СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.29

Ключові слова:

адміністративно-правове забезпечення, адміністративне законодавство, державна політика, судовий контроль, примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, форми судового контролю

Анотація

У статті на основі аналізу чинного законодавства, наявних наукових, публіцистичних та методичних джерел, у тому числі зарубіжного досвіду, зроблено спробу з’ясувати зміст та особливості судового контролю як засобу забезпечення реалізації державної політики України у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів. Визначено характерні особливості судового контролю за дотриманням законодавства у сфері виконання судових рішень та рішень інших органів, якими є: судовий розгляд скарг на рішення, дії, бездіяльність виконавця на етапі виконавчого провадження; здійснення контрольних заходів не з ініціативи суду, а виключно в межах процедури розгляду скарг, клопотань учасників виконавчого провадження; наявність додаткового способу контролю (виключно в адміністративному процесі), а саме витребування звіту про виконання судових рішень від суб’єкта владних повноважень, а також накладення штрафу у випадку невчинення останнім ефективних дій, спрямованих на таке виконання; наявність загальних (мають усі суди, незалежно від спеціалізації, і вони полягають у розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність державних виконавців) та спеціальних (передбачають певні наслідки (як позитивні, так і негативні) для суб’єкта владних повноважень – відповідача, тоді як загальний спосіб контролю передбачає певні наслідки для посадової особи державної виконавчої служби або органу державної виконавчої служби, тобто суб’єкт на який покладений обов’язок забезпечити виконання судового рішення) способів судового контролю. Встановлено, що судовий контроль виступає гарантією неупередженої оцінки сформованих правових положень та юридичних фактів, забезпечує можливість правомірно заперечувати несправедливі чи протизаконні дії та рішення посадових осіб суб’єктів владних повноважень, суттєвий потенціал у сфері протидії корупційним проявам в межах реалізації повноважень вказаних осіб.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Пронський Е. Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні / Пронський Е., Колеснікова М. Visegrad journal on human Rights. 2016. № 2. Т. 2. С. 130–135.

За результатами виконання судових рішень громадяни оцінюють роботу судової влади – Михайло Смокович URL : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1353562/

Волкова Ю. Судовий контроль в адміністративному судочинстві: від теорії до практики URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/256/7167/14922-1?inline=1

Битяк Ю.П. Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяк. К.: Юрінком Інтер, 2005. 422 с.

Росоха С.В. Судовий контроль за виконанням судових рішень // Офіційний веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області. URL: http: //www.zakjust.gov.ua/main/ua/publication/content/1081.htm

Кропивна К.О. Судовий контроль як засіб забезпечення ефективного виконання судових рішень. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2016. № 3-4. С. 177–182.

Шелевер Н.В. Особливості судового контролю за виконанням рішень судів. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 26. С. 93–98.

Кононець В.П. Судовий контроль як механізм підвищення ефективності судових рішень. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 48. Т. 2. С. 14–18.

Отчак Н.Я. Правове забезпечення виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т «Львів. Політехніка». Львів, 2012. 236 с.

Лук’янова М. Л. Адміністративно-правові засади оскарження дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07 / МАУП. К., 2014. 192 с.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 02.06.2016 р. № 1401–VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402–VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Судовий контроль як механізм підвищення ефективності судових рішень URL: https://sud.ua/ru/news/blog/144287-sudoviy-kontrol-yak-mekhanizm-pidvischennya-efektivnosti-sudovikh-rishen

Кошкош О.О. Види і процесуальні особливості справ, що розглядаються в межах адміністративної юрисдикції з приводу виконання судових рішень і рішень інших органів та осіб. Держава та регіони. Серія: Право. 2018. № 1 (59). С. 101–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30