СУСПІЛЬНО-ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.27

Ключові слова:

суспільно-владні відносини, урбанізація, публічне управління, владні відносини, громадянське суспільство, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності і змісту суспільно-владних відносин в умовах урбанізації. Авторка виходять з того, що поняття «суспільно-владні відносини» є недостатньо розвиненим в категоріально-понятійному контексті, що вимагає його детального вивчення, особливо в сучасних умовах урбанізації. Метою статті є визначення сутності і змісту суспільно-владних відносин в урбанізованому середовищі, а також виявлення їх особливостей, проблем і перспектив. Для досягнення мети авторка використовує такі методи: аналіз наукової літератури, порівняльний, системний, історичний, логічний. Результати дослідження свідчать, що суспільно-владні відносини в умовах урбанізації є взаємовідносинами між суспільством та органами влади у міському середовищі, що невпинно зростає, які включають у себе правові, еконо- мічні, політичні, соціальні та екологічні аспекти з урахуванням засад сталого розвитку. Авторка визначає основні принципи, які мають лежати в основі суспільно-владних відносин: солідарність, відкритість, гнучкість. Також акцентується увага на ролі цифровізації та національно-патріотичних цінностей у суспільно-владних відносинах. Висновки дослідження показують, що суспільно-владні відносини в умовах урбанізації мають велике значення для забезпечення стабільності, гармонії і прогресу суспільства, а також для реалізації інтересів і потреб громадян. Авторка пропонує напрями подальших досліджень, пов’язаних з вивченням суспільно-владних відносин в різних типах міст і регіонів. Таким чином, дослідження суспільно-владних відносин в умовах урбанізації передбачає пошук ефективних механізмів взаємодії влади і суспільства в процесі урбанізаційних змін задля забезпечення сталого розвитку, максимального використання потенціалу урбанізації з одночасним пошуків шляхів мінімізації її негативного впливу.

Посилання

Петровський П. М. Парадигма як модель дослідження суспільно-владних відносин [Електронний ресурс] / П. М. Петровський. // Державне будівництво. 2008. № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_58

Суший О. Психосоціальна культура як практика і механізм розвитку суспільно-владних відносин [Електронний ресурс] / О. Суший // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. № 1. С. 65–73. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_1_9

Панасюк Н. Відносини влади як фактор суспільного життя країни [Електронний ресурс] / Н. Панасюк // Гілея: науковий вісник. 2013. № 75. С. 502-504. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_212.

Владимиров М. В. Комунікативні аспекти політичної модернізації суспільних відносин 141-148 [Електронний ресурс] / М. В. Владимиров. // Теорія та практика державного управління. 2013. Вип. 3. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_3_22.

Хижняк О. В. Колективні соціальні дії та модернізація суспільно-владних відносин: нові виклики [Електронний ресурс] / О. В. Хижняк // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2014. Вип. 16. С. 5–13. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2014_16_3

Подвірна Н. Комунікативна складова у відносинах між владою та суспільством [Електронний ресурс] / Н. Подвірна // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2017. № 1. С. 96–108. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2017_1_12

Румянцева А. Влада і суспільство: проблеми взаємодії в країнах СНД [Електронний ресурс] / А. Румянцева // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. 2019. № 4. С. 111–123. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2019_4_9.

Соціологія : підручник / Ю. Ф. Пачковський, Н. В. Коваліско, І. В. Городняк та ін. ; за ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. Ф. Пачковського. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 418 с.

Козирєв М. П. Соцiологiя: пiдручник / М. П. Козирєв. Львiв: Львiвський держaвний унiверситет внутрiшнiх спрaв, 2016. 656 с.

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. Навч. закл. / За ред. М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка. К.: МАУП, 2005. 792 с.

Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. 540 с

Найчук А. В. Владні відносини в державах традиційного суспільства: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] / А. В. Найчук // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. 2011. № 2. С. 34–39. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2011_2_9

Месюк М. П. Взаємодія як визначальний принцип у відносинах органів державної влади та громадянського суспільства [Електронний ресурс] / М. П. Месюк // Економіка та держава. 2011. № 6. С. 153–156. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_6_42

Державна міграційна служба України: офіційний портал. Режим доступу: https://dpsu.gov.ua/ua/abetkagromadyanskogo-suspilstva.

Костельнюк М. М. Політичні цінності як базові регулятори суспільно-владних відносин [Електронний ресурс] / М. М. Костельнюк // Молодий вчений. 2018. № 3(1). С. 292–297. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3(1)__68

Дзюндзюк Б. В. Механізм взаємодії органів влади з громадянами в умовах віртуалізації суспільних відносин [Електронний ресурс] / Б. В. Дзюндзюк // Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 123–127. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_6_25

Колесніченко С. С. Влада і сусіпільство: взаємодія і суспільний вплив. 2016. Том 4. № 13. Філософія і політологія в контекті сучасної культури. https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/788/918 .

Цілі Сталого розвитку Україна: Національна доповідь. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf.

Заставецький Т. Б. Стадійність розвитку урбанізаційного процесу в Україні [Електронний ресурс] / Т. Б. Заставецький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2014. № 2. С. 17 –21.

Індекс конкурентоспроможності міст-2021. Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2021/IKM/MCI2021%20report%2030.08.2021_UKR.pdf.

Академічний тлумачний словник. Режим доступу: http://sum.in.ua/s/urbanizacija.

Central Intelligence Agency. The World Factbook. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/2212.html

Бакуліна Г.Ю. Урбанізація як тенденція розвитку суспільства: міжнародний аспект. Світове гсоподарство і міжнарожні економічні відносини. Серія: Економіка і суспільство. 2018. №18. Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/4.pdf

Омельченко Н.В. Визначення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2014. Вип. 1. Режим доступу:

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/5029/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Гончар О.М Сутність урбанізації як глобального економічного процесу. Світове гсоподарство і міжнарожні економічні відносини. Серія: Економіка і суспільство. 2016. №2. Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/2_ukr/10.pdf.

Сергієнко Л. В. Розвиток публічного управління у контексті урбанізаційних змін. Державне управління: вдосконалення та розвиток. 2020. №1. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/36.pdf.

Колтун В. С. Урбанізація та її вплив на розвиток публічного управління: понятійно-категорійний аналіз [Електронний ресурс] / В. С. Колтун, О. П. Бабінець // Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 59–64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ