НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ФУНКЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.21

Ключові слова:

нормативно-правові засади, засади, зобов’язання, Національна поліція, оперативно-розшукова функція, функція, адміністративна діяльність

Анотація

В наукові статті доведено, що нормативно-правові засади реалізації оперативно-розшукової функції в адміністративній діяльності Національної поліції встановлюють загальні вектори, цілі, фундаментальні концепції, конкретні правила, стандарти і процедури тощо, які лежать в основі реалізації оперативно-розшукової функції в адміністративній діяльності Національної поліції, а нормативні (правові) основи – репрезентують сукупність правових норм конкретного призначення (наприклад, порядку утворення територіальних чи відокремлених підрозділів, перевірки первинної оперативної інформації, негласного отримання інформації тощо). Здійснено класифікаційний поділ нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію оперативно-розшукової функції в адміністративній діяльності Національної: 1) Конституція України та рішення Конституційного Суду України; 2) Закони України (звичайні – «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Національну поліцію», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про державну таємницю», «Про боротьбу з корупцією», «Про інформацію» тощо та кодифіковані – Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України); 3) підзаконні нормативно-правові акти вищих органів виконавчої влади (постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі спільні з іншими органами влади); 4) відомчі підзаконні правові акти (накази Національної поліції України, розпорядження прокуратури при здійсненні нею повноважень з нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами Національної поліції України); 5) документи, які регулюють адміністративну діяльність Національної поліції в рамках реалізації міжнародної співпраці у сфері оперативно-розшукової діяльності й загалом її належного здійснення (декларації, конвенції, угоди, меморандуми тощо).

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т.; уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. К. : АКОНІТ, 1999. Т. 3. 2001. 928 с.

Шишка Р. Б. Категорія «засади» у приватному праві. Часопис Київського університету права. 2015. № 2. С. 144–147.

Божко В. Аналіз співвідношення змісту термінів «засада» і «принцип» крізь призму правових позицій Конституційного Суду України. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 2011. Вип. 54. С. 124–132.

Легенький М. І. Категоріально-змістові передумови дослідження адміністративно-правових засад формування і реалізації державної політики у сфері освіти. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. 2018. № 3. С. 25–31.

Буравльов С.І. Адміністративно-правові засади діяльності господарських судів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07; НДІПП. Київ, 2021. 217 с.

Шпарага Ю.І. Нормативні засади діяльності регіонального департаменту соціального захисту населення: порівняльно-правовий аналіз. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 3(28). Т. 2. С. 134–138.

Наумов А.О. Правові засади діяльності Служби безпеки України із захисту державного суверенітету й територіальної цілісності та місце серед них адміністративно-правового регулювання. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 5. Т. 2. С. 97–101.

Фролов Ю.М. Правові засади діяльності вищих навчальних закладів в Україні. Форум права. 2013. № 1. С. 1079–1085.

Жарова О.П. Правові засади функціонування вищого навчального закладу в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2016. Вип. 19. С. 49–52.

Звіздай О.В. Нормативно-правові засади розвитку місцевого самоврядування в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 1. С. 242–249.

Боняк В. О. «Конституційно-правові засади», «конституційно-правові основи» та «конституційно-правові принципи»: співвідношення понять. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 2. С. 64–76.

Про основи національного спротиву: Закон України від 16.07.2021 № 1702-IX. Верховна Рада України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text

Албул С. В. Кримінально-правові аспекти інноваційних методів виявлення та розкриття злочинів. Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. звіт. наук. конф. проф.-викл. і асп. складу ОНЮА, (Одеса, 5–6 червня 2009 р. ). Одеса, 2009. С. 525–527.

Шинкаренко І.Р. Правові та організаційно-тактичні питання діяльності підрозділів кримінального пошуку органів внутрішніх справ (за матеріалами органів внутрішніх справ): дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 21.00.06. Київ: НАВСУ, 1997.

Джафарова О.В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: питання теорії та практики: моногр. Харків : Диса плюс, 2016. 688 с. URI: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7754.

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text

Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text

Про затвердження Інструкції про порядок взаємного використання систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Міністерства [...]: Наказ Служби безпеки України, Управління державної охорони, МВС України від 12.09.2016 № 475/265/917. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1292-16#Text

Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо [...]:Наказ НА управління активами, Нац. антикорупційного бюро, Генеральної прокуратури України [...] від 20.10.2017 № 115/197-о/297/586/869/857. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text

Гусаров С. М., Салманова О. Ю., Комзюк А. Т. та ін. Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України : монографія. Міністерство внутрішніх справ України ; Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків : Факт, 2022. 452 с.

Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 14 листопада 2015 р. № 90. Національна поліція України: офіційний вебпортал. URL: https://www.npu.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-departament-karnogo-rozshuku-nacionalnoyipoliciyi-ukrayini.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30