ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ СПРАВЛЯННІ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.24

Ключові слова:

податковий обов’язок, складові податкового обов’язку (облік, сплата, звітність), конституційне регулювання податкового обов’язку, податкове регулювання, бюджетне регулювання, доходи бюджетів, загальний та спеціальний фонд державного бюджету, ознаки податку, податок на доходи фізичних осіб, надходження коштів від сплати податку на доходи фізичних осіб

Анотація

У статті розглядаються особливості комплексного бюджетно-податкового регулювання при справлянні податку на доходи фізичних осіб в умовах воєнного стану. Аналіз здійснюється через деталізацію в контексті цього природи податкового обов’язку та його складових, ознак податку, співвідношення типів бюджетів як складових бюджетної системи України. Надано визначення поняття «податок», розглянуто ознаки цього платежу, які діляться на дві групи. Також розкрито питання стосовно того в який момент податок сплачений, а в який момент виконано податковий обов’язок. Охарактеризовано принципово різний суб’єктний склад податково-правових та бюджетно-правових відносин. Розглянуто природу бюджетного і податкового регулювання, їх спільні риси і однотипні методи регулювання, а також цілу низку підстав (мета та предмет регулювання, суб’єктний склад, особливості процедурного забезпечення реалізації приписів законодавчих норм тощо), за якими вони не збігаються. Виокремлено ознаки класифікації складових податкової системи України та підстави їх розмежування залежно від каналу надходження коштів. У статті зосереджується увага на підставах та наслідках останніх змін до бюджетного законодавства, які уособлюють межу застосування норм бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. Наводяться проблемні аспекти щодо кардинальної зміни джерел формування місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи фізичних осіб та передачі коштів від його сплати спеціальними суб’єктами (військово службовцями, поліціантами і т.д.). Певну увагу приділено особливостям використання таким чином акумульованих коштів в державному бюджеті України. До них віднесено: винятковість (обмежений термін дії) та спеціальний характер використання. В якості висновку акцентується увага на суспільно-значущих наслідках змін, що були внесені до податкового та бюджетного регулювання стосовно коштів від сплати податку на доходи фізичних осіб, які сплачуються військовослужбовцями військових частин, що розташовані на території відповідних територіальних громад і змінили напрямок надходження. Це обумовлює принципову важливість акумуляції коштів перш за все, на державному рівні задля забезпечення фінансової спроможності протистояння держави Україна наявній військовій агресії.

Посилання

П одатковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Cт. 112.

П одаткове право: підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Дмитрик та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка, Харків : Право, 2013. 400 с.

Фінансове право: підручник / О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький, О.А. Лукашев та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик. Харків : Право, 2019. 416 с.

Д ержавний реєстри фізичних осіб – платників податків; державний реєстр юридичних осіб; реєстр великих платників податків України. URL : https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/derjavniy-reestr-fizichnih-osib---platnikiv-podatkiv/

К онституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 25к/96-ВР / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

П одаткове право: підручник / за ред. Д.О. Гетманцева та М.П. Кучерявенка ; Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2023. 464 с.

М . Кучерявенко. Є. Смичок. Момент виконання обов’язку зі сплати податків та зборів: податково-правовий аспект. Юридична Газета, 19 жовтня 2018 року. URL : http://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkovapraktika/moment-vikonannya-obovyazku-zi-splati-podatkiv-ta-zboriv.html.

Б юджетний кодекс України : Закон України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI / Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. Ст. 572.

П ро внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України : Закон України від 8 листопада 2023 р. № 3428-IX / Офіційний вісник України. 2023. № 104. Ст. 6216.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30