ПРОБЛЕМАТИКА МЕДІАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.23

Ключові слова:

судовий процес, адміністративне судочнство, спори, медіація, альтернатива, публічність, держава, регулювання

Анотація

У науковій статті досліджено питання проблематики застосування медіації як способу позасудового вирішення спору в адміністративному процесі України та визначено головну проблему – обмеження застосування медіації в більшості адміністративних проваджень, яка має місце через особливий склад учасників процесу, одним з яких виступає суб’єкт, наділений владними повноваженнями. На попередніх етапах розвитку адміністративного судочинства застосування медіації не передбачалося як засіб вирішення спорів. Проте практика останніх років свідчить про певний прогрес у цьому напрямку, хоча значні обмеження все ще існують. Наголошено на тому, що головною проблемою застосування медіації в адміністративному процесі є існування обмеження щодо можливості її застосування в більшості адміністративних проваджень, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства. У статті проаналізовано причини, наявність яких негативно позначається на розвитку медіації в судовому адміністративному процесі та визначені окремі шляхи вирішення зазначеної проблеми. Попри всю складність упровадження медіації в судовий адміністративний процес, в окремих категоріях справ вона може бути застосована, що дозволить зробити процедуру розгляду і вирішення справи більш дешевою для учасників та менш тривалою у часі, а й суттєво розвантажить судову систему. Але успішне запровадження медіації можливе на умовах внесення змін до законодавства, які б визначали категорії справ, що можуть розглядатися із застосуванням цієї процедури, належної підготовки суддів-медіаторів, інформування сторін по справах, які потенційно можуть розглядатися із застосуванням медіації про таку можливість та про наслідки розгляду справ із застосуванням медіації. Для поширення використання медіації в адміністративному судочинстві доречно запроваджувати пілотні проєкти. Зокрема, такі проєкти можуть бути впроваджені в справах, пов’язаних з податковими питаннями, а також у справах за участю місцевих органів самоврядування. Це дозволить здобути досвід і розробити ефективну практику медіації, яка в подальшому може бути розширена на всю територію України.

Посилання

Про медіацію: Закон України від 16 листопада 2021 року. Відомості Верховної Ради України. 2022. № 7. Ст. 51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення 25.11.2023).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в ред. від 25.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 23.11.2023).

Супрун Г. Зарубіжний досвід підготовки медіаторів та можливості його застосування в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 34–37.

Конституція України від 28.08.1996, в ред. Закону України від 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 25.11.2023).

Боженко Н.В. Впровадження медіації в адміністративних судах України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 45–48.

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, № 37. Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення 25.11.2023).

Медіація в державах Європейського Союзу. Інформаційне агентство «Українське право». 2016. URL: https://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/mediatsiya-v-derzhavakh-evropeyskogo-soyuzu

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2.06.2016 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст. 545. В ред. Закону України від 19.10.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення 25.11.2023).

Мазаракі Н. А. Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні: дис. … докт.юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2019. 470 с.

Шинкар Т.І. Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів (спорів) в адміністративному судочинстві. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Зб. наук. праць з юридичних наук. 2017. Вип. 16. С. 144–148.

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232. В ред. Закону України від 01.01.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення 25.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30