ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА БЕЗПЕКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.23

Ключові слова:

безпека інформації, приватне життя, персональні дані, реалізація права

Анотація

У статті наведено роз’яснення актуальної наукової проблематики щодо теоретико-методологічного дослідження правового забезпечення інформаційної безпеки особи безпосередньо виводить на аналіз проблем забезпечення таємниці особистого життя, особистих даних, включаючи питання ефективного захисту персональних даних. Досліджується розвиток інформаційних технологій і систем які впливають на зростання загрози інформаційної безпеки в особистому та сімейному житті громадян, при захисті персональних даних, оскільки має місце формальність застосування правових норм сфері захисту персональних даних. Аналізуються такі закони України «Про симулювання розвитку цифрової економіки» та «Про публічні електронні реєстри» які позитивно позначаються на правозастосовній практиці, ефективності правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з обробкою персональних даних, що здійснюється органами державної влади, місцевими органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, якщо обробка персональних даних без використання таких засобів відповідає характеру дій, що здійснюються з персональними даними з використанням засобів автоматизації, регульованих нормами закону «Про захист персональних даних». Під персональними даними розуміється інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних). Під обробкою персональних даних розуміється дія (операція) або сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, вилучення, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Посилання

Про симулювання розвитку цифрової економіки : Закон України від 15.07.2021 р. № 1667-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text

Про публічні електронні реєстри : Закон України від 18.11.2021 р. № 1907-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1907-20#Text

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984008-16#Text

Kovaliv M., Yesimov S., Kravchuk S. Theoretical bases of legal regulation of artificial intelligence systems for identification in the context of the activities of executive authorities. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 2 (8). С. 8–15.

Законопроєкт від 02.06.2021 року № 5628 «Про захист персональних даних». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72160

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 01.06.2010 р. № 2155- VІІІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2155-19

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/851-15

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 р. № 5492-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/5492-17

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show

Резолюція № 428 (1970) Консультативної асамблеї Ради Європи «Щодо Декларації про засоби масової інформації та права людини». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_107#Text

Сокуренко В. А., Хрякова Н. О. Право на приватність у мережі Інтернет у контексті європейської системи захисту прав. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 280–284.

Бойко А. М. Захист біометричних персональних даних Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 169–163.

Дубонос К. В. Використання баз біометричних даних підрозділів експертної служби МВС України під час розслідування кримінальних правопорушень: дис. … д-ра філософії; спец. 081. Київ, 2021. 286 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28