УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА СЕРЖАНТІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.21

Ключові слова:

культура; управління; управлінська культура; ціннісні орієнтації; мотивація; професійна компетентність; суб’єкт; стиль управлінської діяльності; сержант, Збройні сили України

Анотація

Розв’язано проблему управлінської культури сержантів як системну психологічну проблему, проаналізовано наукові джерела, які стосуються управлінської культури керівників, представлено авторське трактування поняття «управлінська культура сержантів» як інтегроване професійно-важливе психічне утворення сержантів Збройних сил України, яке містить систему їх ціннісно-мотиваційного, концептуального, компетентнісного складових та індивідуального стилю управлінської діяльності, управлінську етику як суб’єктів екстремального виду управлінської діяльності. З’ясовано сутність управлінської культури сержантів, що складає їх суб’єктну та практичну здатність і готовність до управлінської діяльності на конкретній управлінській посаді як суб’єктів військового управління в його різних ланках – тактичній, оперативній і стратегічній, а її зміст відображає усвідомлення ними процесу управління у військово-професійному середовищі та сприйняття її цінностей і цілей; уміння передбачати результати та ймовірні наслідки від ухвалених управлінських рішень як суб’єктів військового управління у військових підрозділах (частинах); здатність правильно інтерпретувати управлінську ситуацію, визначати, які чинники є найважливішими в конкретній ситуації та який ефект може спричинити зміна однієї чи декількох змінних в управлінському рішенні та діяльності; уміння застосовувати адекватні стилі управлінського впливу на підлеглих, що забезпечують досягнення мети як свого військового управління, так і мети діяльності всього військового підрозділу (частини) як бойової команди. Обґрунтовано універсальну структуру управлінської культури сержантів Збройних сил України, яка містить такі елементи: – цінності управлінської діяльності сержантів як суб’єктів військового управління та екстремального виду діяльності, які визначають її мотивацію та впливають на смислове наповнення всіх інших елементів, особливо – стилю управлінської діяльності; – концепція управління, основні принципи, провідні методи та засоби управлінської діяльності сержантів на конкретних посадах у системі військового управління – тактичній, оперативній і стратегічній; – управлінська компетентність як основа управлінської культури, інтегрованим проявом якої є управлінське мислення конкретного сержанта як психічна підвалина актуалізації його управлінської культури; – стиль управлінської діяльності конкретного сержанта як суб’єкта військового управління на певній посаді в системі військового управління – тактичній, оперативній і стратегічній.

Посилання

Б ойко О. В. Теоретико-методичні основи формування лідерської компетентності офіцерів Збройних сил України : монографія. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. 667 с.

З акон України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text.

К онцепція розвитку сержантського корпусу Збройних сил України до 2035 року. URL : https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2022/44_nm.pdf.

П сихологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія / Л. М . К арамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко та ін.; за ред. Л. М. Карамушки. К. : Педагогічна думка, 2015. 288 с.

Р озвиток управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів : посіб. / В. І . С вистун, В. С . Б олгаріна, В. А . Григор’єва, Г. В . Є льникова, Л. М . П етренко, Л. Д . К узьмінська, Ю. С . П алькевич; за заг. ред. В. І. С вистун. К. : ІПТО НАПН України, 2015. 141 с.

С вистун В. І. Управлінська компетентність фахівців-аграрників: сучасні тенденції та основні напрями формування. Теорія і практика управління соціальними системами : щоквартальний наук.-практ. журнал. 2005. № 2. С. 103–110.

У каз Президента України №153/2019. Про День сержанта Збройних сил України. URL : https://www.president.gov.ua/documents/1532019-26578.

Я гупов В. В. Військова психологія : методологія, теорія та практика : підручник. К. : Psyhobook, 2023. 517 с.

Я гупов В. В., Капінус О. С. Теоретичні та методичні основи формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів : навчально-методичний посібник. Житомир : Видавець «Євро-Волинь», 2020. 240 с.

Я гупов В. В., Свистун В. І., Кришталь М. А., Король В. М. Управлінська культура і компетентність керівників як системна психолого-педагогічна проблема. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 4. С. 291–301. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_4_31.

Я гупов В. В. Управлінська культура офіцерів як системна психолого-педагогічна проблема. Військова освіта : зб. наук. пр. 2013. № 2. С. 205–213. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vios_2013_2_25.pdf.

H ofstede G. Cultures Consequences: International Differences in Word-Related Values Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. N. Y . : McGraw-Hill, 1996. 279 p. URL : https://us.sagepub.com/en-us/nam/cultures-consequences/book9710.

Schwartz S. H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture. 2012. № 2(1). URL : http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30