ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.22

Ключові слова:

електронна комерція, право ЄС, національне законодавство інформаційно-телекомунікаційні системи, електронний правочин

Анотація

У статті досліджено механізми правового регулювання електронної комерції як перспективного напрямку господарської діяльності в Україні. Автором визначено фактори, що обумовлюють активне використання інформаційно-телекомунікаційної мережі в підприємницькій діяльності та перспективи розвитку електронної комерційної діяльності в Україні та загалом у світі. Надана характеристика механізму парового регулювання e-commerce в Україні. Виокремлено ключові джерела законодавства ЄС та акти ООН, які містять в собі європейські та міжнародні стандарти правового регулювання електронної комерційної діяльності, а саме Рекомендації CM/Rec(2018)2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про ролі та обов’язки Інтернет-посередників, Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку», Регламент (ЄС) N 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку, Стратегія Єдиного цифрового ринку, Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю від 16.12.1996, Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи. Розкрито сутність основних європейських та міжнародних стандартів правового забезпечення електронної торгівлі та надання інформаційно-телекомунікаційних послуг, зокрема, презумпція відсутності відповідальності Інтернет-посередника за сторонній контент, обов’язок Інтернет-посередників поважати основні права та свободи людини у цифровому середовищі, презумпція однакової юридичної сили письмового та електронного правочину, заборона визнання правочину недійсним виключно на підставі його електронного форми тощо. Також виокремлено національні законодавчі джерела регулювання електронної комерції: Закон України «Про електронну комерцію», Закон України «Про електронні довірчі послуги», Закон України «Про віртуальні активи», Закон України «Про хмарні послуги», Закон України «Про платіжні послуги», Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг». Проаналізовано зміст спеціального закону у сфері електронної комерційної діяльності, Закону України «Про електронну комерцію», визначено ключові переваги та недоліки цього нормативно правового акту, а також сформульовано шляхи вдосконалення національного правового забезпечення.

Посилання

У года про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Р екомендація CM/Rec(2018)2 Комітету Міністрів державам-членам про ролі та обов’язки Інтернет-посередників. URL : https://thedigital.gov.ua/ storage/uploads/files/normative_document/archive/5bcf04496e848695859521.pdf

Д иректива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224#Text

Р егламент (ЄС ) N 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_016-14#Text

A Digital Single Market Strategy for Europe {SWD(2015) 100 final}. URL : https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192

C onnectivity for a European Gigabit Society – Brochure. URL : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-european-gigabit-society-brochure

U NCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998. United Nations publication. URL : https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf

Т иповий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи і Керівництво щодо прийняття 2001 року. URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ conventions/pdf/uncitral.pdf

П ро електронну комерцію : Закон України № 675-VIII від 03.09.2015. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text

П ро електронні довірчі послуги : Закон України № 2155-VIII від 05.10.2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text

П ро віртуальні активи : Закон України № 2074-IX від 17.02.2022. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text

П ро хмарні послуги : Закон України № 2075-IX від 17.02.2022 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2075-20#Text

П ро платіжні послуги : Закон України № 1591-IX від 30.06.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text

П ро захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР . Відомості Верховної Ради України (ВВР ), 1994, № 31, ст. 286. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text

П ро електронні документи та електронний документообіг : Закон України № 851-IV від 22.05.2003. Відомості Верховної Ради України (ВВР ), 2003, № 36, ст. 275. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

Ц ивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2004 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР ), 2003, №№ 40-44, ст. 356. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

П ро захист прав споживачів : Закон України від 10.06.2023 № 3153-IX. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/T233153?an=1

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30