СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.32

Ключові слова:

захист трудових прав, державний захист, судовий захист, соціальне партнерство

Анотація

Перш ніж перейти до правової характеристики державного захисту у сфері праці та теоретичного аналізу його складових елементів, зазначимо чинний Кодекс законів про працю (далі – Кодекс) в ст. 1 визначає всемірну охорону трудових прав працівників одним із пріоритетних завдань Кодексу. Відповідно до ст. 1. Проекту Трудового кодексу (далі – Проект) метою та завданням Трудового кодексу України є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення належних, безпечних і здорових умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців [1]. Актуальність феномену правового захисту обумовлена необхідністю забезпечення гармонійного функціонування трудових правовідносин, в межах яких реалізація суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків стають безперешкодними. Тому, як зауважує С. І. Запара, держава в особі законодавчої, виконавчої та судової влади забезпечує ефективний та доступний механізм реалізації права на захист [2, с. 14]. У даній статті актуалізується увага на тому, яким має бути цей правовий захист, а конкретно у нашому випадку – судовий, та в чому полягає сутність його юридичної природи. Досліджено, що «захист» як такий первісно етимологічно та змістовно нерозривно пов'язаний з державою, яка, в свою чергу, виступає гарантом його закріплення та здійснення. Це пов’язано з тим, що держава в визначає та встановлює нормативні засади трудових правовідносин, визначаючи вектор та межі їх правового регулювання. Крім того, саме на державу покладається обов’язок створити «взаємні правові обмеження, які виключають можливість зловживання правом кожного суб’єкта проти інтересів його контрагента». Підкреслюється у дослідженні той факт, що однією iз найбільш ефективних фoрм захисту трудових прав є судовий захист, оскільки саме на органи судової влади покладений обов’язок ухвалювати законне та обґрунтоване рішення у справі. Як влучно відзначено у науковій літературі, суд виступає спеціалізованим державним органом, який здійснює функцію соціального контролю за наявності конфлікту між окремими членами суспільства, між ними та державою, який виник у будь-якій сфері діяльності людини, яка врегульована правом [3, с. 643].

Посилання

Проект Трудового кодексу України від 08.11.2019 (реєстр 2410). URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331.

Запара С. І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку: монографія. Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. 380 с.

Трудове право України: навч. посіб. / В. В. Бонтлаб, К. М. Біда, В. Л. Костюк, Я. М. Сімутіна, І. Р. Вітик, В. П. Мельник, О. Я. Мельник; за заг. ред. В. Л. Костюка. Київ: Промінь, 2010. 280 с.

Прогонюк Л. Ю. Судовий захист як юридична гарантія прав осіб, звільнених за систематичне порушення трудових обов’язків. Актуальні проблеми держави і права. 2019. С. 175–181. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12462/Prohoniuk%20L.%20Yu.%20Judicial%20remedy%20as%20a%20legal%20guarantee%20of.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://ips.ligazakon.net/document/Z960254K?an=1

Гетьманцева Н. Д. Особливості правового регулювання трудових відносин: монографія. Чернівці: Технодрук, 2015. 592 с.

Процевський О. І. Чинники, що визначають доктрину трудового права. Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.- практ. конф. Харків, 2013. 560 с.

Середа О. Г. Поняття і сутність нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства. Публічне право. 2012. № 4(8). С. 227–231.

Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України: Підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. Харків: ФІНН, 2010. 752 с.

Вавженчук С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник. Харків: Право, 2016. 560 с.

Ситницька О. А. Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України: монографія. Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2010. 167 с.

Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 10.12.1948 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

Про захист прав і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 4 листопада 1980 р. Офіційний вісник України. 1998. № 13. Ст. 270. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Цивільно-процесуальний кодекс України: Закон України від 03 жовтня 2017 р. № 1618-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/go/1618-15

Бурак В. Я. До поняття правового захисту трудових прав працівників. Вісник ЛНУ ім. І. Франка. 2009. Вип. 48. С. 177–182.

Ваганова І. М. Поняття форми захисту та різновиди заходів захисту трудових прав працівників. Форум права. 2009. № 3. С. 94–99. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09vimtpp.pdf

Яцкевич І. І. Судовий захист права на працю як юридична гарантія його реалізації. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малинівські читання». URL: ekmair.ukma.edu.ua/.../Yatskevych_Sudovyi_zakhyst_prava_na_ pratsiu%282015%29.pdf?...

Постанова Верховного Суду України від 24 січня 2019 року справа № 760/9521/15-ц. URL: www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id...

Постанова Верховного Суду України від 30 травня 2018 року справа № 297/3092/15-ц. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/74439968

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28