ЗАГАЛЬНА СУТНІСТЬ ЗАКОННОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.23

Ключові слова:

вимоги законності, законність, суддя, трудове право, трудові відносини

Анотація

У статті розкривається сутність законності в трудових відносинах за участю судді, враховуючи основні теоретичні підходи до розуміння українськими вченими феноменологічної сутності законності. Аналізуючи традиційне тлумачення законності автор наголошує на потребі обережного поширення такого підходу на тлумачення законності в трудових відносинах за участю судді, приймаючи до уваги той факт, що законність сьогодні вимагає безумовне дотримання законів, які узгоджуються із принципами права (головним чином, узгоджується із вимогами верховенства права та людиноцентризму). В межах похідного тлумачення сутності законності автор розкриває сутність законності у трудових відносинах за участю судді в якості: особливого методу публічного впливу на суспільство та процеси, відносини в ньому, а також методу побудови системи нормативно-правових актів, наслідком чого є встановлення правопорядку, рамок дисципліни; стану правопорядку, оцінюючи який можна дійти висновку, про фактичний рівень дисциплінованості, законослухняності суб’єктів права, котрі є адресатами відповідних юридичних приписів; особливого правового режиму, спрямованого на забезпечення правопорядку в сфері службово-трудової діяльності суддів. У висновках до статті узагальнюють результати дослідження та формулюється авторське визначення поняття «законність в трудових відносинах за участю судді». Під «законністю у трудових відносинах за участю судді» пропонується розуміти засаду (принцип), метод, правовий режим (та/або комплексне правове явище), що визначає прямий зв’язок між правом і державою в контексті упорядкування трудових відносин за участю судді (також суміжних правових відносин). У цьому сенсі йдеться про таке упорядкування правовідносин, яке відбувається шляхом встановлення державою комплексу засобів і способів контролю, нагляду, заохочення, примусу, можливості звернення до компетентних державних органів тощо задля прийняття нових, забезпечення та реалізації виконання діючих норм законодавства, наслідком чого є встановлення та підтримання правопорядку в сфері роботи суддів, без шкоди для забезпечення незалежності та самостійності їх службово-трудової діяльності.

Посилання

Дашутін І. В . Наукові інтерпретації законності у трудових відносинах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична академія. 2016. № 3. С. 144–154.

Дашутін І. В . Теоретико-правова характеристика мети законності в трудових відносинах. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 41, Т. 4. С. 33–36.

Іншин М. І . Поняття дисциплінарного проступку як фактору, що дестабілізує дисципліну і законність в ОВС . Право і безпека. 2006. № 5. С. 7–10.

Іншин М. І ., Багрій В. А . Проблеми реалізації принципу законності у трудових правовідносинах. Проблеми законності. 2019. Вип. 144. С. 81–92. doi:10.21564/2414-990x.144.154289.

Марушій О. А . Поняття законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія : Юридичні науки. 2016. № 845. С. 132–136.

Муравенко О. Ю. Особливості правової природи принципу законності. Публічне право. 2012. № 2. С. 380–385.

Подорожна Т. С . Законність як необхідна умова конституцiоналiзацiї правового порядку. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. № 5. С. 46–51.

Самохвалов В. В . Законність і справедливість: теоретико-правові та методологічні проблеми співвідношення і взаємодії у сфері права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2006. Київ, 2006. 210 с.

Луцюк П. С . Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05. Сєверодонецьк, 2017. 468 с.

Hladky V. V . On the issue of the theory of labor legal liability. Стратегічні пріоритети в ХХІ ст. : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. К иїв, 14–15 лютого 2017 р.). Київ : О. В . П шонківський, 2017. С. 86–90.

Законність: теоретико-правові дослідження та впровадження. Київ : Юстініан, 2004. 216 с.

Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. пociб. Київ : МАУП , 2003. 240 с.

Малютіна І. П . Філософсько-правові аспекти дефініцій закон і законність у часовій ретроспективі. Юридична наука. 2012. № 6. С. 146–152.

Цвік М. В . Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ . Харків : Право, 2009. 584 с.

Котюк В. О . Теорія права : курс лекцій. Київ : Вентурі, 1996. 208 с.

Сухонос В. В . Теорія держави і права: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2005. 536 с.

Дашутін І. В . Проблеми правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах : дис. …д-ра юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2018. 382 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30