УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА СЕРЖАНТІВ ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ КОНЦЕПТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.10

Ключові слова:

управлінська культура, сержант, військовий професіонал, професійна компетентність, професійна діяльність, управлінська компетентність, військовослужбовець, культура, організація, лідерство

Анотація

В статті визначено, що управлінська діяльність керівників передбачає наявність у них спеціальної професійної освіти та особливої цілеспрямованої управлінської підготовленості, тобто сформованості управлінської компетентності як інтегрованого компонента професійної компетентності. Наголошується, що військово-професійна діяльність суб’єкта військового управління забезпечує його взаємодію з персоналом та його мобілізацію на виконання бойових завдань. У такому контексті важливий високий рівень особистої відповідальності кожного суб’єкта військового управління за власну управлінську культуру, оскільки, по-перше, культура військово-професійної діяльності усіх військовослужбовців у бойовій команді є невід’ємною складовою управління військовим підрозділом, по-друге, управлінська компетентність і культура кожного суб’єкта військового управління істотно впливає як на поведінку підлеглого як суб’єкта військово-професійної діяльності, так і всього військового підрозділу як бойової команди. Професійний розвиток у вимірі культурної предиспозиції дає змогу акцентувати на процесі становлення професійної ідентичності кожного майбутнього командира як управлінця, тобто осмисленні та внутрішньому сприйнятті ним управлінських цінностей, норм і стандартів військово-професійного середовища. Відповідно цей процес сприяє набуттю, формуванню та розвитку відповідних знань, навичок та умінь управлінської поведінки й діяльності у військово-професійному середовищі. Відповідно, саме військово-професійну культуру можна визначити як основу військово-професійного розвитку кожного військового керівника. Цього можна досягнути шляхом впливу на практичне (управлінське) мислення військового керівника, ставлення до військового управління, спілкування з колегами та організації своєї управлінської діяльності. Відповідно основним проявом управлінської культури кожного сержанта як суб’єкта військово-професійної діяльності є стиль його управління. Як інтегрована соціально-психологічна якість управлінська культура базується на певних професійно важливих та особистісних якостях сержантів, що забезпечують коригування та варіативність управлінської діяльності за умови оптимального визначення сержантами її мети, змісту, організації, складових, послідовності і способів реалізації управлінської функції.

Посилання

А лещенко В., Туленков М. Управлінські відносини у дискурсі системної аналітики: соціально-психологічний аспект. Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. праць. Київ, 2023. Вип. 1 (71). С. 5–16. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-71-1-5-16.

К арамушка Л. М . Психологія управління : навч. посіб. Київ : Міленіум, 2003. 344 с.

К овальчук О. Мотиваційні аспекти розвитку управлінської культури військового керівника. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. Київ, 2020. Вип. 5 (58). С. 94–99. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-58-5-94-99

К олесніченко О. С., Мацегора Я. В., Лещенко С. В. Образ ефективного сержанта Національної гвардії України. Честь і закон. 2023. 3(86). С.137–148.

К опаниця О. В. Формування професійних якостей сержантського складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Психологічні науки: проблеми і здобутки. Київ, 2012. Вип. 3. С. 97–112.

К уций О.А. Суть та фактори гуманітарної частини організації як середньої соціально-професійної групи (раціонально-експериментальне дослідження). Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. 38. 2022. С. 146–151.

П ашко Л . Професійно-управлінська культура сучасного керівника: постановка проблеми. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Київ, 2011. Вип. 2. С. 59–72.

П сихологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія / Л. М . К арамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко та ін.; за ред. Л. М. Карамушки. К. : Педагогічна думка, 2015. 288 с.

Я гупов В. В. Військова психологія : методологія, теорія та практика : підручник. К. : Psyhobook, 2023. 517с.

Я гупов В. В., Капінус О. С. Теоретичні та методичні основи формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів : навчально-методичний посібник. Житомир : Видавець «Євро-Волинь», 2020. 240 с.

Schwartz S. H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture. 2012. № 2(1). URL : http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116.

V asyl I. Osodlo, Tetiana D. Perepeliuk, Oleksandr P. Kovalchuk, Inna I. Osadchenko, Viktoriia F. Vintoniak. The Development of Professional Motivation of the Activity Subject under Specific Conditions. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, №2. 2020. С. 196–204. DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.02.15

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30