АСПЕКТИ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНТЕРАКЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.1

Ключові слова:

інституційні інтеракції, національна безпека, інституційна стабільність, суспільний розвиток, публічне управління

Анотація

У статті автором обґрунтовується, що вивчення взаємодії суб’єктів політико-управлінських відносин є одним з актуальних напрямів досліджень у сучасних суспільних науках, таких як політична наука та публічне управління. Концептуалізація телеологічних основ реалізації політико-управлінської взаємодії, зокрема її інституційного типу, дозволяє здійснювати вплив на перебіг суспільно-політичних трансформацій, що особливо важливо для держав незавершеного демократичного транзиту (як і Україна). Метою дослідження є аналіз особливостей форматування стратегії цілепокладання в контексті реалізації інституційних інтеракцій в системі державного управління. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що здійснення інституційної взаємодії в системі державного управління повинно реалізуватися на основі інтегрованої системи цілепокладання, до елементів якої можливо віднести забезпечення безпеки, підтримання стабільності та проектування розвитку реалізації інституційної інтеракції. Зазначена оптика аналізу диференціює дослідження в рамках науки державного управління від розвідок політичної науки, в площині якої взаємодія суб’єктів владних відносин вивчається переважно як складова процесу політичної комунікації із акцентом на сутнісно властивих для нього негативних аспектах, таких як, наприклад, маніпуляції та ін.. Також, отримали обґрунтування твердження стосовного того, що у просторі реалізації суспільних відносин політичні інституції (в першу чергу – інституції державної влади) є суб’єктами формування функціональних та нормативних основ реалізації політичних відносин. Невідповідне цілепокладання або його відсутність в основі інституційної взаємодії системи державного управління не дозволяє досягти ні цілей у короткостроковій перспективі, ні встановити довготривалу внутрішньо системну суспільну рівновагу.

Посилання

Деякі питання реформування державного управління України : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 21.07.2021 р. № 831-р : станом на 23 груд. 2022 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-р#Text

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції забезпечення національної системи стійкості до 2025 року : Постанова Каб. Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1025-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2023-р#Text

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII : станом на 31 берез. 2023 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про запровадження національної системи стійкості» : Указ Президента України від 27.09.2021 р. № 479/2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479/2021#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» : Указ Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Коваль С.В. Типізація взаємодії, як основа громадянського суспільства. Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. 2012. Вип. 47. С. 130-135.

Петраков М.О. Інституційні ресурси забезпечення морального потенціалу політичної взаємодії. Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. 2010. Вип. 39. С. 192–200.

Яковлев Д.В. Раціоналізація політичної комунікації як альтернатива медіатизації взаємодії влади та суспільства в Україні. Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. 2011. Вип. 12–18. С. 19–26.

Подмазко Є.А. Політична інтеграція в Україні: методологія аналізу інтеракції. Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. 2009. Т. 14. Вип. 13. С. 403–410.

Ковалевський В.О. Комунікація – інтеракція – маніпуляція: механізм реалізації сучасної політичної влади. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2010. Вип. 19. С. 244–255.

Горбань Г.О. Цілепокладання як основа управлінської діяльності сучасного фахівця / Соціально-психологічні особливості самореалізації особистості в сучасному суспільстві: монографія. В.Й. Бочелюк, С.А. Білоусов та ін..; за ред. Б.Й. Бочелюка. Запоріжжя : КПУ , 2009. С. 64–71.

Колесніков Б., Саєнко О. Співвідношення понять «цілепокладання», «планування» і «прогнозування» в державному управлінні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 3. С. 13–19.

Державне управління національною безпекою: соціально-економічне забезпечення: монографія. Домбровська С.М., Шведун В.О., Рубан А.В.: Х., НУЦЗУ . 2022. 221 с.

Луцький Р.П. Методологічні засади національної безпеки України: трансформація законодавства та світогляду. Альманах права. 2023. № 14. С. 152–156.

Панарін А.С. Політична стабільність при напівпрезидентських системах правління : дис. … канд. політ. наук : 25.00.02. Львів, 2015. 230 с.

Ковбасюк С. Інституційний базис сучасної держави: аспекти цілісності та стабільності. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 29–33.

Шайгородський Ю. Cтратегія суспільного розвитку: світоглядні та інституційні чинники формування. Наукові записки ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України. № 6 (68). 2013. С. 13–27.

Сучасне суспільство, людина, право в умовах глобальних трансформацій : монографія. О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко та ін.; за ред. О.Г. Данильяна. Харків : Право, 2020. 344 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ