.2024)

E-commerce worldwide – statistics & facts / Statista.com [Global statistical platform]. URL : https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/ (date of access:15.01.2024)

H igh-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets : Final report. 17 July 2023 / Financial Stability Board (FSB). 2023. 18 р. URL : https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P170723-2.pdf (дата звернення 10.08.2023)

H igh-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Global Stablecoin Arrangements : Final report. 17 July 2023 / Financial Stability Board (FSB). 2023. 24 р. URL : https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P170723-3.pdf (date of access:15.01.2024)

R egulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in cryptoassets, and amending Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 1095/2010 and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/1937. URL : http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj (date of access:15.01.2024)

Worldwide Ecommerce Forecast Update 2022 / Insiderintelligence.com [Global statistical platform]. URL : https://www.insiderintelligence.com/content/worldwide-ecommerce-forecast-update-2022 (date of access:15.01.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30