ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ЯК СКЛАДОВА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.18

Ключові слова:

юридична відповідальність, дисциплінарна відповідальність, адвокат, адвокатська діяльність, інститут правосуддя, етичні стандарти поведінки

Анотація

В наукові праці здійснено опрацювання наукових позицій вчених щодо розуміння змісту юридичної відповідальності в цілому та адвоката зокрема, а також визначення місця дисціплінарної відповідальності адвоката як складової інституту юридичної відповідальності. Акцентується увага на необхідності запровадження системного підходу щодо удосконалення інституту адвокатури в Україні, а саме: посилення гарантій адвокатської діяльності, її видів і профе- сійних прав адвокатів, удосконалення самоврядності адвокатури; конкретизацію підстав, процедур притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та порядку оскарження рішення про притягнення до такої відповідальності; запровадження інституту спрощеного дисциплінарного провадження; удосконалення порядку розгляду скарг на дії адвоката. Доведено, що адвокат за порушення, які виникають в процесі здійснення адвокатської діяльності може бути притягнутий до всіх видів юридичної відповідальності. Особливе місце в діяльності адвоката відводиться дисциплінарній відповідальності, оскільки найбільш врегульовано як на законодавчому рівні, так й актами адвокатського самоврядування (Національна асоціація адвокатів України). Дисциплінарна відповідальність адвоката становить собою врегульований нормами адміністративного права відповідний певний вплив з боку уповноваженого органу (уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження) з метою поновлення порушеного адвокатом встановленого правила (професійних, деонтологічних) поведінки під час здійснення адвокатської діяльності, за які зазнає заходів негативного (примусового) впливу. Дисциплінарна відповідальність має певні особливості, які стосуються притягнення адвоката до відповідальності: а) законодавчо встановлена відповідальність за вчинення дисциплінарного проступку; б) чітко визначений суб’єкт відповідальності (адвокат) та відповідна сфера (адвокатська діяльність), за порушення чого настають негативні наслідки для останнього, що виражається у дисциплінарних стягненнях; в) об’єктом дисциплінарної відповідальності є відповідні професійні обов’язки; в) законодавчо визначений процедурний порядок притягнення до відповідальності.

Посилання

Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки : Указ Президента України від 11.06.2021 № 231/2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/231/2021.

Русанова О. І. Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за чинним законодавством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 10. Том 2. С. 14–16.

Фляжнікова Я. В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката за порушення правил адвокатської етики. Юридичний вісник. 2021. № 1. С. 184–190.

Теорія держави та права України: підручник для кур-сантів та студентів вищих навч. закл. / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О. М. Головко та ін. Харків: Майдан, 2018. 436 с.

Волошина Л. О. Поняття та види юридичної відповідальності адвоката. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2. С. 129–135.

Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2017. 577 с.

Валко Петрос. Адвокат як суб’єкт надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2020. 229 с.

Теорія держави та права України: підручник для кур-сантів та студентів вищих навч. закл. / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О. М. Головко та ін. Харків: Майдан, 2018. 436 с.

Вилков С. В. Адміністративно-правові засади організації надання адвокатами безоплатної правової допомоги : : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2019. 250 с.

Біцай А. В. Організаційно-правові засади участі адвоката в медіації : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2015. 246 с.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/5076-17.

Правила адвокатської етики : З'їзд адвокатів України від 09.06.2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/n0001891-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30